Afwijzing uitnodiging voor digitale sessie in het kader van de invulling van het bouwplan Blekersveld

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

 

Onderwerp: Digitale sessie in het kader van de invulling van het bouwplan Blekersveld

                                                                                                                      Overveen, 23 oktober 2020

 

Geacht college,

Hierbij laten wij u weten als stichtingsbestuur niet de bereidheid te hebben om via een raadplegende participatiesessie met de wethouders De Roy van Zuidenwijn en Wijkhuizen van gedachten te wisselen over de plannen voor flexwonen op het Blekersveld. De redenen hiervoor zullen wij hieronder kort beschrijven.

Over serieus genomen worden gesproken!

Bij brief van 6 augustus 2020  werden wij als bestuur uitgenodigd om op 20 augustus 2020 met de wethouders De Roy van Zuidewijn en Wijkhuizen van gedachten te wisselen over de locatie Blekersveld en de door ons bij brief van 6 mei 2020  ingebrachte zienswijze over woningbouwplannen.
Verbazing alom toen de eerstverantwoordelijk wethouder wonen ons vroeg waarover wij het wilden hebben!!! Totaal onvoorbereid een serieus overleg ingaan over zaken die –blijkens uit de uitgebreide briefwisseling met college en raad – de gemoederen van de bewoners en omwonenden van het Blekersveld bezighoudt: Hoe nou, het college neemt u serieus!

Vervolgens in datzelfde gesprek de toezegging dat de in onze brief van 6 mei 2020  beschreven zienswijzen beargumenteerd beantwoord zouden worden, om vervolgens een briefje te sturen waar de benaming kluitje in het riet op van toepassing is.

De besluitvorming

Wij wijzen er nog maar eens op dat de twee eerdere voorstellen van uw college aan de raad met betrekking tot tijdelijke woningbouw schipbreuk leden. Deze voorstellen werden echter via normale procedures behandeld. Raadsvoorstel college, behandeling in raadscommissies en vervolgens besluitvorming in de raad. En dan gelden er voor de aanwijzing van locatie Blekersveld ineens andere procedures. Immers uit het besluit van 17 augustus 2020 blijkt ineens dat u bevoegd gezag zou zijn. Geen behandeling in raadscommissies en raad. Een aanwijzing die naar uw mening niet meer ter discussie staat. Wij, en met ons vele raadsleden,  vragen zich af op basis waarvan u deze bevoegdheid denkt te hebben. Temeer daar tijdens de behandeling van het amendement geëist is dat onder andere de verwijzing naar locatie Blekersveld geschrapt is om een meerderheid te kunnen verkrijgen.

En dan

Dan liggen er twee besluiten ten aanzien van de locatie Blekersveld. Een raadsbesluit van 30 juni 2020 en een collegebesluit van 17 augustus 2020. Beiden besluiten zonder rechtgevolg. Geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep en (hoger beroep) derhalve.

En toch is dit volgens uw college voldoende om over te gaan tot kaalslag. Voor de snoei van een boom in Aerdenhout is nog een snoeivergunning noodzakelijk, maar de snoei –of rooi zoals wethouder Wijkhuizen het tijdens de commissie grondgebied noemde- van een compleet natuurgebied is blijkbaar voor het college vergunningsvrij. Gelet op de stand van zaken in de procedures een schoolvoorbeeld van de onrechtmatige overheidsdaad.

Wellicht ten overvloede melden wij uw college dat wij tegen het eerste besluit van de gemeente Bloemendaal over het Blekersveld gericht op rechtsgevolgen, bezwaar en beroep (en hoger beroep) zullen aantekenen. Het meepraten over een ruimtelijk ontwerp verdraagt zich niet met deze insteek.

Hoogachtend,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                    Gert Valster, secretaris

 

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877