Woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte Raadsleden,

Bij de konijnen af die procedures die geleid hebben tot het besluit van het college van B en W tot aanwijzing van de locatie Blekersveld voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Geen enkel contact met de bewoners, geen enkele mogelijkheid tot inspraak of het indienen  van zienswijzen, nee, op basis van de overwegingen bij het amendement van 30 juni 2020 meent het college ineens het bevoegd gezag te zijn tot het nemen van een beslissing met een enorme impact voor de kern Overveen. Een bevoegdheid die volgens de gemeentewet toch echt bij uw raad ligt. De raad wordt volledig terzijde geschoven. Participatie is verworden tot informeren. Slikken en stikken voor bewoners en omwonenden van het Blekersveld. En niemand van de door ons gekozen volksvertegenwoordigers slaat echt met de vuist op tafel om het college terecht te wijzen. Oh ja, klinkt wat gemor, maar waar blijft die motie van wantrouwen. Tot twee keer toe stuurde u het college bij eerdere voorstellen tot aanwijzing terug naar de tekentafel. Getamboereerd werd op het belang van draagvlak bij de voorstellen. Overleg met bewoners.
Nou is het feit dat in oktober 2016 het college voor het eerst een oprisping deed over eventuele woningbouw op het Blekersveld. Overleg met bewoners werd toegezegd voor het eerste kwartaal 2017. Inmiddels is het eind 2020 en nog nooit heeft een vertegenwoordiger van de gemeente op eigen initiatief ook maar één woord met de bewoners en omwonenden van het Veld gesproken.

Was het niet het CDA dat tijdens de behandeling van het amendement liet weten hierin niet mee te kunnen gaan als Blekersveld en Tetterodehal als voorbeeld onder ad 1 van het besluit bleef staan.
Was het niet het college dat de bewoners bij (niet verzonden) brief van 29 april 2020 heeft laten weten dat het Blekersveld niet langer als locatie voor tijdelijke huisvesting werd gezien. Ernstig vervuilde grond en het feit dat gesaneerd moest worden, waren argumenten om af te zien van locatie Blekersveld!!
Nog gekker is het dat In de brief van het college van 7 augustus 2020 hierover weer iets heel anders wordt gemeld. De reden van staking van het onderzoek op het Blekersveld wordt in deze brief gekoppeld aan de voortgang van de woningbouw aan de Westelijke Randweg. Snapt u het nu nog!!

In de brief van 29 april 2020 wordt nog specifiek gemeld dat als de raad terug zou komen op het collegebesluit tot staking van het onderzoek, wij daar over zouden worden geïnformeerd.

Nou een ding is helder, de raad heeft het Blekersveld niet aangewezen als locatie voor tijdelijke huisvesting. Althans niet in het openbaar!!!!!!!
Wat heeft het college dan na 30 juni gedaan aan onderzoeken dat zij zo zeker is dat het Blekersveld de enige optie is. Raad vraag het college daar dieper op uit, u wordt bij de neus genomen. Bij mij bestaat de stellige indruk dat er na 30 juni 2020 helemaal niets verder is onderzocht. De eerstverantwoordelijk wethouder wonen gesteund door de wethouder ruimtelijke ordening hebben in gezamenlijkheid gewoon de keuze gemaakt voor locatie Blekersveld, met in het achterhoofd dat die sociale huurders zich toch niet zouden verzetten.

Nog even het besluit van het college van 17 augustus 2020 tot het plaatsen van tijdelijke woningen.
Punt 3 van het besluit luidt (zie besluitenlijst college 17 augustus 2020, punt 001:} “Omwonenden door middel van een brief op de hoogte te stellen van dit besluit.”
Aangezien geen van de bewoners van het Blekersveld noch omwonenden van het Veld een brief ter zake hebben ontvangen- laat staan de bewoners van de woningen tussen Dompvloedslaan en Julianalaan- moet ik welhaast concluderen dat het gemeentebestuur geen adressenbestand van bewoners en omwonenden heeft. Conclusie: toch tweederangs burgers!

En dan toch ook even het debacle van het weigeren van het bestuur van de stichting Blekersveldgroen voor de tweede informatieavond. Te zot voor woorden. Plekken genoeg over. En de mededeling in de krant dat de leden zich niet hadden opgegeven is kletskoek. Mails van de projectleider – kopieën in mijn bezit- bevestigen deze grove leugen.

Tot slot: Ook de vertegenwoordiger van vluchtelingenwerk heeft in de informatiebijeenkomst van
7 september 2020 aangegeven het geen goede zaak te vinden dat statushouders geconcentreerd worden op één locatie. Dat je ook deze groep als zodanig niet moet concentreren sluit aan bij bestaande expertiserapporten van onder andere AEDES over concentratie van woningen in het sociale segment.  Verspreiding over de gemeente vergemakkelijkt de inburgering en bevordert de integratie. Ik durf te stellen dat het  Blekersveld  daar een voorbeeld van vormt.

Raad, neem uw verantwoordelijkheid en roep dit college een halt toe voordat een hogere overheid ingrijpt.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]

cc. Commissaris van de Koning De heer A. van Dijk