Saneringskrediet gebaseerd op Drijfzand

Posted on5 Comments

In Bloemendaal doet men dat zo…..

Tips en trucs voor dagelijkse besturen van andere gemeenten om plannen, waarvoor onder de bevolking geen enkel draagvlak bestaat, toch door de strot van de burger te duwen.

De casus

De gemeente Bloemendaal wil haar bestand aan sociale woningen uitbreiden. In de te realiseren woningen wil zij bij voorrang statushouders huisvesten. Als locatie wordt een keuze gemaakt voor het Blekersveld te Overveen.

De spelregels

Om de bouw te bewerkstelligen worden alle daarvoor door de wetgever vastgelegde regels met voeten getreden. Stapje voor stapje leidt het college van B & W de gemeenteraad in de fuik en er lijkt geen weg meer terug. En dat alles zonder dat er een besluit ligt waartegen belanghebbenden kunnen ageren. Alle beslissingen tot nu toe zijn namelijk besluiten zonder rechtsgevolg. Besluiten waartegen  geen bezwaar/zienswijze, beroep en hoger beroep kan worden ingesteld. Hoewel de raad keer op keer wordt gewezen op alle onjuistheden in de tot nu toe gevolgde procedures, schaart de meerderheid zich iedere maal weer achter de voorstellen in dezen van het college van burgemeester en wethouders. Voor een overzicht van de gemankeerde besluitvorming tot nu toe verwijzen wij u graag naar de tijdlijn op de website van onze stichting www.blekersveldgroen.nl

Van fuik naar bun

Op 17 december 2020 “zwom”

van fuik naar bun onze volksvertegenwoordiging wederom een stukje richting de bun. Op voorstel van het college ging zij in meerderheid akkoord met het verstrekken van een krediet van € 650.000,– voor het project tijdelijke woningbouw. Hiervan is € 450.000,– bedoeld voor de sanering van de bodem van het Blekersveld en € 200.000,– voor de dekking van de geraamde verdere plankosten.

Bepaling van de kosten

Wij willen hier even specifiek ingaan op de opgevoerde € 450.000,– aan saneringskosten.

Feit is dat op basis van herhaald bodemonderzoek door BK ingenieurs, eindelijk is komen vast te staan dat naast de bestaande lichte vervuiling er zich op locatie Blekersveld ook nog 263  ton zwaar verontreinigde grond bevindt.

Feit is dat, indien er op de locatie gebouwd gaat worden, er dus eerst gesaneerd dient te worden.

Normaliter vindt sanering plaats op basis van een vastgesteld saneringsplan. Vervolgens vormt dat saneringsplan dan de onderlegger voor de bepaling van de kostenraming. De kostenbegroting wordt dan gemaakt op basis van de uitgevraagde offertes. De hier beschreven procedure komt ook overeen met hetgeen hierover bij diverse gelegenheden door het college aan uw raad en de burger is
gecommuniceerd.

De citaten

Collegebesluit van 17 augustus 2020, registratienummer 2020003066

“4. Nadat de offertes ten behoeve van de saneringsopgave op Blekersveld zijn opgevraagd de raad – via een raadsvoorstel – te vragen de aan de sanering verbonden kosten ten laste van de begroting 2020 beschikbaar te stellen onder gelijktijdige opname van een vordering op de exploitant voor het zelfde bedrag en vooruitlopend hierop met de uitvoering van de werkzaamheden te starten;”

Collegebrief van 17 augustus 2020 aan de raad, zaaknummer 2020002812
De grond in Blekersveld wordt gesaneerd
Bekend is dat de grond van Blekersveld vervuild is. Momenteel wordt hier nader onderzoek naar gedaan. Het college kiest ervoor om direct te starten met sanering zodat de grond schoon is. Het college vraagt 3 offertes op voor de sanering en komt op basis daarvan met een voorstel naar de raad om budget aan te vragen ten laste van de flexibele algemene reserve. ln een overeenkomst is bepaald dat de kosten van de sanering worden verhaald op de exploitant/investeerder.”

Verslag van de informatiebijeenkomst van 7 september 2020, waarin door de verantwoordelijk wethouders Wijkhuisen (HW) en De Roy van Zuidewijn (SdRvZ) het volgende wordt gesteld:
“HW zegt dat we daar nu mee aan de slag gaan en dat er voor de sanering een x-bedrag moet worden vrij gemaakt. Daar worden offertes voor aangevraagd. De kosten worden openbaar. Er komt dus een toetsing en we gaan sowieso saneren. Dus er is geen idee van de kosten? HW zegt dat daarom nu offertes zijn aangevraagd. Maar de mate van vervuiling is nog niet duidelijk? Hoe kun je dan offertes aanvragen? SdRvZ vult aan dat de onderzoeken bezig zijn, waarvan de uitslagen binnen nu en 2 weken komen. Als die er zijn, worden offertes aangevraagd.“

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 15 september 2020 om 19.30 uur
“In Grondgebied staat behalve de begroting alvast een raadsvoorstel opgenomen ‘aanvragen krediet sanering Blekersveld’. Dat komt er nog aan maar is afhankelijk van offertes die nog moeten komen. Zo gauw het voorstel binnen is bij de griffie wordt het doorgestuurd aan de raad en geplaatst op het Raads Informatie Systeem.”

