Zaak 696344 – uw brief van 29 september 2020

Posted on

Geachte heer De Geus en heer Valster,

U heeft op 29 september 2020, door ons ontvangen op 1 oktober 2020, bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van 17 augustus 2020 tot aanwijzing van locatie Blekersveld voor tijdelijke huisvesting van statushouders.

Het besluit van het college van 17 augustus 2020 is een principebesluit
Naar aanleiding van dit besluit, dienen er nog aanvragen ingediend te worden voor de tijdelijke woningen en die aanvragen dienen aan de daarvoor geldende regels getoetst te worden. Het principebesluit van 17 augustus is derhalve (nog) niet gericht op een rechtsgevolg.

U kunt geen bezwaar maken tegen het principebesluit van 17 augustus 2020
U schrijft onderaan uw bezwaar dat indien het niet mogelijk is bezwaar te maken tegen het besluit van het college, u daar schriftelijk over geïnformeerd wil worden. Omdat het principebesluit niet is gericht op een rechtsgevolg is het geen appellabel besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er geen bezwaar en beroep openstaat tegen dit besluit.

Er staan wel rechtsmiddelen open tegen de nog te nemen besluiten op de aanvragen
Uit de aanvragen, die naar aanleiding van dit besluit, nog ingediend dienen te worden volgt een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat. Omwonenden worden op de hoogte gesteld van eventuele aanvragen. Het is nog onduidelijk wanneer de omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

Uw bericht wordt, gelet op het bovenstaande, ter kennisgeving aangenomen.

Als u nog vragen heeft dan horen wij het graag. U kunt reageren op deze mail of bellen naar mevrouw E. Schouten via 023 522 5555.

Met vriendelijke groet,
i.o. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie

R. Winkel