reactie Blekersveldgroen: Participatiecircus Blekersveld te Bloemendaal

Posted on

Geachte heer Kruijswijk, Beste Richard,

Dank voor je schrijven.

Wat in ieder geval de Groen Links fractie siert is dat  vanaf het begin een duidelijk standpunt is ingenomen wat woningbouw op het Blekersveld betreft. Ook al staan onze meningen daarover lijnrecht tegenover elkaar. Echter in 2016 ging het over de plannen voor permanente woningbouw van 15 tot 45 woningen (stuk 1) en niet om het door het college bedachte plan om 60 tijdelijke woningen op het Veld te plaatsen waarvan prioriteit gegeven wordt aan 30 woningen voor statushouders. (stuk 2) En dit alles om op termijn permanente woningbouw te realiseren voor circa 100 woningen.

U doet een paar aannames in uw brief, die bezijden de waarheid zijn en daar willen we u toch even op wijzen.

Aanname 1.
De locatie staat vast, zegt u. Echter tot nu toe is er alleen een principebesluit genomen door het college. Nog afgezien of het college hier de bevoegdheid toe heeft, hebben we aangegeven dat de gevolgde  procedures tot nu toe rammelen en dat de door het college in zijn besluit van 17 augustus 2020 beschreven vervolgprocedures juridisch niet houdbaar zullen blijken te zijn. Een en ander is door onze advocaat juridisch in een aan de raad gezonden brief onderbouwd. (stuk 3) Wij zullen het besluit van de gemeente inzake de omgevingsvergunning dan ook tot aan het hoogste rechtsorgaan laten toetsen. Tot die tijd staat niks vast en is het wat ons betreft een wens van het gemeentebestuur.

U stelt dat u alle andere locaties hebt mogen beoordelen. Waarom is het Blekersveld dan niet volgens de normale procedure aan de raad voorgelegd? En waarom is de locatie Tetterodehal en het Gatsonidus terrein niet overeenkomstig de toetsing van de andere locaties onderzocht en met argumenten als voorstel ter beoordeling aan de raad voorgelegd?
Snapt u waar het gevoel van rechtsongelijkheid vandaan komt!. Bij andere locaties wordt een “zorgvuldige” procedure doorlopen en bij het Blekersveld wordt een collegebesluit ineens gepresenteerd als een voldongen feit.

Dennenheuvel is door het gemeentebestuur afgewezen omdat die locatie maar een korte beschikbaarheid zou hebben! Is dat niet een verdraaiing van de waarheid. Was er niet onder verantwoordelijkheid van het college prematuur een brief gestuurd aan de antikraak bewoners dat zij langer mochten blijven wonen. Dat is toch het echte verhaal! En als de statushouders iets langer opgevangen hadden kunnen blijven worden op Dennenheuvel, was er dan niet tijd genoeg geweest om met gebruikmaking van de daarvoor bestemde procedures wellicht tot een wel gedragen besluit qua locatie te komen. Dit is gewoon een blunder van het college en dan specifiek van de eerstverantwoordelijk wethouder wonen. De bandopnames van de hierover gehouden raadscommissievergaderingen bevestigen dit.

De omwonenden van Dennenheuvel hebben zo stelt u een toezegging dat er na 2019 geen statushouders meer zouden wonen. Helemaal waar.
Maar wij hebben een toezegging (stuk 4) van het college daterend van 29 april 2020 dat er geen tijdelijke woningen zullen komen op het Blekersveld. Deze toezegging is meermalen aan de raadsleden van alle fracties voorgelegd, maar dan blijft het stil. Elke verwijzing naar deze toezegging wordt doodgezwegen. En u durft zelfs de stelling aan dat de hiervoor aangehaalde brief niet gezien kan worden als toezegging.(stuk 5)

Aanname 2.
Uw uitspraak over het niet toelaten van de leden van onze stichting bij de bewonersavond van
7 september 2020 is onjuist. U stelt dat het niet toelaten van ons stichtingsbestuur is te wijten aan de  net ingestelde toegangsprocedure in verband met de paniek over Corona. De betreffende informatieavond was immers begin september. Toen was er geen paniek rond Corona zoals in maart en april.

