VDB Kiezersbedrog?

Posted on

Aan de fractie van VDB

                                                                                                                                                                                                                                Overveen, 23 oktober 2020

Geachte leden van de VDB,

Met verbazing hebben wij de stellingname van de VDB fractie aangehoord zoals ingebracht tijdens de raadscommissievergaderingen grondgebied en samenleving van respectievelijk 20 en 21 oktober 2020. Immers in het kader van de verkiezingen 2018 is aan de VDB fractie expliciet gevraagd hoe zij stonden tegenover de ideeën over sociale woningbouw op het Blekersveld. Onderstaand onze vraag en vervolgens de beantwoording.


Aan: info@vrijzinnigdemocratischbloemendaal.nl

Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen

Geachte heer Van de Bunt, Beste Martin,

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, tijd dus om als “Blekersveld Groen” te onderzoeken hoe uw partij tegenover extra woningbouw op het Blekersveld staat. In dat kader hebben de in Blekersveld Groen vertegenwoordigde buurtbewoners uw “verkiezingsprogramma”, zoals opgenomen in de “Stemkrant”, gescand op welke stellingname uw partij inneemt ten aanzien van woningbouw.

Helaas hebben wij geen stellingname ten aanzien van woningbouw kunnen ontdekken. De kop waaronder uw partij het puntenprogramma ventileert, “De burger aan zet!”, spreekt ons erg aan. Sinds 2016 verzetten wij ons als buurtbewoners tegen voorgenomen woningbouw op het Blekersveld/Dompvloedslaan. Helaas men wil ons niet horen. De monden vol over burgerparticipatie, maar als die burger dan reageert dan blijft het stil, heel lang stil. Zo is bij een groot aantal buurtbewoners bijvoorbeeld nooit gereageerd op op voorhand ingediende bedenkingen en hebben overige bewoners pas na heel veel rappelleren antwoord gekregen.

Inmiddels hebben wij kennisgenomen van de concept Woonvisie en het daarbij behorende uitvoeringsplan. Wij waren onaangenaam verrast om te moeten constateren dat –zonder enige vorm van terugkoppeling- de woningopgave terplekke van 45 -eind 2016- is opgewaardeerd naar 100 appartementen, waarvan 50 sociale woningbouw.

Leve de burgerparticipatie denken wij dan maar. Overigens past dit bij de opstelling van wethouder Van Rijnberk, die in het HD liet noteren “Wij willen rekening houden met belangen van de buurt, maar geen concessies doen aan het woningbouwprogramma”. Een programma dat overigens nog niet eens is vastgesteld, waarvan akte. Wat nu burgerparticipatie?

Uw partij ambieert hierin verandering te brengen. U zult begrijpen dat wij daar voorstander van zijn. In het kader van openheid tijdens de verkiezingen zouden wij u dan ook willen vragen helder te maken wat het standpunt van uw partij is ten aanzien van eventuele bebouwing van de locatie Blekersveld/Dompvloedslaan.

Met vriendelijke groet,

“Blekersveld Groen”

Namens deze,

Gert Valster .


“Geachte Heer Valster, beste Gert,

Wij kunnen heel kort en bondig hierover zijn.

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal is tegen sociale woningbouw op de locatie bij het Blekersveld.

De 5 gezochte locaties in onze gemeente zijn er met “huid en haar” er bij gezocht om maar te voldoen aan de gevraagde quota van de regio te voldoen.

Alle 5 de locaties zullen wij dan ook afwijzen uit stedenbouwkundig perspectief.

Ik hoop dat mijn korte en bondige antwoord u zult geruststellen wat on partijstandpunt in de komende periode zal zijn.

Wij zien veel meer ruimte in het ontwikkelen van seniorenappartementen in bijvoorbeeld Oldenhove waarbij ook gedacht kan worden aan betaalbare huren.

Met vriendelijke groet,

 

Martin van de Bunt

lijsttrekker VDB”


Een en ander behoeft ons inziens geen nadere toelichting.

Gelet op het vorenstaande kunnen wij de verontwaardiging van vooral de heer Arie Goote, zoals gespuid tijdens de vergadering van de raadscommissie grondgebied van 21 oktober 2020 dan ook niet goed plaatsen. Gelet op de uitspraak van de toenmalige lijsttrekker van de VDB lijkt de verontwaardiging ons niet terecht.

Met vriendelijke groet,

 

De stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877


Noot van de redactie: De heer Martin van der Bunt heeft zich aangesloten bij Liberaal Bloemendaal en huldigt nog steeds het standpunt dat er geen woningbouw komt op het Blekersveld