Standpunt participatie tijdelijke woningbouw

Posted on

Mede Bloemendalers en bewoners en omwonenden van het Blekersveld,

Per mail en brief probeert de eerstverantwoordelijk wethouder wonen ons te paaien om mee te doen aan een online raadpleging over de inpassing van tijdelijke woningbouw op het Blekersveld en het begeleiden van de opname van statushouders. Hiervoor is zelfs een speciaal participatieplan geschreven. Inschrijving voor deze online sessies dient uiterlijk  voor 19 oktober 2020 17:00 te gebeuren, zo is de mededeling.

Op deze site staat inmiddels de reactie van ons bestuur op het hooghartige interview van afgelopen zaterdag met wethouder De Roy van Zuydewijn over de aanwijzing van het Blekersveld als locatie voor tijdelijke huisvesting. Dit artikel verschijnt in het Haarlems Dagblad. Naast hoe wij als stichting Blekersveldgroen in dit proces staan, geven wij aan dat wij als stichtingsbestuur niet mee zullen doen aan deze raadplegende sessies. Voornaamste reden: dit gemeentebestuur is volstrekt onbetrouwbaar!!.

Wij als stichting gaan er nog steeds vanuit dat wij tijdelijke woningbouw kunnen voorkomen via een rechterlijk vonnis. Wij menen dat het totaal aan procedurefouten dat is gemaakt door de gemeente de rechter hiertoe aanleiding zal geven. Een garantie kunnen wij hiervoor uiteraard niet geven.

Vanuit de aanname dat er wel woningen zullen komen kunnen wij ons als bestuur voorstellen dat u toch invloed wilt hebben op de invulling van het bouwplan. Wij begrijpen die keuze. Maar voor u besluit om mee te doen bedenk dan nog even hoe betrouwbaar de gemeente Bloemendaal als gesprekspartner is. Hierbij wat voorbeelden.

  • Brief B&W oktober 2016: 15 tot 45 woningen op het Blekersveld, belofte 1e kwartaal 2017 overleg met bewoners. Tot op de dag van vandaag geen enkele benadering van de buurt vanuit gemeente.
  • Brief B&W 21 februari 2018: college probeert vlak voor de verkiezingen de Woonvisie door de raad te drukken. Het voorstel hierin is om 100 woningen te bouwen, een ruime verdubbeling derhalve met oktober 2016.
  • In het verzoek van B&W aan de minister van Binnenlandse Zaken om het woningbouwproject Blekersveld aan te merken als project vallend onder de Crisis en Herstelwet, wordt gemeld dat de raad de locatie Blekersveld al heeft aangewezen als inbreidingslocatie in de kern Overveen. In reactie op een WOB verzoek geeft het college van B&W toe dat de raad op dat moment nog geen enkel concreet besluit over het Blekersveld heeft genomen.
  • Brief B&W 29 april 2020: geen tijdelijke woningbouw op locatie Blekersveld. Besluit 17 augustus 2020 toch tijdelijke huisvesting op het Blekersveld.
  • Voorstellen B&W over eerder locaties (Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1) zijn voor besluitvorming voorgelegd aan de raad, waarbij inspraak mogelijk was. Besluit van 17 augustus 2020 tot aanwijzing van het Blekersveld tot de locatie voor tijdelijke huisvesting is een eenzijdig opgelegd collegebesluit. Geen inspraak bewoners en omwonenden hetgeen leidt tot rechtsongelijkheid
  • Het college van B&W claimt bij het voorstel om statushouders te huisvesten in de nieuwbouw Westelijke Randweg 1 dat er een participatieproces is doorlopen waarbij de participanten aan dit proces ook hebben ingestemd met opname van nieuwe Bloemendalers in het project. Ten eerste is de participaties niet door de gemeente georganiseerd, maar door de projectontwikkelaar. Ten tweede blijkt dat de enige verbinding met statushouders te zitten in het feit dat op de locatie die de participanten met de ontwikkelaar hebben bezocht, toevallig ook statushouders waren gehuisvest.
  • College van B&W besluit voor de reguliere procedure te kiezen voor de tijdelijke woningen van statushouders in plaats van de uitgebreide procedure, terwijl een ambtenaar duidelijk schriftelijk heeft aangegeven dat het hier gaat om een stedelijke ontwikkeling!
  • Gemeenteraad van Bloemendaal trots is op de participatie bij het project Vitaal Vogelenzang, maar het College van B&W besluit dat voor Overveners een compleet ander participatiebeleid geldt, namelijk over de kleur in plaats van over de bestemming van het Blekersveld. Ook hier weer rechtsongelijkheid!

Wie, na het lezen van het bovenstaande, vertrouwen heeft dat het gemeentebestuur serieus met suggesties van de buurt zal omgaan, moet zich niet geremd voelen om mee te doen met de online sessies. Zij, die dat geloof niet meer hebben, geven wij in overweging om -in eigen woorden- richting raadsleden te melden waarom het vertrouwen in het gemeentebestuur volledig is weggevallen. (Een cc naar info@blekersveldgroen.nl wordt gewaardeerd!)

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen