Zeven jaar op gewacht ………….. en toch gekregen! Of toch niet!

Posted on

In 2016 wordt het al beloofd. Er wordt zelfs een motie over aangenomen in de raad. Woningbouw op het Veld mag worden onderzocht, onder de strikte randvoorwaarde dat burgerparticipatie vanaf het eerste moment moet plaatsvinden.

Zeven jaar later is het dan eindelijk zover. Op 20 juni 2023 stelt het college van B & W een participatieplan voor het Veld vast.

Kritisch als ons bestuur is, is dit plan getoetst aan de definitie zoals die door het Kennisknooppunt Participatie wordt gehanteerd. Volgens het knooppunt is er sprake van participatie: “wanneer invloed en of controle wordt overgedragen aan de participanten”. Het gaat dus over meedenken en meebepalen door de burger.

Het door het college vastgestelde plan voldoet niet geheel -of moeten we zeggen geheel niet- aan deze definitie. Uitspraken in het plan als: “Het besluit om woningen te bouwen op Blekersveld is genomen” en “Deelnemers kunnen reageren op de scenario’s voor het woningbouwplan maar zij kunnen niet mee praten of het project er komt, omdat hierover al is besloten”, geven aan dat het college helemaal niet openstaat voor inspraak. Dit gevoegd bij het feit dat in de kaders van het plan aantal en type woningen ook al “in beton is gegoten”,  het gaat om tachtig sociale huurwoningen, kan niet anders dan geconcludeerd worden dan dat het hier gaat om participatie voor de bühne.

Na gemor in de gelederen tijdens het reces, wordt de raadsleden op door een briefje op persoonlijke titel van de wethouder sociaal domein, dus geen reactie namens het college, nog wat “slaapzand” in de ogen gestrooid. Volgens deze brief mogen omwonenden zowel over het aantal, als over de doelgroepen voor wie de woningen bestemd zijn, hun mening, reactie of input  leveren. Dit staat dus haaks op dat wat in het participatieplan is opgenomen. Hoe e.e.a. zich juridisch verhoudt, laten we hier maar even onbesproken.

Dan toch ook nog even de uitleg van de wethouder in diezelfde brief van de motie van 2 juni 2022. Zij doet voorkomen dat de essentie van de motie is dat er participatie over de invulling van Blekersveld gewenst is. Wij kunnen uit de tekst van de motie niets anders lezen dan dat de gemeenteraad vindt dat de bestemmingsplanprocedure van het Blekersveld zo snel als mogelijk dient te worden beëindigd. Dit plaatst de uitspraak van het college in het participatieplan, als zou het besluit over woningbouw onherroepelijk zijn, op zijn minst in een ander daglicht.

En dan de avond zelf.
Tijdens de aftrap door de wethouder werd direct duidelijk dat een plenaire bespreking van de gezamenlijk door gemeente en Brederode Wonen ontwikkelde ideeën over woningbouw op het Veld niet werd gewaardeerd. Hiermee werd het reeds bestaande wantrouwen over de oprechtheid van de participatie verder gevoed.

In de getoonde planning viel op dat het onderdeel bestemmingsplan niet werd benoemd. Daardoor komt de aan het item vergunningprocedures gehangen planning wel heel vreemd over. Immers zonder bestemmingswijziging is er geen mogelijkheid tot vergunningverlening.

Ook het lanceren van een nieuw instrument ruimtelijke ordening viel op. Er gaat nu eerst gewerkt worden aan een “ontwikkelvisie”. Het Veld is blijkbaar van onbeduidend ruimtelijk ordeningsprojectje opgewaardeerd tot een gebiedsontwikkelingsproject van grote omvang, want daarvoor is het instrument ontwikkelvisie immers bedoeld.

Het viel op dat de politiek, zeker tijdens de eerste sessie, ruim was vertegenwoordigd. Uiteraard juicht ons bestuur dit toe, want alleen zo kom je als raadslid te weten wat er onder je kiezers leeft. Jammer is alleen dat sommigen zich ook geroepen voelden om hun eigen (of partij gerelateerde) ideeën en suggesties door middel van geeltjes te delen. Het ging toch immers om de mening van de omwonenden.

OF TOCH NIET?