ingebrekestelling tijdige besluitvorming bestemmingsplan Blekersveld

Posted on

Aan: De raad van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Geachte raad,

In de discussie over wel of geen woningbouw op het Blekersveld is één zaak essentieel: De wijziging van
de groene bestemming van het terrein naar de bestemming woningbouw.

Hoewel op 2 juni 2022 door uw raad een motie is aangenomen waarin het college is verzocht “De
huidige ingezette bestemmingsplanprocedure Blekersveld geen verdere doorgang te laten geven en
deze op korte termijn te beëindigen.”, probeert het college de benodigde bestemmingswijziging van het
Veld op basis van het liggende ontwerp bestemmingsplan toch door te voeren.

Tijdens de op 19 oktober 2023 voor omwonenden gehouden “participatieavond” over woningbouw op
het Blekersveld, werd duidelijk dat –in tegenstelling tot de opgenomen laatste planning in de
bestuurlijke termijnagenda van de commissie grondgebied- besluitvorming over het ontwerp-
bestemmingsplan Blekersveld door uw raad wederom wordt uitgesteld. Tijdens de avond werd immers
door het college geventileerd dat – voorafgaand aan de afronding van besluitvorming over
bestemmingswijziging- een “Ontwikkelvisie” aan uw raad zal worden voorgelegd.

Wij stellen vast:
– dat het ontwerp-bestemmingsplan Blekersveld met ingang van 25 april 2022 gedurende
6 weken ter inzage heeft gelegen;
– De 12 weken termijn zoals bedoeld in artikel 3.8, eerste lid onder e van de Wet ruimtelijke
ordening, eindigde op 30 augustus 2022;

– uw raad nog steeds niet heeft beslist omtrent de eventuele vaststelling van het
bestemmingsplan Blekersveld en dat besluitvorming hierover ook niet op korte termijn is te
verwachten

In dat kader:
Stellen wij de raad van de gemeente Bloemendaal in gebreke aangaande het niet tijdig nemen van een
besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan Blekersveld.
Wij verzoeken u om binnen 2 weken na datering van deze brief alsnog te komen met een besluit ten
aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan Blekersveld.

Hoogachtend,
Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736
of +31614357877 Rekeningnummer SNS-bank NL97SNSB0773177361