WOB Verzoek Offertes sanering

Posted on

Aan het College van B&W Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen

 

Onderwerp: WOB verzoek

                                                                                                                      Overveen, 7 december 2020

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van de financiële onderbouwing behorende bij het raadsvoorstel financiële middelen ten behoeve van sanering en plankosten ontwikkeling Blekersveldukken, kenmerk 2020004605. Wij gaan er vanuit dat overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke procedures – ter bepaling van de hoogte van de saneringskosten – offertes zijn gevraagd. Ter completering van ons dossier verzoeken wij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om toezending van kopieën van de uitgebrachte offertes. Wij gaan er hierbij vanuit dat de kopieën binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief kunnen worden geleverd.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                          Gert Valster, secretaris