Als bestuur hadden wij ons keurig aangemeld voor de avond. Wij kregen de mededeling dat de informatieavond overtekend was en dat wij daarom niet zouden worden toegelaten.(Stuk 6) Gemeld is toen dat wij ons toch bij de deur zouden melden en op het moment dat er stoelen vrij zouden blijven, wij in zouden kunnen stromen. Echter bij aanmelding bij plaats-toewijzende bode werd duidelijk –onze namen op de lijst waren dik omcirkeld- dat er opdracht was gegeven ons de toegang tot het gemeentehuis te weigeren. Dit terwijl van de 45 plekken er uiteindelijk maar 28 waren bezet.

Overigens, had de gemeente -gelet op het aantal aanmeldingen- er ook voor kunnen kiezen om een grotere accommodatie te huren om wel gelijktijdig met alle belanghebbenden in discussie te kunnen gaan. Op dat moment wist het college dondersgoed dat dit onderwerp zwaar leeft binnen de kern Overveen. Doelbewust is echter gekozen om de uitnodiging voor de informatieavonden zeer selectief te verspreiden. Duidelijk is in ieder geval dat de organisatoren van de informatieavond –gelet op die meergenoemde bewust zeer selectief verspreide uitnodiging- niet hadden gerekend op een grote opkomst.
U stelt dat het bestuur van Blekersveldgroen door de eerstverantwoordelijk wethouder zou zijn benaderd voor excuses en uitleg. Helaas dit is een fabeltje. Er zijn nooit excuses gemaakt!.

Aanname 3.
Voorts stelt u: “Vervuilde grond – en het saneren daarvan – mag natuurlijk geen risico voor omwonenden opleveren”. Wat wij dan heel erg triest vinden, is dat de gemeente willens en wetens, derden inhuurt om met graafwerkzaamheden vervolg onderzoek uit te laten voeren en te snoeien, zonder het werkzame personeel er op te wijzen dat – gelet op de aard van vervuiling- werken op het terrein aan strenge voorschriften is gebonden.
Staat er immers niet het volgende in de eindrapportage bodemonderzoek:
(stuk 7)“Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van de Sanscrit beoordeling (zie bijlage 5) is vastgesteld dat de verontreiniging met spoed gesaneerd dient te worden op basis van aanwezige humane risico’s. Voor de start van de werkzaamheden dient een goedgekeurde (deel)saneringsplan beschikbaar te zijn. Het plan dient te worden ingediend bij en goedgekeurd door het bevoegde gezag Omgevingsdienst IJmond.
Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ is hierbij als leidraad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de voorlopige beoordeling dat de veiligheidsklasse Rood niet vluchtig van toepassing. De definitieve veiligheidsklasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige vastgesteld en zijn afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden (maatwerk).”

De gemeente heeft dus als opdrachtgever verzuimd om conform  Artikel 11.a.2 van de Arbowet toe te zien op veiligheid en gezondheid van het ingehuurde personeel. Ook in deze is het gedrag van de gemeente dus schandalig te noemen.

Overigens is de grond naar verwachting voor een groter deel vervuild, dan waar nu vanuit wordt gegaan. Er is destijds immers bewust meer vervuilde grond gestort dan bij de provincie is aangegeven. En dan wil het college nu volstaan met deelsanering! Of je saneert de locatie in haar geheel of je saneert niet! Geen half werk en dan vervolgens bij eventuele planuitvoering van permanente woningbouw in de toekomst opnieuw de samenleving met een rekening opzadelen.

