reactie Groenlinks: Participatiecircus Blekersveld te Bloemendaal

Posted on

(noot van de redactie: Normaliter plaatsen wij geen reacties van politieke partijen! Echter aangezien de schrijver zelf de redacties van landelijke dagbladen in zijn afzenderlijst had staan, gaan we ervan uit dat deze brief openbaar is, en zo behandeld mag worden)

Beste Helene, Hetty, Stijn e.a. die ons over Blekersveld hebben gemaild de afgelopen dagen,

Nu de locatie vaststaat* – en veel andere mogelijkheden waren er niet – zijn er ideeën uit de buurt over toegang, groen (toegankelijk klein parkje), de werkzaamheden (bouw, grondsanering) en daarnaast over de integratie van nieuwe buren e.d. welkom! Bij zowel raad als college is verontwaardiging bij veel omwonenden bekend. Alle reden dus voor een goed gesprek! Maar inspraak is inderdaad beperkt mogelijk. Meer mogelijkheden komen straks als participatie voor definitieve nieuwbouw start.

*Staat de locatie vast??

Vanuit inwoners de gemeenteraad zijn diverse alternatieve locaties voor (de wettelijk en moreel noodzakelijke) statushouders-noodhuisvesting aangedragen. Geen daarvan bleek een meerderheid te kunnen krijgen. Niets doen is geen optie.

Dat er door het College te laat is gereageerd om de verplichting statushouders op te nemen, dat ben ik met u eens. Alle andere locaties – die eerder in beeld waren – hebben wij beoordeeld op basis van argumenten van ruimtelijke inpassing en kosten. Dat ‘Dennenheuvel’ is afgewezen heeft te
maken met de zeer korte tijd dat daar tijdelijke huisvesting mogelijk is – er ligt immers een uitwerkt en waarschijnlijk zeer binnenkort definitief
bouwplan – in combinatie met o.a. toezegging aan omwonenden dat de locatie niet na 2019 voor statushouders beschikbaar zou zijn. (‘Dennenheuvel’ is trouwens geen gemeente-eigendom!)

Als oppositiepartij hebben we overigens GEEN motie ingediend om over de aanwijzing Blekersveld nu nogmaals te vergaderen. Er is later deze maand wel een interpellatie over Blekersveld. De partijen die deze hebben aangevraagd krijgen (wat mij betreft) extra spreektijd.  Dat op de spreektijden wordt gelet (net als in de gemeenteraad en bv ook in commissies in de 2e kamer – met dien verstande dat in Bloemendaal (elke fractie evenveel spreektijd krijgt),  is om te voorkomen dat enkele raadsleden alle tijd opeisen – dat gebeurt maar al te vaak in Bloemendaal, waarbij herhalingen en wilde suggesties niet worden vermeden. Dat heeft niets bouw van (tijdelijke) woningen op Blekersveld te maken.

Dat leden van de stichting Blekersveld Groen geen toegang kregen tot de informatieavond heeft te maken met een misverstand over de net – wegens Corona-beperkingen ingestelde – toegangsprocedure, waarbij aanmelding vooraf nodig was – ik neem aan dat inmiddels door de wethouder dit is toegelicht en verontschuldiging is aangeboden.

Ook omdat de kwestie op agenda van de raad deze maand staat, horen we graag welke resterende vragen uit de buurt er zijn.

Vervuilde grond – en het saneren daarvan – mag natuurlijk geen risico voor omwonenden opleveren. Het gaat om een oppervlakte-verontreiniging van (ruim) 100 m2 met een  omvang van 40- 60m3 deze verontreiniging en die risico’s zullen weggenomen kunnen en moeten worden!

Uiteraard zal de verkeerssituatie zeker niet minder veilig dan nu moeten zijn – liefst veiliger! Ook dat zal extra inspanning van de gemeente vergen. Mijn ervaring is dat inwoners van de gemeente vaak goede ideeën aandragen, juist door hun specifieke locatiekennis. Maar de gemeente heeft gelukkig ook professionele verkeerskundigen in huis (of inhuren).

Ook voor het integreren van statushouders geldt dat ideeën van inwoners vaak erg helpen. Tegelijk geldt dat de gemeente i.s.m. Vluchtelingenhulp en andere deskundigen, genoeg kennis-van-zaken heeft.

De balans 1/3 -1/3 -1/3 is door de gemeenteraad vastgesteld als het gaat om niet-tijdelijke nieuwbouw in de gemeente. Die verhouding geldt niet met het oog op sociale samenstelling in een deel van de gemeente of in dit geval een buurt. Dat er wat extra moet gebeuren om integratie in de buurt goed te laten gaan, daar ben ik van overtuigd. Maar het kan!

In tegenstelling tot het naastgelegen beschermde Kleverlaanweilanden en in mindere mate ook wel het Volkstuingebied ten westen van Blekersveld, is Blekersveld – vlak naast de Randweg – niet van grote natuurwaarde. Dat de bewoners flora en fauna waarderen, begrijpen we zeer. Daarom moet er wat ons betreft ook uiteindelijk zoveel mogelijk groen terugkomen en (winst voor de buurt)  toegankelijk. Ook bij bebouwing kunnen veel natuurwaarden uiteindelijk blijven. Zie bv. https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C8a-Concept-biodiversiteitspl
an-2020003729.pdf
  In het belang van iedereen  geldt dat de overlast van geluid, fijnstof en stikstof van de drukke Randweg teruggedrongen moet
worden GroenLinks (provincie, landelijk) doet daar wat aan.

Tenslotte, ik hoop echt dat we in gesprek blijven en dat iets van de bovengenoemde argumenten reden is om het kennelijke grote wantrouwen in de gemeente wat te temperen. We maken er het beste van!

Vriendelijke groet,

Richard Kruijswijk

Fractievoorzitter GroenLinks Bloemendaal