Brief aan raadsleden van 28 september 2020 met kenmerk 2020003658 over het Participatieplan huisvesting statushouders
Onder het kopje planning: “Uitvraag offertes en gunning sanering. Gereed naar verwachting november”

Commissie grondgebied van 20 oktober 2020: (voor het bewuste fragment doorspoelen naar 40:02)

Uit het gestelde door de heer Wijkhuisen blijkt dat de intentie bestaat om offertes uit te vragen.
De wijze waarop de wethouder het bestaan van offertes aldaar zeer expliciet ontkent, doet overigens iets anders vermoeden, maar dit terzijde.

Raadsvergadering van 12 november 2020 tijdens agendapunt 3a interpellatie Blekersveld.  Geen enkele twijfel bij wethouder Wijkhuisen; “na het opstellen van het saneringsplan worden offertes uitgevraagd., zo stelt hij.

 

Het ontbreken van essentiële onderliggende informatie voor besluitvorming

Toen bleek dat onderliggende stukken behorende bij het raadsvoorstel “financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders” bij de commissievergaderingen samenleving en grondgebied niet waren meegezonden, is door onze stichting hierover een signaal richting gemeenteraad afgegeven. De waarschuwing is door sommige commissieleden opgepakt in de zin dat over deze omissie aan de wethouder vragen zijn gesteld in de raadscommissievergaderingen grondgebied en samenleving. Dit heeft geleid tot het alsnog nazenden van een kostenopzet door wethouder Wijkhuisen voorafgaand aan de raadsvergadering van 17 december 2020.
Een opzet waarbij overigens noch het saneringsplan noch de daarop gebaseerde offertes werden overlegd.

Het WOB-verzoek

Het ontbreken van de prijsopgaven is reden voor onze stichting geweest om op basis van een WOB-verzoek de offertes op te vragen.

Bij brief van 21 december 2020 zaaknummer. 744664 hebben wij het besluit op ons WOB-verzoek mogen ontvangen. Het collegebesluit: “Wij besluiten uw verzoek af te wijzen, aangezien er geen documenten bij de gemeente zijn met de door u gevraagde informatie.”

Wij stellen vast dat het college bij het opstellen van het raadsvoorstel –in afwijking van hetgeen de verantwoordelijke wethouders richting uw raad en de burger heeft gesuggereerd- gebruik heeft gemaakt van “expert judgement” van een bouwkostendeskundige Dit in plaats van op basis van een saneringsplan opgestelde offertes door gespecialiseerde saneringsbedrijven. Een dergelijk saneringsplan is er naar alle waarschijnlijkheid ook niet en mocht een dergelijk plan er toch zijn, dan hebben de verantwoordelijke wethouders kennelijk hun redenen om dit niet te gebruiken voor prijsopgave. Onze stelling is dan ook dat de bij het kredietvoorstel overlegde kosteninschatting er één is zonder enige realiteitszin.

Raadsleden wederom heeft u zich laten verleiden tot besluitvorming op basis van door het college aangeleverde onjuiste en onvolledige informatie. Dit terwijl u -op basis van hetgeen hiervoor onder het kopje citaten is aangehaald- had kunnen weten dat de wijze van raming zoals door het college gehanteerd in tegenspraak was met de hierover door het college aan u, maar ook aan de burger, gedane toezeggingen.

Wij concluderen dat u als raad heeft ingestemd met de vaststelling van een saneringskrediet dat is gebaseerd op drijfzand. Een ding is zeker, het kredietbesluit zoals door uw raad 17 december 2020 genomen, vormt voor de dames en heren grondsaneerders een mooie handreiking voor de te zijner tijd door hen op te stellen prijsopgave voor de daadwerkelijke sanering. De praktijk zal zijn dat het door u goedgekeurde kredietbedrag voor hen startpunt zal zijn voor de prijsbepaling.
Met andere woorden de uitgebrachte offertes zullen naar waarschijnlijkheid hoger uitkomen dan het bedrag van
€ 450.000,– zoals gebruikt in het kredietvoorstel van 17 december 2020.

Beste raadsleden, durft u op basis van deze nadere informatie nog steeds verantwoordelijkheid te nemen voor het door u genomen besluit? Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                     Gert Valster, secretaris

PS. Heeft uw raad al een verklaring van het college van B & W over waar de mysterieuze 158 ton extra zwaar vervuilde grond op het Blekersveld vandaan komt, waar onze stichting u bij brief van 13 december 2020 over heeft geïnformeerd?

 

5 thoughts on “Saneringskrediet gebaseerd op Drijfzand”

  1. Het blijft bijzonder dat er door gegaan kan worden met het nemen van besluiten die nergens op gebaseerd zijn. Hoe lang kan dit doorgaan gemeente Bloemendaal?