Simpele vragen, maar natuurlijk geen antwoorden

Posted on

Wat antwoordde wethouder Wijkhuisen bij behandeling van de vragen van stichting Blekersveldgroen naar de verschillen in tonnage af te voeren zwaar verontreinigde grond van het Blekersveld tijdens de raadscommissievergadering van 30 maart 2021 ook alweer: ”BK ingenieurs en de Omgevingsdienst IJmond zijn gerenommeerde instituten”. Met andere woorden wat een gezeur van die stichting Blekersveldgroen.

Maar hoe kan het dan dat het bedrijf BK ingenieurs in ieder geval op twee Bloemendaalse projecten blijkbaar behoorlijk geblunderd heeft.  Het gaat dan om de uitgevoerde bodemonderzoeken op het Haringbuysterrein te Aerdenhout en op de locatie Blekersveld te Overveen.

Om met die laatste locatie te beginnen: BK ingenieurs concludeert op basis van bodemonderzoek uit 2004 dat de grond licht verontreinigd is. Vervolgens concludeert zij op basis van verkennend bodemonderzoek uit mei 2020 ineens dat de grond niet licht, maar ernstig, ja zelfs zwaar verontreinigd is. En in de definitieve eindrapportage uit oktober 2020 wordt dan zelfs gesteld dat omwille van humane risico’s sanering met spoed aan de orde zou zijn!!!!!!

En dan het Haringbuysterrein: Op basis van de resultaten van bodemonderzoeken door BK in de periode 2010 – 2013 wordt de conclusie getrokken dat van de drie aldaar aanwezige deellocaties alleen deellocatie A asbestverdacht zou zijn. Tijdens uitvoeringswerkzaamheden wordt echter al heel snel duidelijk dat ook op de door BK als “schoon” verklaarde overige deellocaties, asbestverontreiniging aan de orde was!!!!!!. Stillegging van de uitvoering volgt en op basis van extra onderzoek wordt een aangepast saneringstraject gevolgd.

Conclusie

De uitkomsten van de twee hierboven beschreven -door BK ingenieurs- in opdracht van de gemeente Bloemendaal uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van woningbouw- wijken significant af van de later door extra onderzoek danwel in de uitvoering aangetoonde werkelijkheid.

Wij hebben de directie van BK onze conclusies voorgelegd en gevraagd om een reactie (zie brief). Toen hierop na 6 weken niet was gereageerd is op 19 maart telefonisch contact gelegd met de heer
Van Pampus, adjunct directeur bij BK. Door hem werd bezworen dat wij de onderzoeksresultaten verkeerd geïnterpreteerd hadden. Een schriftelijke reactie waarin e.e.a. verklaard zou worden zou in de maak zijn. Omdat deze uitbleef is op 14 april van de zijde van de stichting – in het kader van hoor en wederhoor- via de secretaresse van de heer Van Pampus nogmaals gevraagd om de reactie. Helaas is niets meer van bureau BK vernomen.

Inmiddels is door het bestuur van de Stichting Blekersveld een zienswijze ingediend op het door BK ingenieurs namens de gemeente Bloemendaal ingediende saneringsplan. Ook hierin worden een aantal zaken aan de orde gesteld die een gerenommeerde organisatie zich zou moeten aantrekken.

Wordt uiteraard vervolgd.