Burgerparticipatie

Posted on

Beste raadsleden

In 2016 neemt de toenmalige raad het besluit om onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op het Blekersveld te doen. Dit onder de strikte voorwaarde dat “burgerparticipatie vanaf het eerste moment moet plaatsvinden.” (bijgevoegd motie sociale woningbouw 24 november 2016). Over de participatie van 2016 tot 2022 is naar onze mening voldoende gezegd en geschreven. In de laatste coalitieonderhandelingen is de participatie over het Veld partij-breed immers als voorbeeld aangehaald van hoe het niet moet.

Dan mag je er toch vanuit gaan dat na de nieuwe coalitievorming –zeker waar het het project Blekersveld betreft- wordt aangestuurd op een kwalitatief hoogwaardig participatieproces. Niets blijkt minder waar. Tijdens de “burgerparticipatiesessie” in oktober 2023 wordt geconstateerd dat ook raadsleden, commissieleden en kennelijk opgeroepen partijleden hun ideeën en suggesties “opplakten”. Met name vanuit de PvdA hoek. Hoewel de verantwoordelijk wethouder in het gesprek met ons bestuur op 23 januari jl. meldde dat zij geen aanwijzingen heeft dat de politiek daadwerkelijk invloed op de participatie heeft proberen uit te oefenen, zult u begrijpen dat het gewekte wantrouwen – zeker omdat de omissie door mederaadsleden is geconstateerd- door haar niet kon worden weggenomen.

Ook de inloopmiddag van 7 februari aanstaande in het kader van de opgestelde “ontwikkelvisie” heeft al weer ingeboet aan geloofwaardigheid wat betreft het werkelijk mogen meedenken door bewoners en omwonenden. Roept de wethouder in haar brief aan de buurtbewoners van 26 januari 2024 dat zij benieuwd is naar hun voorkeur, blijkt het college –en dus ook zij- op 23 januari (bijgevoegd besluitenlijst) reeds een keuze gemaakt te hebben voor variant 1 van de ontwikkelvisie. 80 woningen en 100% sociaal.
Als dan toch al een keuze is gemaakt, waarom dan nog een inloopavond organiseren en de bewoners de indruk geven dat ze serieus worden genomen. Geldverspilling.
Ook de in de aangehaalde uitnodigingsbrief voor de inloop geponeerde stelling dat de gemeente goed heeft geluisterd naar onze wensen en behoeften, komt hiermee toch in een heel ander daglicht te staan.

Tot slot:

Het bestemmingsplan dat eventuele woningbouw op het Veld mogelijk moet maken is 17 maanden na afloop van de termijn van terinzagelegging nog immer niet aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Inmiddels loopt hierover een beroep bij de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. Op dit moment is er dus geen enkele zekerheid op een juridisch geaccordeerde bestemmingswijziging die woningbouw mogelijk maakt. Wat het college ook moge roepen, besluitvorming over de ontwikkelvisie door uw raad voorafgaand aan de zekerheid van een onherroepelijk bestemmingsplan is op deze wijze wel heel opportuun.

We zullen maar zeggen wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen

Stijn de Geus, voorzitter                                                                Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveldgroen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: +31611080736 of +31614357877