Beroep niet tijdig nemen besluit over vaststelling bestemmingsplan Blekersveld te Overveen

Posted on

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA in Den Haag.

Overveen, 15 december 2023

Hoogedelgestreng college,

Bij besluit van 11 november 2021 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten het ontwerp
bestemmingsplan “Blekersveld Overveen” vrij te geven voor terinzagelegging. Het genoemde ontwerp
bestemmingsplan heeft vervolgens met ingang van 25 april 2022 gedurende 6 weken tot en met
7 juni 2022 ter visie gelegen, waarbij de mogelijkheid werd opengesteld om een zienswijze op het
onderhavige plan te geven. Van deze mogelijkheid is door ons bestuur gebruik gemaakt.

De raad heeft nog altijd niet beslist omtrent de vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan. De
termijn als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid onder e. van de Wet ruimtelijke ordening, die eindigde op
30 augustus 2022, is derhalve ruimschoots overschreden.
Omdat de 12 weken termijn zoals bedoeld in eerder aangehaald artikel volgens staande jurisprudentie
kennelijk een termijn van orde betreft en omdat uit de planning van de bestuurlijke termijnagenda van
de raadscommissie grondgebied op zijn minst de suggestie wekte dat besluitvorming over het
bestemmingsplan op korte termijn aan de orde zou zijn, is hierop door ons bestuur geen verdere
juridische actie ondernomen. Wel is door middel van een mail aan de raadsleden gewezen op de
overschrijding van de vaststellingstermijn (bijlage 1). Ook is in de contacten met de projectwethouder
Blekersveld meerdere malen op dit feit gewezen.

Werd in het laatste kwartaal van 2022 in de planning van de raadscommissie grondgebied nog gemeld
dat vaststelling van het bestemmingsplan door de raad werd voorzien in het eerste kwartaal 2023 (in de
bestuurlijke termijnagenda van de commissie grondgebied van 25 oktober 2022 werd melding gemaakt van behandeling in februari 2023 en in de agenda van 6 december 2022 werd een verschuiving naar
maart 2023 aangekondigd). Gedurende het verloop van 2023 werd besluitvorming over het plan echter
steeds verder in de tijd geplaatst. In het laatste kwartaal 2023 is het onderwerp doorgeschoven naar het
eerste kwartaal 2024.

Toen tijdens een door de gemeente Bloemendaal op 19 oktober 2023 georganiseerde participatieavond
over woningbouw op het Blekersveld duidelijk werd dat ook in het eerste kwartaal 2024 geen
besluitvorming over het ruimtelijk plan valt te verwachten – het college van B&W zet nu namelijk in op
de vaststelling van een “ontwikkelvisie” voor het Blekersveld voorafgaand aan besluitvorming in het
kader van de ruimtelijke ordening- heeft ons bestuur de raad van de gemeente Bloemendaal bij
aangetekende brief van 26 november 2023 (bijlage 2) in gebreke gesteld inzake het niet tijdig nemen
van een besluit inzake de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.
Door het uitblijven van dit besluit blijft er immers onzekerheid over de ontwikkelingen die al dan niet ter
plaatse planologisch mogelijk worden gemaakt. Vaststelling van het plan resulteert erin dat er
duidelijkheid/zekerheid ontstaat omtrent het planologisch mogelijk worden van de ontwikkelingen
waarin het ontwerp bestemmingsplan voorziet. Bij een dergelijk besluit kunnen wij als bestuur kiezen
om hierin te berusten, dan wel te besluiten hiertegen rechtsmiddelen aan te wenden. In dat kader
bestaat er voor ons bestuur een procesbelang bij de beoordeling van het niet tijdige beslissen omtrent
de vaststelling van het bestemmingsplan.

Hoewel in de ingebrekestelling aan de raad een termijn van 2 weken is geboden om alsnog de
besluitvorming over het bestemmingsplan af te ronden, heeft de raad hierop niet gereageerd.
Wel is bij brief van 12 december 2023 een -namens burgemeester en wethouders van de gemeente
Bloemendaal- opgestelde reactie ontvangen van de Domeinmanager Fysieke Leefomgeving. Hieruit valt
op te maken dat ons bestuur niet gezien wordt als belanghebbende bij het verzoek tot het nemen van
een besluit. Op basis hiervan is de ingebrekestelling afgewezen, waarbij is gewezen op de mogelijkheid
tot het maken van bezwaar (bijlage 3). Uiteraard kunnen wij ons niet vinden in het genomen besluit. Het
bestuur van de Stichting Blekersveldgroen wil daarom de namens het college van B & W genomen
beslissing op de ingebrekestelling juridisch aanvechten. Wij willen hierbij echter geen gebruik maken van
de geboden mogelijkheid tot het indienen van bezwaar, maar door middel van het rechtstreeks
instellen van beroep bij uw college.

Dat de mogelijkheid tot het rechtstreeks indienen van beroep openstaat, baseren wij op basis van
onderstaande artikelen van de Awb:
Ingevolge artikel 8:6, gelezen in verbinding met artikel 2 van de bij de Awb behorende
Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, kan beroep tegen een besluit omtrent vaststelling van een
bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar
en beroep met een besluit gelijkgesteld wordt: het niet tijdig nemen van een besluit;
Ingevolge artikel 6:12, eerste lid, het beroep indien het is gericht tegen het niet tijdig nemen van een
besluit niet aan een termijn gebonden is. Ingevolge het tweede lid, kan het beroepschrift worden
ingediend zodra:

a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende
beschikking bekend te maken, en
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft
meegedeeld dat het in gebreke is.
Gelet op het vorenstaande kiest het bestuur van de stichting Blekersveldgroen ervoor rechtstreeks bij
uw afdeling in beroep te gaan tegen het niet tijdig nemen van een besluit omtrent vaststelling van het
bestemmingsplan “Blekersveld Overveen”.
Daarbij verzoeken wij u de raad van de gemeente Bloemendaal op te dragen om overeenkomstig artikel
8.55d, eerste en derde lid, van de Awb binnen een door uw afdeling te bepalen termijn alsnog te
besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan “Blekersveld Overveen.
Tevens verzoeken wij u om met toepassing van artikel 8,55d, tweede lid, van de Awb een dwangsom
vast te stellen voor elke dag dat de raad na overschrijding van de door u gestelde termijn niet tot
besluitvorming overgaat.

Hoogachtend,
Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen

Stijn de Geus, voorzitter Gert Valster, secretaris