College van B & W Bloemendaal zet gemeenteraad volledig in zijn hemd.

Posted on

Raad van State verklaart beroep Stichting Blekersveldgroen gegrond.

Maandag 12 maart j.l. heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het door de stichting Blekersveldgroen ingestelde beroep tegen het niet tijdig vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Blekersveld. Hierbij is het door de stichting ingestelde beroep gegrond verklaard en is het (fictieve) besluit tot het niet tijdig vaststellen van het bestemmingsplan vernietigd.

Zoals u weet wil het college van B & W op het Blekersveld woningbouw realiseren. De bestemming van het Veld is evenwel groen. Om de bestemming van de grond te wijzigen in woningbouw, heeft het college een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft in 2022 ter inzage gelegen (25 april 2022 tot 7 juni 2022), met de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen.

Na de beëindiging van de tervisielegging heeft de raad volgens de wet ruimtelijke ordening 12 weken om een besluit over de vaststelling van het bestemmingplan te nemen. Een besluit derhalve dus rond 1 september 2022.
Toen eind 2023 nog geen besluit over het bestemmingsplan was genomen, heeft de Stichting Blekersveldgroen de gemeenteraad op 26 november 2023 in gebreke gesteld. Op deze ingebrekestelling is geen reactie van de raad ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat de stichting in december 2023 beroep heeft ingesteld bij de Raad van State.

Met de nu gedane uitspraak door de Raad van State wordt de zoveelste blunder van de gemeente Bloemendaal op het dossier Blekersveld bevestigd.

Met groene groet,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen