Geconstateerde discrepanties in door uw organisatie in opdracht van de gemeente Bloemendaal uitgevoerde bodemonderzoeken

Posted on1 Comment

 

                                                                                                                              Overveen, 8 februari 2020

Geachte directie,

Inleiding

Gedurende de afgelopen jaren zijn door uw organisatie in opdracht van de gemeente Bloemendaal meerdere (verkennende) bodemonderzoeken uitgevoerd. Wij noemen hier met name de onderzoeken op de locaties Blekersveld en het Haringbuysterrein. Deze onderzoeken hebben gemeen dat de conclusies die door uw organisatie -in eerste instantie- zijn getrokken qua mate van verontreiniging, extreem afwijken van de later vastgestelde werkelijkheid.
Zo concludeert uw organisatie in 2004 – op basis van verkennend bodemonderzoek- dat de locatie Blekersveld licht verontreinigd is.  Op basis van het in de periode 2010-2013 uitgevoerde bodemonderzoek van het Haringbuysterrein concludeert uw organisatie dat er hoegenaamd geen sprake zou zijn van asbestvervuiling.

Blekersveld

In tegenstelling tot de conclusies uit het verkennend bodemonderzoek blijkt uit de rapportage “nader verkennend bodemonderzoek” uit mei 2020 ineens dat de grond niet licht, doch ernstig ja zelfs zwaar verontreinigd is. In de eindrapportage uit oktober 2020 wordt zelf gemeld dat sanering met spoed omwille van humane risico’s aan de orde zou zijn.
Als argumentatie van deze afwijking tussen licht en zwaar verontreinigd wordt door uw organisatie gesteld dat de eerder uitgevoerde onderzoeken zo minimaal zijn ingestoken en dat niet voldaan is aan de geldende normen van bodemonderzoek. Daarnaast blijkt dat geen onderzoek naar grondwater en asbest is uitgevoerd ( blz. 5. van uw rapportage uit mei 2020).

Wij kunnen op basis van dit door uw organisatie gestelde niet anders concluderen dan dat het onderzoek uit 2004 niet volgens de daarvoor geldende normen/richtlijnen bodemonderzoek is uitgevoerd. Dat dit – naar eigen zeggen incomplete- onderzoek de basis vormt voor de conclusie dat de bodem op onderhavige locatie slechts licht verontreinigd is, is voor ons onbegrijpelijk. Temeer daar  nergens in de rapportage 2004 wordt gemeld dat het uitgevoerde onderzoek niet aan de daarvoor door de wetgever geldende eisen voor bodemonderzoek voldoet.

Haringbuysterrein

In het in juli 2014 door Geofox Lexmond opgestelde “plan van aanpak asbest Haringbuysterrein”  wordt door Geofox het volgende over het door uw organisatie in de periode 2010-2013 uitgevoerde onderzoeken gemeld. wij citeren:

“Resultaten bodemonderzoeken BK periode 2010 – 2013 

Algemeen

Uit de onderzoeken is gebleken dat op het zuidelijk deel sprake is van een sterke verontreiniging met zware metalen, PAK en Ftalaten. 

Asbest

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld ter plaatse van de weilanden op hetmnoordelijk deel van het terrein (deellocatie A) op een vijftal plaatsen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Binnen dat deel van het terrein zijn diverse gaten gegraven ten behoeve van onderzoek naar asbest. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een verontreiniging met asbest. Slechts ter plaatse van één ruimtelijke eenheid van de negen onderzochte ruimtelijke eenheden is asbest in een gewogen gehalte van 56 mg/kg ds aangetoond in de fijne fractie.

Binnen het gehele terrein zijn diverse paden en de voormalige trambaan (deellocatie C) eveneens onderzocht op asbest. Uit de resultaten blijkt dat ook ter plaatse van deze delen geen sprake is van een verontreiniging met asbest.

Hoe vreemd is het dan dat tijdens uitvoeringswerkzaamheden in 2014 op alle deellocaties (A,B en C) aanzienlijke hoeveelheden asbest zijn aangetroffen. Dus ook op de door uw organisatie expliciet als “schoon” verklaarde deellocaties A en C.

Conclusie

Wij stellen vast dat de uitkomsten van de twee hierboven beschreven -door uw organisatie in opdracht van de gemeente Bloemendaal uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van woningbouw- significant afwijken van de later door nader onderzoek danwel in de uitvoering aangetoonde werkelijkheid.

Gelet op onze ervaringen met het Bloemendaalse gemeentebestuur kunnen wij ons zelfs voorstellen dat de formulering van de opdrachtverstrekking (mede) oorzaak is van het ontstaan van de door ons geconstateerde discrepantie tussen onderzoeksresultaten en de werkelijkheid.

Wij stellen u  graag in de gelegenheid om te reageren op de door ons getrokken conclusies.

In dit kader wijzen wij u er – wellicht ten overvloede- op dat, gelet op de majeure fouten die het gemeentebestuur van Bloemendaal in het tot nu toe doorlopen proces om te komen tot woningbouw op het Blekersveld, wij als stichting de juistheid van de gevolgde – en nog te volgen procedures- van de gemeente Bloemendaal ter juridische toetsing voor zullen leggen aan de hiervoor aangewezen rechterlijke instantie (s). Uw rapportages over bodemverontreiniging zullen in dit kader zeker onderdeel van het te overleggen dossier uitmaken.

In afwachting van een spoedige reactie,

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                            Gert Valster, secretaris

 

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877

 

1 thought on “Geconstateerde discrepanties in door uw organisatie in opdracht van de gemeente Bloemendaal uitgevoerde bodemonderzoeken”