RE: RE: Tijdelijke woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte heer Bleeker,

Dank voor de reactie en dank voor de uitleg. De procedures rondom de huisvesting van statushouders zijn mij bekend. Het gaat mij er echter om dat de gemeente Bloemendaal onder het mantra “de provincie verplicht het ons” en “anders beslist de provincie voor ons” besluiten  over tijdelijke huisvesting van statushouders  neemt die naar mijn mening de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Op basis van twee principebesluiten, het raadsbesluit van 30 juni 2020 en het collegebesluit van 17 augustus 2020, wordt op dit moment een stuk natuurterrein van circa 7000m2 volkomen kaalgeslagen. Zoals u weet zijn principebesluiten niet voor bezwaar en beroep vatbaar, waardoor wij als bewoners van het Blekersveld geen enkele mogelijkheid hebben ons tegen de kaalslag te verzetten. Een ruimtelijk besluit om de woningbouw realiseerbaar te maken is niet aanwezig, zodat geen juridische toetsing van de bouwplannen van Bloemendaal kan plaatsvinden. En toch heeft het college vooruitlopend hierop opdracht gegeven om het Blekersveld kaal te slaan.

De wijze waarop college en raad in deze kwestie met haar burgers omgaat is stuitend. Raadsleden rollebollen over elkaar heen, maar roepen het college niet ter verantwoording.

In dat kader vraag ik mij af of de CdK in het kader van artikel 182 1 c van de Provinciewet, “het adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is” geen mogelijkheden ziet om hierin op te treden. Voor een totaalbeeld van deze gotspe verwijs ik u nogmaals naar de site van de stichting Blekersveldgroen, www.blekersveldgroen.nl

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]