Leugens, bedrog, gedraai en gekonkel project Blekersveld

Posted on

Aan: De leden van de raad van de gemeente Bloemendaal

                                                                                                                              Overveen, 4 maart 2020

Geachte raadsleden,

Inleiding

Zoals inmiddels bekend verondersteld verzetten wij ons als stichting Blekersveldgroen tegen elke vorm van woningbouw op het Blekersveld. In dat kader hebben wij u ook al gemeld dat wij, zodra er een concreet besluit met rechtsgevolg ligt, hiertegen bezwaar en beroep zullen aantekenen. Omdat een dergelijk besluit op zich laat wachten –wethouder Wijkhuisen heeft in de raadvergadering van
28 januari 2021 gemeld dat hij er vanuit gaat dat de afgifte van een omgevingsvergunning eerste kwartaal 2021 zal plaatsvinden- hebben wij als stichtingsbestuur op ons genomen om het dossier Blekersveld verder te completeren met de tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (in het vervolg aangehaald als OD-NHN) gevoerde correspondentie. Hiertoe is een WOB verzoek bij de OD-NHN ingediend, waarin is verzocht om alle tussen de gemeente en de OD gevoerde correspondentie met betrekking tot de locatie Blekersveld.

Op basis van de naar aanleiding van dit verzoek toegezonden stukken komen wij tot een aantal verbijsterende conclusies:

Allereerst de constatering dat de gemeente Bloemendaal op basis van het  mailantwoord van de OD-NHN van 15 oktober 2020 had kunnen weten dat het starten met snoei- en kapwerkzaamheden zou kunnen leiden tot een handhavingsverzoek. Dat de gemeente dus bewust heeft gekozen voor het starten van deze werkzaamheden zonder de officiële reactie van de OD-NHN af te wachten.

Verder geconstateerde discrepanties en onjuistheden in de door Bloemendaal toegezonden stukken aan OD-NHN.

De aan de OD-NHN ter toetsing toegestuurde quickscan toetsing Wet natuurbescherming Blekersveld van Groot Eco Advies van 6 april 2020 gaat uit van het plaatsen van 50 tijdelijke units gesitueerd op het grasveld; geen melding wordt gemaakt van het kappen van struweel en bomen.

De door de gemeente ingediende vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (kenmerk OD.326526) gaat echter uit van 60 prefab-woningen waarvoor alle struweel en bomen op de locatie moeten wijken.

Uit de mail van 9 oktober 2020 van de gemeente Bloemendaal aan OD-NHN wordt helder dat zij wil gaan voor de uitvoering van een bouwplan waarbij de locatie “vrijwel helemaal wordt bebouwd en verhard voor die 60 woningen inclusief parkeerplaatsen” De uitvoering zo wordt in dezelfde mail gemeld “zal bestaan uit het verwijderen van alle begroeiing en bomen op het terrein”.

Dan moeten we toch constateren dat het toch op zijn minst merkwaardig is dat toetsing van een quickscan (Groot Eco Advies) wordt gevraagd die de consequenties beschrijft van een ander/afwijkend bouwplan.

Bewuste volksverlakkerij

En wat dan te denken van de melding in diezelfde mail van 9 oktober 2020, dat het terrein dient te worden gesaneerd omdat het “een oude vuilstort en baggerdepot” betreft. Het bestaan hiervan wordt nogmaals bevestigd in de mail van 11 december 2020 waarin het volgende wordt gemeld: “Het terrein is een voormalig bagger- en puinstort en daardoor sterk vervuild”.

Wij kunnen uit bovenbeschreven mailwisseling niet anders concluderen dan dat de gemeente dus altijd op de hoogte is geweest van het feit dat het terrein zwaar verontreinigd was. Dit vastgesteld hebbende, komen wij bij de vraag hoe het dan mogelijk is dat de gemeente als opdrachtgever van het BK bodemonderzoek uit 2004, akkoord is gegaan met de door BK ingenieurs getrokken conclusie “licht verontreinigd”!!

Op basis van het vorenstaande stellen wij vast dat achtereenvolgende colleges –wetende dat de uitkomst van het rapport van BK ingenieurs onjuist was- deze onwaarheid bewust in meerdere brieven richting bewoners van het Blekersveld heeft gecommuniceerd.

Een fraai voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Liet een vertegenwoordiger van het college niet in het Haarlems Dagblad zetten dat bij de gemeente Bloemendaal geen gebruik werd gemaakt van tricks en trucs!. Wel dan toch in ieder geval van leugens en bedrog.

Nabrander

Raadsleden, wist u overigens dat het college in november 2020 Bureau ECO-logisch opdracht heeft gegeven een nieuwe quickscan Wet natuurbescherming op te stellen. Vindt u dit niet vreemd? Volgens zeggen van de eerstverantwoordelijk wethouder voldeed de door Groot advies in april 2020 uitgebrachte scan toch aan alle eisen!
Frustrerend moet het dan ook zijn om uit de tussen OD NHN en gemeente Bloemendaal gevoerde mailwisseling te moeten ervaren dat ook deze scan niet voldoet.
Dat zal dan ook wel de reden zijn dat het college besloten heeft de nieuwe scan niet te publiceren op de daarvoor ingerichte projectside.

Lekker transparant weer.

Gelet op het bovenstaande is het wonderlijk dat het college er dan wel toe heeft besloten om op die site breeduit bekend te maken dat BK ingenieurs op 8 februari 2021 namens de gemeente Bloemendaal het saneringsplan Blekersveld bij de Omgevingsdienst IJmond heeft ingediend. Wellicht is het feit dat de omgevingsdienst nog niet heeft gepubliceerd voor uw raad een teken aan de wand.

We zien met belangstelling uw reactie tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                            Gert Valster, secretaris

 

 

  1. In de raadsvergadering van 28 januari jl. is op initiatief van Liberaal Bloemendaal besloten om onze mail van 10 januari 2021 te agenderen voor behandeling in de daarvoor aangewezen raadscommissie. Wij stellen vast dat aan dit raadsbesluit tot op heden door het college geen uitvoering is gegeven.