Verzoek tot handhaving omgevingsdienst Noord Holland Noord

Posted on

Aan: Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord

Postbus 2095

1620 EB Hoorn

 

Geachte bestuur,

De gemeente Bloemendaal wil aan het Blekersveld te Overveen woningbouw realiseren. Op
8 oktober 2021 is namens Jan Snel BV door Maatschap Van den Oever, Zaaijer & partners in dat kader een vergunning aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. Het betreft hier de bouw van 30 tijdelijke woningen. in de aanhef aangehaalde zaaknummer heeft hierop betrekking.

Wij hebben begrepen dat op deze vergunningaanvraag nog niet is beschikt.

Voordat tot bouw overgegaan kan worden dient de bodem van het terrein te worden gesaneerd. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld, waarmee de provincie (Omgevingsdienst IJmond) heeft ingestemd.

Inmiddels is een deel van de betreffende locatie gesaneerd. Vervolgens is de sanering om onbekende redenen enkele weken stilgelegd. Sinds 23 mei 2022 is er weer activiteit op het terrein. Het vermoeden bestaat dat een herstart zal worden gemaakt met verdere saneringswerkzaamheden.

Aangezien sanering zal plaatsvinden met zwaar materieel verwachten wij negatieve effecten op het nabijgelegen Natura 2000 gebied Zuid Kennemerland, waarop sinds 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht is. In deze wet is zoals u weet onder andere de bescherming van de Natura 2000 gebieden geregeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens onze informatie is er naast een omgevingsvergunning voor bouw ook een vergunning benodigd voor aanverwante activiteiten. Hieronder vallen: graafwerkzaamheden, bodemsaneringen en droogleggingen. Voordat dit soort activiteiten mogen aanvangen, dient een zogenaamde natuurtoets te worden uitgevoerd.

Voor zover wij kunnen nagaan heeft een dergelijke natuurtoets niet plaatsgevonden. Ook zijn de eventuele negatieve effecten van de saneringswerkzaamheden op het Natura 2000 gebied Zuid Kennemerland niet separaat onderzocht en in beeld gebracht.

Wij hebben begrepen dat indien uit de natuurtoets zou blijken dat door de voorgenomen bodemsaneringsactiviteit de natuur wordt bedreigd, er een ontheffing of een vergunning volgens de Wet natuurbescherming nodig is.

Op basis van ons recherchewerk komen wij tot de conclusie dat een dergelijke ontheffing of vergunning niet bij uw Omgevingsdienst is aangevraagd.

Gelet op het vorenstaande verzoeken wij uw dagelijks bestuur om handhavend op te treden,

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                              Gert Valster, secretaris