WOB-verzoek: omdat de documenten (natuuronderzoeken) niet meer gepubliceerd worden op de website

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Onderwerp: WOB verzoek ter verkrijging van:

  1. De in het kader van de stillegging door de provincie geëiste natuuronderzoek(en) van het Blekersveld;
  2. De collegebrief waaruit blijkt dat de bewoners van de Zomerzorgerlaan een toezegging van het college hebben dat er niet op het sportveldje aan deze laan zal worden gebouwd.

Geacht college,

Wij hebben met interesse de raadscommissie grondgebied van 31 augustus jl. gevolgd. In het kader van het agendapunt voortgang huisvesting statushouders, zijn ons een tweetal zaken opgevallen.
Allereerst dat de door de provincie in het kader van de stillegging kap Blekersveld geëiste natuuronderzoeken inmiddels zijn afgerond en nu ter toetsing voorliggen bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord.

Ten tweede hebben wij uit een door het commissielid de heer Koster van de PvdA in de commissie gedane uitspraak begrepen, dat de schriftelijke toezegging van het college aan de bewoners van de Zomerzorgerlaan, dat er op het trapveldje aldaar niet zal worden gebouwd, inmiddels weer gevonden is.

Ter completering van ons dossier verzoeken wij op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van een kopie van de hiervoor omschreven stukken.

Wij gaan er  vanuit dat de kopieën van de gevraagde stukken binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief kunnen worden geleverd.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877