Update over het Blekersveldgroen

Posted on

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de Bloemendaalse politieke partijen zijn druk in de weer om te komen tot een nieuw te vormen college. Bernt Schneiders is hiervoor als informateur aangewezen. In het Haarlems Dagblad werd al gemeld dat het Blekersveld een beladen onderwerp zou zijn bij de formatie. Vreemd als je weet  dat er nu een raadsmeerderheid is die tegen de bouw op het Blekersveld is. Als stichting zijn wij benieuwd hoe het gaat lopen.

Is er in de afgelopen maanden dan niks gebeurd op het dossier Blekersveld?  Zeker wel. Achter de schermen is er heel veel gebeurd. Laten we even een paar punten uitlichten:

 

Bezwaarschrift tegen de demping van de sloot.

De stichting heeft 6 december 2021  een bezwaarschrift ingediend tegen de aan de gemeente door het Hoogheemraadschap Rijnland aan de gemeente verleende vergunning voor het dempen van de sloot parallel aan de Westelijke Randweg. Door het dempen van de sloot wil de Gemeente Bloemendaal  parkeervoorzieningen realiseren voor de op het Blekersveld gedachte tijdelijke woningen. De stichting heeft dit aangevochten omdat deze sloot naast de geluidswal onderdeel uitmaakt van een heel sloten stelsel. Dit maakt dit gebied juist zo uniek. Op 24 maart 2022 was de hoorzitting ten kantore van het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden. Naast dat helder werd dat Rijnland op basis van de wet  de vergunning tot demping niet kon weigeren, werd ook kristal helder dat de gemeente eerst watercompensatie dient te realiseren voordat tot demping mag worden overgegaan. Met andere woorden geen watercompensatie, geen demping.
Nu wil het geval dat het gebied waar de gemeente gedacht had te compenseren valt binnen het Bijzonder Provinciaals Landschap Zuid Kennemerland. Dat voordat tot graven wordt overgegaan de provincie hiermee dus akkoord dient te gaan. Ook blijkt dat het gebied waar de gemeente wil compenseren volgens het bestemmingsplan Overveen 2013 een dubbelbestemming heeft. Enerzijds de bestemming groen en anderzijds de bestemming waarde archeologie 4. Dit laatste betekent volgens de regel van het plan dat voordat tot het graven van de watercompensatie kan worden overgegaan, er eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Pas daarna kan voor het graven een omgevingsvergunning worden aangevraagd.  Hoewel de gemeente doet alsof het archeologisch onderzoek dat door bureau RAAP is uitgevoerd ook het compensatiegebied zou betreffen, weet de stichting dat dit niet het geval is!!!!!

De sanering van het Blekersveld

Ontbreken van een omgevingsvergunning

Duidelijk dat de sanerings is begonnen,door firma JP Groot

De gemeente heeft per brief van 31 maart 2022 aan de omwonenden laten weten dat begonnen zou worden met de sanering. De graafmachines van JP Groot zijn 3 dagen bezig geweest op het Veld. Er is een ondiep “zwembad” gegraven en grond afgevoerd.
Ook hier lijkt de gemeente weer onrechtmatig bezig, want de hiervoor benodigde vergunning Wet natuur bescherming –die overigens al op  8 oktober 2021 is aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord- is nog steeds niet verleend. De zoveelste blunder van de gemeente Bloemendaal!!!! Het lijkt erop. Misschien dat daarom de graafmachines en andere stikstof producerende machines weer verdwenen zijn van het Veld.

Bodemprocedure saneringsplan Blekersveld bij de Raad van State

Ondertussen is de stichting door de Raad van State geïnformeerd dat het door drukte nog niet is gelukt om het door haar aangespannen beroep tegen het saneringsplan te behandelen. Gemeld is dat de zaak mogelijk in het komende half jaar tot een zitting zal leiden.

 

Beroep tegen de afgegeven omgevingsvergunning Bouw- en woonrijp maken van het Blekersveld

Op 23 december 2021 hebben de stichting en enkele bewoners een zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning bouw- en woonrijp maken van het Blekersveld. De gemeente Bloemendaal heeft deze zienswijze nog net niet ter kennisgeving aangenomen. Met andere woorden zij heeft niets met de zienswijze gedaan. De stichting heeft daarop door haar advocaat René Rensink beroep laten aantekenen bij de rechtbank Noord-Holland. Deze zaak loopt.

 

Bezwaar tegen de omgevingsvergunning bouw 30 tijdelijke woningen

Op 9 juli 2021 heeft de gemeente Bloemendaal bij zich zelf een vergunning aangevraagd voor het bouwen van 30 tijdelijke woningen. Op 1 december 2021 hebben de stichting en enkele omwonenden bezwaar gemaakt tegen deze vergunningverlening. Dit bezwaar is op 15 februari 2022 behandeld in de onafhankelijke bezwaarschriften commissie gemeente Bloemendaal.

 

Verkiezingsuitslag

Zoals eerder gemeld heeft de verkiezingsuitslag van 16 maart er voor gezorgd dat er geen meerderheid meer in de nieuwe raad is voor de bouw van woningen op het Blekersveld. Zeker geen tijdelijke woningen. De stichting zal er alles aan doen om de Bloemendaalse politieke partijen aan de door hen gedane verkieizingsbeloften op dit thema te houden.

 

Impact van de sloopdrang van Wethouders Wijkhuisen en De Roy van Zuidewijn

Nu de natuur in Overveen weer uit zijn winterslaap komt, zal het dramatische effect van de sloopgedrag van wethouders Wijkhuisen en de Roy van Zuidewijn duidelijk worden.

De 150.000 bijen die tot voor kort op het Blekersveld huisden en zorgden voor de bestuiving van alle bomen en planten op het Blekersveld en de Volkstuinen van Buytentwist zijn niet meer. De imker heeft zijn kasten verplicht moeten verwijderen. Dus naast dag bomen, dag vogels ook nog eens dag bloemen en dag bijen. En dat in een gemeente die er prat opgaat biodiversiteit hoog in het vaandel te hebben.

 

Foto’s van vroeger versus nu.

Normaliter ontluikt de natuur in deze tijd van het jaar en stond het Veld er altijd prachtig bij. Vogels vonden er een plek om een nestje te maken en ook andere fauna soorten vond er een plaatsje. Nu mogen de bewoners van het Blekersveld genieten van een half gegraven zwembad en puin, héél véél puin.

En het lijkt erop dat dit nog wel een poosje zal duren.

 

Blekersveld, de sloot die men wil dempen
Blekersveld, voor de sloopdrang van Wijkhuizen
Blekersveld, en de gesteldheid van de bodem
Blekersveld, na de sloopdrang van Wethouder biodiversiteit Wijkhuizen