Inspreeknotities Commissie Grond 1 december 2020

Posted on1 Comment

Geachte voorzitter, commissieleden,

Vandaag wordt van u een advies gevraagd over het raadsvoorstel ”financiële middelen ten behoeve van het project huisvesting statushouders”. Hierin wordt een besluit gevraagd over toekennen van:

  1. Een krediet van € 4,5 ton voor sanering;
  2. En een budget van € 2 ton voor plankosten

Het college geeft met deze voorstellen aan door te gaan met de realisatie van tijdelijke woningen voor statushouders. Dat eerder gestarte voorbereidingsactiviteiten – te weten snoei en kap- door de Omgevingsdienst als gevolg van overtreding van de Wet natuurbescherming zijn stilgelegd, deert het college blijkbaar niet. Dat nu – vijf weken na de namens het college gedane uitspraak dat de  werkzaamheden snel zouden kunnen worden hervat – het werk nog steeds stilligt, zou voor u toch een teken aan de wand moeten zijn.

Gewoon doordrukken, dan verstomt het verzet vanzelf lijkt de strategie. Immers het college – maar ook uw commissie- weet dat er geen enkel draagvlak voor de plannen bestaat. Wij wijzen graag naar de brief van het college van 10 november jl. waarin te lezen valt dat voor de schijnparticipatie over inkleuring van de bouwplannen, slechts 12 van de 600 aangeschreven burgers hebben gereageerd, waarvan 1 afkomstig van het Blekersveld. Over het feit dat zij bij het stellen van kritische vragen werd weggedrukt, zullen we het hier maar niet hebben!

En dan de formulering van het voorliggende besluit met betrekking tot de saneringskosten. Heel expliciet wordt aangegeven dat het hier gaat om sanering van de grond gekoppeld aan de realisatie van 30 woningen voor statushouders. Hieruit kan niet anders dan worden geconcludeerd dat het dus gaat om een deelsanering van het terrein, nl. alleen dat deel voor woningen voor statushouders.

Ook voor de realisatie van de door de gemeente gewenste tweede tranche van 30 woningen zal echter gesaneerd moeten worden. Wij mogen er als burger toch van uitgaan dat, als er uiteindelijk toch tijdelijke woningbouw wordt gerealiseerd (later vervangen door permanente woningbouw) voor het totale kavel voorafgaand aan de bouw een 100% dekkende schone grond verklaring zal zijn afgegeven.

Overigens het is wel heel vreemd dat uw commissie niet in het bezit is gesteld van de in raadsvoorstel genoemde “onderliggende stukken”. Het ontbreken hiervan voedt onze twijfels of de saneringskosten zijn geraamd op basis van offertes en een wettelijk verplicht saneringsplan. Onze conclusie: de kosten voor sanering zullen fors hoger zijn dan nu in het raadsvoorstel gemeld.

En dan de plankosten. Uitgegaan wordt van een bedrag van € 200.000,– boven de reeds dit jaar gemaakte kosten van € 62.000,–. Onder plankosten vallen alle kosten vóórdat de bouw van start gaat. De totaalkosten van alle voorbereidend werk, inclusief de kosten van juridische procedures. Gelet op wat er überhaupt allemaal nog moet gebeuren voordat daadwerkelijk met de realisatie kan worden begonnen, durven wij de stelling aan dat hier sprake is van een onrealistisch voorstel. Kijken we bijvoorbeeld naar de afvoer- en stortkosten van de grondwallen (1500 ton) dan leert een simpel rekensommetje dat hiermee  een bedrag van ca. € 60.000,– is gemoeid. Afvoer een kleine € 20.000,– storten, ca. € 40.000,–. Dit gevoegd bij de kosten van verdere kaalslag ca. € 20.000,– brengt de kassa op € 80.000,–.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat ook hier het college de raad weer een rad voor ogen probeert te draaien.

Commissieleden: Kom tot bezinning.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

1 thought on “Inspreeknotities Commissie Grond 1 december 2020”