zienswijze voorgenomen besluit afwijzing handhavingsverzoek

Posted on

Aan de Omgevingsdienst Noord Holland Noord
t.a.v. mevrouw H. Geerdink
Postbus 2095
1620 EB HOORN

Zaaknummer OD.374637

Geachte mevrouw Geerdink,

Bij brief van 17 juni 2022 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland ons laten weten voornemens te zijn geen gehoor te geven aan het door ons bestuur gedane handhavingsverzoek met betrekking tot bouw op het Blekersveld te Overveen. De OD komt tot de conclusie dat de gedane aanvraag Wnb –vergunning niet volledig is, omdat de bodemsaneringswerkzaamheden niet in de aanvraag zijn meegenomen. Omdat de aanvrager in zijn contacten met de OD heeft aangegeven voornemens te zijn de aanvraag op dit punt aan te vullen, is er volgens uw dienst zicht is op legalisatie. In dat kader zou het college van gedeputeerde staten voornemens zijn af te zien van handhaving.

Graag willen wij hier onze zienswijze op geven.

Wij stellen vast dat het zeer onzeker is dat er inderdaad op het Blekersveld tijdelijke woningen gebouwd zullen gaan worden. Allereerst omdat de politieke verhoudingen in de raad na de verkiezingen dusdanig zijn gewijzigd dat er een meerderheid tegen tijdelijke bebouwing van het Veld is ontstaan. In het in eerste instantie tussen D66, GL, PvdA , CDA en Zelfstandig Bloemendaal gesloten coalitieakkoord is zelfs gesteld dat deze bouw geen doorgang zal gaan vinden.

Daarnaast heeft de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bloemendaal ons bestuur in het gelijkgesteld., daar waar het onze bezwaren betreft tegen de afgegeven bouwvergunning voor de 30 tijdelijke woningen. Haar advies hierover van 6 mei jongstleden hebben wij bijgevoegd.

Omdat het college nog steeds geen beslissing op dit advies heeft genomen, hebben wij de gemeente terzake ingebreke gesteld.

Met betrekking tot het door de gemeente in het kader van eventuele op het Veld te realiseren permanente bouw terinzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan Blekersveld merken wij op dat op 2 juni jongstleden de raad een motie heeft aanvaard waarin het college wordt gesommeerd de gestarte bestemmingsplanprocedure te beëindigen. Deze motie hebben wij eveneens bijgevoegd.

Het voorgaande maakt ons inziens voldoende inzichtelijk dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de 30 tijdelijke woningen niet op het Blekersveld zullen worden gerealiseerd. De mededeling dat de aanvrager van de Wnb-vergunning – in casu Jan Snel BV (namens Jan Snel BV ingediend door Maatschap Van den Oever, Zaaijer & partners) de vergunning zal aanvullen komt –gelet op het vorenstaande- op ons over als een loze belofte.

Gezien het vorenstaande verzoeken wij u dan ook het voorgestane besluit om niet te handhaven te heroverwegen en daartoe alsnog naar de gemeente Bloemendaal op te treden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

Hoogachtend,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                               Gert Valster, secretaris