Brief aan raad: Verstrekken van onvolledige informatie raadsleden

Posted on1 Comment

Aan: De leden van de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

 

Onderwerp: Verstrekken van onvolledige informatie raadsleden

Overveen, 13 december 2020

Geachte raadsleden,

Zoals u inmiddels allemaal weet, kleven er aan het dossier woningbouw Blekersveld de nodige smetten. Met deze brief willen wij u wijzen op het verstrekken van onvolledige informatie  aan u bij griffiebericht van vrijdag 4 december 2020 toegestuurde nadere informatie met betrekking tot de saneringskosten van het Blekersveld.

Allereerst constateren wij dat het Blekersveld blijkbaar een “groeilocatie” betreft. Immers, was de locatie in alle daarover eerder toegestuurde informatie nog 6900 m2, nu is de locatie ineens 8000 m2. Een groei van maar liefst 1100 m2. Op zijn minst eigenaardig, niet waar!

Vervolgens wordt er in de kostenuitsplitsing gesteld, dat van de in totaal 10703 ton bij eventuele sanering af te voeren en te storten grond, er bij 263 ton sprake is van zeer ernstig verontreinigde grond. Uit de eindrapportage van BK ingenieurs van 2 oktober 2020 blijkt echter dat slechts een perceel van 100 m2 zwaar verontreinigd zou zijn. BK komt tot de aanbeveling om deze 100m2 – met een omvang van 40 tot 60 m3- direct te saneren, dit om humane risico’s te voorkomen.  Indien –uitgaande van 60 m3 – omgerekend wordt naar tonnage, dan komen wij uit op 105 ton (60m3 x 1750 kg = 105 ton)[1]. De conclusie die hieruit valt te trekken is dat er zich elders op het Blekersveld nog extra ernstig verontreinigde grond moet bevinden. Een kleine 160 ton. Vervuilde grond die niet kan vallen onder de categorisering klasse 1[2]. Een categorisering die maar al te graag door achtereenvolgende colleges is gebruikt als de vervuilingsgraad van de grond op het Blekersveld weer eens ter discussie stond.

Bijgaand een overzicht van brieven waarin de colleges zich beriepen op de stelling dat het zou gaan om categorie 1 grond: De aangehaalde brieven treft u bijgaand aan.

En dan blijkt bij verkennend bodemonderzoek van BK ingenieurs uit april 2020 ineens dat er wel ernstig verontreinigde grond is aangetroffen. Heel apart is dan dat BK over het in opdracht van de gemeente uitgevoerd indicatief bodemonderzoek van 5 februari 2004 meldt “Onderzoek naar asbest of de kwaliteit van het grondwater is niet uitgevoerd. Het onderzoek is dusdanig minimaal ingestoken dat het niet voldoet aan geldende normen voor bodemonderzoek”. Ook u zult toch moeten toegeven dat dan een associatie met de het oud Hollands gezegde  “wie betaalt bepaalt” snel is gemaakt.

Het begint allemaal in oktober 1998 met het storten van 350 ton grond afkomstig van de bermen langs de Elswoutlaan, volgens de gemeente Bloemendaal categorie 1 grond. Gedeputeerde staten stellen in hun melding ingevolge artikel 4.3.3.21 Provinciale milieuverordening Noord-Holland hierover dat het  gaat om bedrijfsafvalstoffen.

In maart 1999 wordt dit gevolgd door een storting van 400m3 = 700 ton grond uit de middenberm van de Kleverlaan. Ook hier zou het gaan om categorie 1 grond. Ook hiervan wordt melding gedaan bij de provincie. Uit de bemonsteringsrapportage van ja, ja, wederom BK ingenieurs gaat het om een partij grond die licht verontreinigd is met minerale olie en PAK.

Beide partijen worden verwerkt in een grondwal. Op basis van de meldingen zou er dus 1050 ton verwerkt mogen zijn in deze grondwal. Maar wat blijkt uit de rapportage van BK van 5 februari 2004, er ligt geen 1050 ton, maar 1500 ton. 450 ton grond waarvan de bestemming niet bekend is, waarvan de provincie niet op de hoogte is gebracht en waarvan de vervuilingsgraad onbekend is omdat geen bemonstering heeft plaatsgevonden.

In 2008 wordt dit hiaat in het dossier Blekersveld door twee bewoners aan de orde gesteld bij de commissie advies voor bezwaar- en beroepschriften. Op 19 augustus 2008 wordt hierover in het verweerschrift van het college van B&W onder punt 3 het volgende gesteld “a. Over de wal bevat het archief twee meldingen aan de provincie, waaruit is te achterhalen hoeveel kubieke meter “categorie 1-grond in de wal is verwerkt. Dat is door de provincie geaccepteerd. Duidelijk is dat de wal meer grond bevat dan uit de meldingen valt af te leiden. Niet is erkend dat er meer vervuilde  grond is gestort. Ook het verslag biedt geen grond voor die stelling. De kwaliteitsgegevens van de resterende partij grond zijn niet beschikbaar.”

Het feit dat er in 2008 door het college is erkend dat er meer grond ligt dan gemeld (+ 450 ton), de stelling van het college dat het niet beschikt over de kwaliteitsgegeven van deze partij grond en het gegeven dat nu blijkt dat er meer ernstig verontreinigde grond (+ 158 ton)[3] in het kader van een mogelijke sanering van het Blekersveld moet worden afgevoerd, staaft ons vermoeden dat de  toenmalige colleges de bewoners en de commissie bezwaar- en beroepschriften in deze bewust onjuist hebben voorgelicht. Voorts stellen wij vast dat het huidige college van B & W hiervan op de hoogte is, c.q. had kunnen zijn, maar alles wat mogelijk is heeft geprobeerd om deze omissies te rechtvaardigen.

Tot slot: Volgens de financiële onderbouwing zoals aan u verstrekt bij griffiebericht van 4 december jongstleden, bestaat er een saneringsplan. Immers de kosten hiervan zijn in de prognose plankosten geraamd op € 5.190,–. Wij stellen dat dit (concept) saneringsplan reeds in het bezit van het college  moet zijn, aangezien dit plan onontbeerlijk is voor de onderbouwing van het raadsvoorstel voor het saneringskrediet. Dat dit plan tot op heden niet is gepubliceerd via de daartoe aangewezen kanalen, is waarschijnlijk ingegeven vanuit de onzekerheid van het college over de vraag of uw raad het hiervoor gevraagde krediet ook daadwerkelijk zal toekennen. Gelet hierop is het toch op zijn minst merkwaardig dat dit (concept) saneringsplan niet met u wordt gedeeld. Of ligt dit er wellicht aan dat wethouder Wijkhuisen u  “technisch” niet voldoende geëquipeerd vindt om een en ander te kunnen beoordelen![4]

Met andere woorden, u wordt gevraagd een aanzienlijke som geld beschikbaar te stellen voor een sanering waarvan de ins en outs u absoluut niet bekend zijn, dit terwijl -zeker gelet op de gevoeligheid van dit dossier- de burgers van Bloemendaal dit van u als volksvertegenwoordiger wel mogen eisen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877


[1] 1750 kg is soortelijk gewicht van de grond waarmee door het college wordt gerekend

[2] Categorie 1 grond is licht vervuilde grond

[3] 263-105=158ton

[4] Stelling zoals door wethouder Wijkhuisen geponeerd tijdens de raadscommissie grondgebied van 1 december 2020

1 thought on “Brief aan raad: Verstrekken van onvolledige informatie raadsleden”

  1. Wat een raadsleden hier in Bloemendaal! Ze laten zich bewust voorliegen en buitenspel zetten door een gewiekst college! en dan straks roepen; “Wir haben das nicht….!”