Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden

Posted on1 Comment

Ongeloof en verbijstering

Even een update van de laatste stand van zaken over de bouwplannen van de gemeente Bloemendaal
op het Blekersveld.
Burgemeester en wethouders hebben onlangs een participatieplan vastgesteld voor de woningbouwplannen op het Blekersveld. Het voortouw voor de organisatie van de uitvoering van die participatie neemt het gemeentebestuur niet zelf op zich, maar wordt gelegd bij woningbouwcorporatie
Brederode als zijnde de ontwikkelaar (blijkbaar is hierover al besloten) van de woningen.

Uitgangspunten van dit plan:
 De inspraak moet gedurende deze zomer (lees vakantieperiode) plaatsvinden;
 geen discussie meer over wel of geen bouw, want besluit tot bouw is genomen!!!;
 het aantal te bouwen woningen ligt vast (80) en betreft alleen sociale huurwoningen;
 een gemaximaliseerd oppervlak van 40m2.

Ook blijkt -in tegenstelling tot eerdere uitspraken van het college- dat het ontwerp-bestemmingsplan–wellicht iets aangepast op basis van de gepleegde participatie- toch aan de raad ter vaststelling zalworden voorgelegd.
Start bouw wordt voorzien in 2025.

Onbegrijpelijk

Zeker als je je realiseert dat:
 het door procedurefouten gelardeerde voortraject om te komen tot woningbouw op het Veld, voor het nieuwe college blijkbaar geen reden is om zich ditmaal zorgvuldig te bezinnen over de haalbaarheid van de plannen;
 in de raad van 2 juni 2022 een motie is aangenomen om de ruimtelijke ordeningsprocedures voor het Veld te beëindigen c.q. terug te draaien;
 de wethouder ruimtelijke ordening in de raadscommissie samenleving van 18 januari 2023 nog expliciet stelde dat het ontwerp-bestemmingsplan voorzien van een voorstel tot terugdraaien aan de raad zou worden voorgelegd, eventueel vergezeld van een nieuw plan voor het vervolg;
 eerder afgegeven vergunningen voor bouw- en bouwrijpmaken, ook weer zijn ingetrokken omdat ze juridisch geen stand hielden;
 de in de wet gestelde termijn van orde met betrekking tot de beantwoording van ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan nu reeds met een periode van meer dan een jaar is overschreden;
 in tegenstelling tot het in de Woonvisie vastgelegde beleidslijn voor nieuwbouw, toch is gekozen voor alleen sociale huurwoningen; in strijd met de gemaakte afspraken over Oldenhove, de deur open te zetten om het Veld te benutten als opvangplek voor migranten;

 het bestuur van de stichting Blekersveldgroen -dat gedurende het voorproces van de gemeentelijke wens tot woningbouw de belangen van de omwonenden heeft proberen te behartigen- volgens het vastgestelde participatieplan niet eens als overlegpartner wordt gezien.En daarnaast te bedenken dat tijdens de (in)formatiegesprekken alle politieke partijen hebben erkend dat de gemeente Bloemendaal in het dossier Blekersveld een modderfiguur heeft geslagen.

En tot slot, wat is de waarde van de uitspraak van de projectwethouder voor het Blekersveld, zoals gedaan in het kennismakingsgesprek, dat wij als stichtingsbestuur voor haar “een serieuze overlegpartner zijn waarvan de inbreng wordt gewaardeerd”. Uitermate teleurstellend allemaal.

Wordt vervolgd

Wij wensen jullie een prettige zomer.

1 thought on “Woningschaarste gebruikt als motivatie om afspraken en regels met voeten te treden”