Het kan toch niet zo zijn dat eventuele nieuwe Bloemendalers zich binnen de gesaneerde 100 m2 moeten blijven ophouden omdat bij het overschrijden van die grens hun zojuist gekregen schoenen veranderen in sandalen. Welkom in Bloemendaal.

Aanname 4.
Dan wilt u dat we als bewoners gaan meedenken over het integreren van statushouders. U verwacht dat een plan om 40 (voornamelijk alleenstaande) statushouders te laten integreren met behulp van  30 urgent woningzoekende, genoeg kader biedt voor een goede toekomst. Geachte heer Kruijswijk, beste Richard, dat meen je toch niet. Wij kunnen ons een dergelijke naïeve denkwijze niet voorstellen. Zelfs de medewerker van vluchtelingenwerk gaf tijdens de tweede informatieavond expliciet aan, dat het concentreren van 40 statushouders de integratie niet bevordert. En dan deze mensen laten begeleiden door 30 andere urgent woningzoekende. Weet u wel in wat voor ellende je moet verkeren, voordat je een dergelijke urgentieverklaring krijgt? Betreft het hier niet juist een kwetsbare groep die geholpen moet worden om hun plek binnen de maatschappij weer terug te krijgen. Verwacht de Gemeente Bloemendaal nu echt dat juist deze mensen het integratie probleem voor de wethouder kunnen oplossen.

Aanname 5.
En dan de stelling van de wethouder, dat de vinger aan de pols wordt gehouden zodat ingegrepen kan worden indien nodig. Heeft deze wethouder iets meegekregen van de rapporten die zijn geschreven naar aanleiding van het incident in Oss?

In  het kader van de wet op de privacy, ontvangt de gemeente geen informatie over wie er komt te wonen, laat staan dat er wordt gemeld wat hun rugzak(je) is. Dus ook dit is weer klinkklare onzin.

De elementen die nodig zijn om iets samen voor elkaar te krijgen te krijgen zijn:  veiligheid, vertrouwen, acceptatie en respect. Dat zijn nu juist de elementen die de gemeente Bloemendaal in de benadering van de bewoners en omwonende van het Blekersveld mist. Er wordt gelogen, gedraaid, gestuurde brieven worden ontkend en onvindbare toezeggingen worden als belangrijk, ja zelfs als leidend voor dit hele proces bestempeld.

Aanname 6.
Wat de procedures betreft. Eerder gaf een ambtenaar in een schrijven aan de stichting Blekersveldgroen aan, dat het hier gaat om stedelijke ontwikkeling. (Stuk 8).Dit schuurt daar waar het college inzet op een procedure waarbij wordt ontkent dat een dergelijke ontwikkeling aan de orde is. Bij minimaal 60 woningen aan de westkant van de Westelijke Randweg (Blekersveld), en minimaal 100 aan de oostkant van Westelijke Randweg (Westelijke Randweg 1) is in ieder geval sprake van stedelijke ontwikkeling. Het gefaseerd uitvoeren hiervan doet hieraan niets af. Dan verbaast het ons dat het College van B&W toch een reguliere- in plaats van een uitgebreide procedure voorstelt. Maar wat ons dan helemaal shockeert is dat de hele raad, inclusief uw fractie, net doet alsof de hele procedure die wordt gevolgd normaal is! Dit terwijl de brief van onze advocaat hierover helder is. Maar wellicht dat de raad geen kennis heeft genomen van deze brief, want voordat behandeling in de raad kon plaatsvinden had het college al laten weten de brief voor kennisgeving aan te hebben genomen.

Tot slot, wij hebben als Blekersveld al meerdere statushouders zien komen en gaan. Het woningbestand op het Blekersveld bestaat immers zoals u weet voornamelijk uit sociale huurwoningen. En als er in de bestaande woningen statushouders komen, worden zij met alle egards ontvangen en met net zoveel respect behandeld zoals wij dat in het verleden ook hebben gedaan.

 

Hoogachtend,

 

Stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                            Gert Valster, secretaris