Verzoek om handhaving; zware snoei bomen en struweel in vleermuizen habitat en foerageergebied

Posted on

Handhavingsverzoek

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling Handhaving,
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Datum 25 oktober 2020

Betreft; Verzoek om handhaving; zware snoei bomen en struweel in vleermuizen habitat en foerageergebied.

Gemeente Bloemendaal heeft voor om op de locatie Blekersveld, een gebiedje ten westen van de Westelijke Randweg en Dompvloedslaan te  Overveen woningbouw te realiseren. Ter voorbereiding van die bouw heeft zij nu reeds opdracht gegeven tot het snoeien van bomen en struweel. Alle bomen van minder dan 15 cm op 1,30 meter hoogte worden bij de grond gekapt. Alle struweel wordt verder tot op de grond gesnoeid en uitgetrokken. Dit alles op basis van door de raad en het college genomen principebesluiten dienaangaande. Een aanvraag omgevingsvergunning is nog niet gedaan en de gemeente geeft in met hen gevoerde correspondentie aan dat ook niet bekend is wanneer deze wel wordt aangevraagd. De mogelijkheid van het indienen van bezwaar en beroep tegen de omgevingsvergunning maakt dat het lang niet zeker is dat de bouw ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Een snoei- vergunning is volgens de door ons geconsulteerde jurist niet nodig. Wel geeft de gemeente Bloemendaal in het door haar uitgegeven persbericht aan te zijner tijd nog een kapvergunning  aan te zullen vragen voor die bomen waarvoor dit volgens de APV verplicht is.

Volgens een door Groot Eco Advies uitgevoerde toets in het kader van de wet Natuurbescherming zouden er in het gebied geen zoogdieren als Egel, Wezel en Hermelijn en beschermde muizensoorten aanwezig zijn.

Afgezien van het feit dat door bewoners regelmatig egels zijn waargenomen, is zeker dat in het plangebied beschermde dieren zoals vleermuizen voorkomen. Groot stelt dat de locatie geschikt is als foerageergebied voor vleermuizen. Verblijfplaatsen zijn echter niet aangetoond. Vleermuizen worden in en rondom de locatie door de bewoners echter frequent gespot.

De bij wordt in de rapportage van Groot niet genoemd. Ook bevinden zich op het terrein meerdere bijenkasten. Volgens de beherende imker gaat het hier om een bijenvolk van 150.000 bijen. De bij is immers ook een beschermde diersoort.

Bureau Peutz heeft een natuurtoets voor het gebiedje Westelijke Randweg 1 uitgevoerd. Het betreft een woningbouwlocatie op de zelfde hoogte als Blekersveld echter ten oosten van de Westelijke Randweg (nabij zoutopslag provincie). Op 13 oktober jongstleden heeft het college van B en W hiervoor een coördinatiebesluit genomen conform artikel 3.30 gemeentelijke coördinatieregeling wet Ruimtelijke Ordening. Ook Peutz constateert dat er vleermuizen in het gebied voorkomen.

Onze stelling is dat cumulatie van deze twee woningbouwprojecten zeker een nadelig effect zal hebben op de vleermuis, al is het alleen maar doordat hierdoor twee foerageergebieden door deze stedelijke ontwikkeling zullen worden aangetast. De gemeente Bloemendaal, hoewel op de hoogte van deze consequenties, heeft desalniettemin bewust opdracht gegeven voor de snoei op het Blekersveld, die door de eerstverantwoordelijk wethouder wordt omschreven als rooien. Alles  zonder een verklaring van geen bedenkingen van de provincie. Met andere woorden de toetsing aan de wet Natuurbescherming moet worden aangehaakt.

Nu de gemeente dit nalaat is er een reëel risico dat aanvrager de snoei en kap doorzet zonder rekening te houden met de wet Natuurbescherming (Wnb). Immers er wordt geen enkele rekening gehouden met de aanwezige vleermuizen en de eventueel andere voorkomende beschermde dieren zoals de egel.

Wij willen in dit kader wijzen op de uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2016:1711 waarbij duidelijk gesteld wordt dat aanhaken van een Wnb procedure in deze kwestie noodzakelijk is.

Op grond van dit artikel is het verboden dieren, behorende tot beschermde inheemse diersoorten, waaronder de in het projectgebied voorkomende vleermuizen, opzettelijk te verontrusten. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van onlosmakelijke samenhang tussen deze omgevingsvergunningplichtige activiteiten en de hiervoor bedoelde handelingen als bedoeld in artikel 75b, eerste lid, Flora en Fauna wet (Ffw), die in beginsel moet leiden tot ‘aanhaken’.

Indien sprake is van een onlosmakelijke samenhang als hiervoor bedoeld, is ‘aanhaken’ slechts dan niet aan de orde indien evident is dat geen ontheffing of verklaring van geen bedenkingen op grond van de Ffw is vereist. In alle andere gevallen moet het terzake bevoegde en deskundige orgaan, de Minister van ELI/Economische Zaken, in staat worden gesteld zich uit te laten over de vraag of een Ffw toestemming is vereist en, zo ja, te beoordelen of die toestemming kan worden afgegeven in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen. (ECLI:NL:RBMNE:2016:1711)

De onderbouwing om handhavend op te treden vindt u hieronder nogmaals uitgewerkt.

  • Het is niet uit te sluiten en na het doen van de waarnemingen aannemelijk dat de snoei- en de aangekondigde kap van de bomen het foerageergebied van vleermuizen ernstig verstoort dan wel vernietigt.
  • Het is niet uit te sluiten en zelf aannemelijk dat de kap het leefgebied van andere beschermde dieren verstoort of vernietigt zoals b.v. dat van de egel

Resumerend.

Wij verzoeken de provincie handhavend op te treden en de aanvrager te verplichten een onderzoek te doen naar o.a. vleermuizen volgens het vleermuizenprotocol op beide hierboven beschreven locaties

Wij verzoeken de provincie de gemeente Bloemendaal te wijzen op haar verplichting zorgvuldig om te gaan met de wet Natuurbescherming en standaard een procedure wet Natuurbescherming aan te haken aan de vergunningsaanvraag.

Gelet op het gegeven dat de snoeiwerkzaamheden reeds een week aan de gang zijn, vragen wij met klem met spoed handhavend op te treden en de snoei werkzaamheden stil te leggen

Hoogachtend,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                          Gert Valster secretaris

Bijlagen.

Rapport Peutz over cumulatie

Rapport Groot over Bloemendaal_Blekersveld