In Gebrekestelling n.a.v. griffiekosten

Posted on

“Vandaag hebben wij de gemeente Bloemendaal per aangetekende brief in gebreke gesteld! Het college van B en W weigert namelijk te reageren op brieven van ons bestuur met daarin het verzoek tot terugbetaling van de griffiekosten ad € 365,00. Deze griffierechten zijn door ons aan de rechtbank Noord-Holland betaald teneinde het door ons ingestelde beroep tegen de   afgegeven vergunning tot het  bouwrijp maken van het Blekersveld in behandeling te laten nemen. Doordat de vergunning voor behandeling van het beroep door de gemeente is ingetrokken, is zij -volgens de rechtbank- verplicht de griffiekosten aan ons  terug te betalen.

Na deze ingebrekestelling heeft het college nog 14 dagen om te reageren. Doet hij dit niet, dan is de gemeente een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat niet wordt gereageerd.”