Inspreeknotitie: Waar is de grond?

Posted on2 Comments

Geachte voorzitter, Geachte Commissieleden,

Onze brief van 13 december 2020 wordt eindelijk inhoudelijk in uw commissie aan de orde gesteld. Ter toelichting hierop zullen we de cijfers uit het dossier sanering Blekersveld nog eens voor u op een rij zetten.

Uitgangspunt is de informatie die door het college is verstrekt ten behoeve van de behandeling van het raadsvoorstel saneringskrediet. Hierin wordt gesteld dat er 263 ton aan zeer ernstig verontreinigde grond moet worden afgevoerd.

Die 263 ton is echter niet te verklaren op basis van de tot nu toe openbaar gemaakte onderzoeksrapportages van BK ingenieurs. De op de toen nog hetende site Flexwonen gepubliceerde “definitieve” rapportage uit oktober 2020, wordt door BK aangegeven dat 100 m2 van het Blekersveld zwaar verontreinigd is. Van deze spot zou 40 tot 60 cm dienen te worden afgegraven en afgevoerd. Uitgaande van het door de gemeente gehanteerde soortelijk gewicht van 1750 kg per m3 en uitgaande van 60 cm betekent dat 105 ton zwaar verontreinigd is (100 * 0,60 *1750).

Er zit dus een verschil van 158 ton tussen de door het college opgegeven 263 ton en de volgens BK berekende hoeveelheid van 105 ton.

In november 2020 heeft BK echter nog extra bodemonderzoek uitgevoerd. Wij kwamen hierachter door een WOB verzoek bij de Omgevingsdienst IJmond. Wij hebben u daar bij brief van 10 maart 2021 op  geattendeerd. De rapportage hierover is -in afwijking van de geldende procedures- echter niet publiekstoegankelijk op de site geplaatst. Na onze melding is op een nieuwe site gemeld dat deze rapportage op verzoek wordt toegezonden. Een aanvraag hiertoe dient gedaan te worden via een mail.
Het is welhaast een inkoppertje, maar hoe verhoudt dit afwijkend handelen zich tot de regels van transparantie, participatie? En wat te denken van privacy.

De november rapportage gaat er – zonder verdere toelichting of verklaring – ineens vanuit dat de zwaar verontreinigde spot niet 60, maar 80 cm afgraven dient te worden. Dan hebben we het dus ineens over 140 ton (100m2 * 0,80 *1750= 140 ton). Nog steeds een onverklaarbaar verschil van 123 ton.

En dan blijkt uit de formulieren behorende bij het door BK namens Bloemendaal bij de Omgevingsdienst  IJmond ingediende saneringsplan ineens dat ervan uitgegaan wordt dat de spot moet worden afgraven tot een meter. Begrijpt u het nog! Overigens dit komt neer op 175 ton

Nog steeds een verschil tussen opgave college en de berekening van BK van 88 ton.

Het tonnage groeit dus per rapport, maar kan nog steeds niet worden gelinkt aan de door het college opgevoerde 263 ton.

Dus de vraag van ons, maar wij nemen aan ook van u, blijft: waar bevindt zich de missende zwaar verontreinigde grond en waarom kan/wil de verantwoordelijk wethouder deze vraag niet beantwoorden.

En dan als laatste: Bij de door de OD IJmond aan ons toegezonden WOB-stukken, zit ook een mailwisseling tussen de gemeentelijke organisatie en BK ingenieurs. Uit deze mailwisseling blijkt dat op basis van vragen uit uw raad, de conclusies van het eindrapport zijn bijgesteld.

Het uitoefenen van invloed op conclusies van rapportages van onafhankelijke onderzoeksbureaus wordt door de beoordelende instanties meestal niet erg gewaardeerd. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe de rechterlijke instanties t.z.t. met deze informatie zullen omgaan.

Ik dank u voor de aandacht.

 

2 thoughts on “Inspreeknotitie: Waar is de grond?”

  1. Ik verbaas me over deze grote verschillen. Je zou bijna gaan denken dat zij iets weten wat wij niet weten. Of de ambtenaar heeft aandelen in het bedrijf die deze sanering moet uitvoeren.

  2. …..weer een pijnlijk duidelijk voorbeeld van hoe de Gemeente de boel loopt te besodemieteren.

    Dit kan toch niet alleen domheid zijn ?