Participatiecircus Blekersveld te Bloemendaal

Posted on

Geachte Gemeente Bloemendaal en Raadsleden,

Met verbijstering ontving ik de brief d.d. 9 oktober 2020 over het “participatietraject” voor de bewoners van Blekersveld en omwonenden. Ten eerste, hoe durft u dit überhaupt een participatietraject te noemen? Wij zijn tot nu toe als bewoners volledig genegeerd en buiten spel gezet over de bestemming en invulling van het groene perkje dat onze huizen scheidt van de drukke randweg. Er is geen enkel overleg gepleegd met de bewoners over de bebouwing van de locatie.

Er is ons kort geleden plotseling MEDEGEDEELD dat er bebouwing gaat komen op het stukje natuur waar stichting Blekersveld Groen al jaren pleit voor een parkje of groenvoorziening voor de buurt.

Alle manieren om de buurt enigszins inspraak te laten geven zijn gedwarsboomd. Zo was er bijvoorbeeld een “informatieavond” waarbij leden van stichting Blekersveld Groen geheel onterecht de toegang is geweigerd.

Vergaderingen over het besluit over bestemming Blekersveld zijn destijds slinks niet aangekondigd. Het onderwerp is in de vergadering vlak na de “informatieavonden”, waar zeer veel weerstand was van omwonenden en veel vragen onbeantwoord bleven, niet eens op de agenda gezet. Een door de oppositiepartijen ingediende motie om hier toch over te vergaderen is door de rest van de gehele fractie afgewezen. De gemeente weet donders goed dat dit onderwerp ontzettend speelt bij de bewoners van Overveen maar erover vergaderen wordt blijkbaar niet als belangrijk beschouwd. De burgers hebben het nakijken….

En ook nu is de aankomende commissievergadering opeens beperkt. Er zijn 15 onderwerpen, waaronder vestiging statushouders en begroting, die in 12 minuten behandeld moeten worden. Dat is, beste raadsleden, 50 SECONDEN per onderwerp! Heel slim. Op deze manier wordt iedereen de mond gesnoerd, want o wee als de oppositie vragen zou willen stellen..! Het is ongehoord.

Er gaat vanaf maandag al “gesnoeid” worden op de locatie, ondanks dat de vergunning voor het saneren nog niet is goed gekeurd. Snoeien? Met een graafmachine op rupsbanden?? Weer heel slim, snoeien mag zonder vergunning en zo wordt het mooie stukje natuur, zogenaamd om de dieren een kans te geven zich elders te vestigen… zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt en kan het idee om er een parkje van te maken de kop in worden gedrukt. Weer een poging om de bewoners te ontmoedigen.

Ook is onlangs bekend geworden in een 157 pagina’s vullend rapport over de vervuiling van het stukje grond dat deze zeer zwaar vervuild is. Zo zwaar, dat er onaanvaardbare risico’s voor de mens aan zijn verbonden. Er is geen enkele inspraak van de bewoners van Blekersveld over de gevolgen van het saneren van de grond. U kunt u zich misschien voorstellen dat er vragen zijn, zeker van de bewoners waarvan hun tuin gesitueerd is pal aan de te saneren groenstrook. Worden zij blootgesteld aan mogelijke gevaren op het moment dat u met graafmachine op rupsbanden lukraak, zonder vergunning, gaat “snoeien”?

Wel wordt ons gevraagd in de brief om alsjeblieft mee te denken over onder andere de (complexe) verkeerssituatie… Huh? Heeft u zelf nog niet nagedacht over wat een verdubbeling van een wijk zal gaan doen met de, nu al gevaarlijke verkeerssituatie?? Waar het IN de bocht gesitueerde smalle in- en tevens uitgang van Blekersveld, aan de drukke Dompvloedslaan / Willem de Zwijgerlaan waar maar liefst 2 basisscholen gesitueerd zijn, al het fiets- en bromverkeer van en naar Haarlem-Noord langsgaat en het in de spitsuren vaak nu al echt gevaarlijk druk is?? Het is werkelijk schandalig, en denigrerend ook, om notabene aan ons te vragen om een oplossing te verzinnen voor uw logistieke probleem, terwijl u weet dat er bij de bewoners en omwonenden geen draagvlak is voor deze bebouwing.

Het wordt zeer duidelijk in de brief dat de door de gemeente zelf veroorzaakte urgentie om statushouders te plaatsen in gemeente Bloemendaal de belangrijkste drijfveer is voor dit stukje paniekvoetbal.

In de afgelopen jaren is het u, de gemeente Bloemendaal, namelijk niet gelukt om voor statushouders geschikte woonvoorziening te vinden. Bij alle eerdere toegezegde locaties is, mede door participatie en protesten van bewoners over onder andere het clusteren van statushouders, gehoor gegeven aan de protesten. Locatie Dennenheuvel, afgewezen. Locatie Zomerzorglaan, afgewezen. Locatie Westelijke Randweg, afgewezen. Locatie parkeerplaats gemeentehuis, niet eens besproken, te dichtbij wellicht..? Al deze locaties zijn bij uitstek beter geschikt voor het snel realiseren van de broodnodige (tijdelijke) woningen voor de statushouders dan Blekersveld, waar alle vergunningen nog moet worden aangevraagd, de sanering moet worden goedgekeurd en indien mogelijk uitgevoerd, voorzieningen moeten worden aangelegd, een goede oplossing moet worden gevonden voor het logistieke probleem van de verkeerssituatie en ga zo maar door..!

De nood is nu zo hoog geworden dat er op de door de in Amsterdam-Zuid woonachtige wethouder wethouder Susanne De Roy van Zuydewijn en wethouder Henk Wijkhuisen aangewezen locatie Blekersveld (midden in een toch al sociale woonwijk, dus met ogenschijnlijk juridisch minder daadkrachtige bewoners…) op korte termijn 60 woningen uit de grond moeten worden gestampt alleen maar om uw eigen hachje te redden. De gemeente MOET immers wettelijk aan de plaatsing van een bepaalt aantal (intussen 68) statushouders, voldoen, en wel voor 31 december van dit jaar! Dit besluit nam de gemeente ZONDER enige participatie, dus laat staan inspraak van de bewoners Blekersveld, omwonenden en het dorp Overveen.

Er wordt in de brief ook gevraagd om mee te denken over het integreren van deze statushouders. Ik kan me voorstellen dat u het zelf moeilijk vindt om een plan te bedenken voor de integratie van deze nieuwe, vaak getraumatiseerde en hulp nodig hebbende, bewoners van Bloemendaal. Het besluit om 40 statushouders bij elkaar te plaatsen op een achteraf veldje aan de rand van het dorp aan een drukke randweg maakt het inderdaad een lastig vraagstuk. Het is namelijk een probleem dat niet op te lossen valt op deze manier.

Wij zijn het enige sociale woonwijkje in de omgeving met een fijn en goed gemêleerd bewonersaanbod. We zijn begaan met het plaatsen van statushouders en zien deze dan ook graag een woonplek krijgen in de al bestaande woningen op Blekersveld. Van de 48 woningen zijn dat 40 sociale huurwoningen. Maar onze zorgen over het clusteren van 40 Statushouders met 30 urgent woningzoekenden, vrijwel allemaal 1-persoonshuishoudens, wordt totaal genegeerd. Daarnaast raakt de (wenselijke) balans 1/3 -1/3 -1/3 ontzettend ontwricht, want de wijk bestaat nu al uit meer dan 90% sociale woningbouw. Sterker nog, gettovorming ligt op de loer. Hier is uiteindelijk niemand bij gebaat!

Ik, en vele met mij, ben het vertrouwen in de gemeenteraad Bloemendaal volledig kwijtgeraakt.

De VVD heeft in 2018 hier, op Blekersveld, rondgelopen en ons toegezegd dat Blekersveld inderdaad niet geschikt is voor stedelijke (want dat is het nu intussen wel geworden) woningbouw. En dat er in goed overleg met de bewoners, àls er een bestemming voor zou zijn, zou moeten worden beslist over de invulling van de groenstrook.

Het standpunt van Groen Links verbaast mij ook ten zeerste, want zij suggereert dat het stukje natuur, met ijsvogels (wiens habitat overigens beschermd is), spechten, vlaamse gaaien en een nachtegaal, padden, vele soorten kikkers en salamanders, een lage natuurwaarde heeft; https://www.facebook.com/GroenLinksBloemendaal/posts/3027979693912978.  Legt u dit alstublieft eens uit aan de bewoners van de sociale woningen die uitkijken op deze mooie groene oase en hier hun huurhuis op uitgekozen hebben. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de minder bedeelden van de maatschappij blijkbaar goed genoeg zijn om op een stuk vervuilde grond pal aan de drukke randweg met enorme verkeersoverlast, fijnstof en stikstof uitstoot te wonen?

En, o ja, die metingen omtrent geluidsoverlast en fijnstof zijn, wederom heel slinks, door u, de gemeente, gedaan ten tijde van de stilte in de corona-lockdown. Het kwam natuurlijk heel goed uit dat er op dat moment op de randweg nagenoeg geen verkeer was.

Over de begroting gesproken, ik ben zeer benieuwd, en vele bewoners van Overveen en Bloemendaal met mij, wat de kosten zijn voor met name het saneren van deze zeer zwaar vervuilde grond… Wat gaat dit de burgers kosten? Wordt dit nog openbaar gemaakt? En besproken in misschien meer dan 50 seconden in een raadsvergadering..??

Kortom; u heeft gewoon maling aan ons, bewoners van Blekersveld en omwonenden. Het zogenaamd mogen meedenken in een online “raadgevend participatieproces” over of de hoogte van de woningen 2 of 3 hoog moeten worden en over de kleur van de bakstenen is natuurlijk een farce. Dus nee, participatie op deze manier is voor mij geen participatie.

Voor eventueel geïnteresseerden, u kunt alle documenten nog eens nalezen op de website van de goed georganiseerde stichting Blekersveld Groen: https://blekersveldgroen.nl

Met vriendelijke groet,

{afzender bekend bij redactie]