Bezwaar tegen collegebesluit van 17 augustus 2020 nr. 2020003066

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Onderwerp: Bezwaar tegen collegebesluit van 17 augustus 2020 nr. 2020003066

                                                                                                                      Overveen, 29 september 2020

 

Geacht college,

Hierbij maken wij proforma bezwaar tegen het door uw college op 17 augustus 2020 genomen besluit tot aanwijzing van locatie Blekersveld voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Een kopie van bedoeld besluit zoals bekendgemaakt via publicatie van de besluitenlijst van uw college van
21 augustus 2020 gaat hierbij.

Wat opvalt is dat tot op heden geen uitvoering is gegeven aan punt 3 van genoemd besluit. Onder genoemd punt van uw besluit wordt immers gesteld dat omwonenden door middel van een brief op de hoogte worden gesteld  van het besluit tot aanwijzing. Wij stellen vast dat een dergelijke brief, evenals de toegezegde –maar nimmer fysiek verzonden brief van 29 april 2020, 2020001539- met daarin het besluit om het Blekersveld niet langer beschikbaar te houden voor onderzoek naar tijdelijke huisvesting, nooit is ontvangen.

Wij hebben besloten om tegen boven aangehaald besluit een voorlopig bezwaarschrift in te dienen aangezien uit het genomen besluit niet blijkt of, en zo ja, binnen welke termijn er bezwaar kan worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient dan ook om onze rechten in eventueel volgende gerechtelijke procedures zeker te stellen.

Indien het niet mogelijk is tegen het bedoeld collegebesluit bezwaar aan te tekenen dan willen wij hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Afhankelijk van de reactie van uw zijde, zullen wij de redenen van onze bezwaren schriftelijk aanvullen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                    Gert Valster, secretaris