vragen over onderzoek Blekersveld

Posted on

Aan de wethouder Wonen van de Gemeente Bloemendaal, mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive,

Ik kreeg van u een schrijven met daarin het besluit dat het Blekersveld ineens gekozen is als onderzoekslocatie voor tijdelijke en daarna definitieve sociale woningbouw.

Mijn vraag is: “Hoe is de raad gekomen tot het aanwijzen van de groenstrook nabij het Blekersveld?” Ik zal u de moeite besparen die vraag te beantwoorden, want u stuurt met de stukken naar de raad een document met daarin de vergelijking van de diverse locaties in de Gemeente Bloemendaal. 31 locaties heeft u beoordeeld. Echter over de beoordeling heb ik nogal wat vragen, want een lijstje met plussen en minnen, zonder een onderbouwing, kan een kind ook invullen. Dat weet ik, sinds ik sinds de coronacrisis de kinderen thuisonderwijs geef, dat een 8-jarig kind zo’n lijstje ook kan produceren. Zonder enige vorm van onderbouwing is zo’n lijst zeer sturend en manipulatief te noemen.

Een aantal dingen die opvallen:

  1. Een locatie die begroeid is met enkel gras, scoort een + bij groene inrichting en biodiversiteit, terwijl een stuk grond dat zeer diverse bomen/planten en beesten kent ook een + krijgt. En zodra je gaat bouwen, zal dit groen toch moeten wijken, voor steen en beton. Scoort diezelfde unieke locatie dan nog in biodiversiteit?
  2. Locatie 5 scoort in uw ogen slecht bij het aansluiten op de dorpenzone en bereikbaarheid. Dit is toch erg apart. Vergelijk deze locatie met de groenstrook Blekersveld, dan ligt locatie 5 aanzienlijk dichter bij de dorpskern- winkels – voorzieningen dan het Blekersveld. Ten tweede bent u juist, volgens dit zelfde vergelijkingsdocument, bezig met het Reinwaterpark om aldaar huizen te realiseren en heeft u het oude gemeentelijke pand naast de Gemeentewerf laten ontwikkelen tot huizen. Daarmee komt dit stukje grond juist midden in de dorpenzone te liggen. Waarom scoort deze dan slecht?
  3. Goede bereikbaarheid ontsluiting: Locatie 5 ligt bijna aan een n-weg en heeft een zeer goede verbinding met het openbaar vervoer, zowel met Bus als Trein. Het Blekersveld, die volgens u de zelfde score kent, is een veel langere loopafstand van bus en trein! Mijn vraag is dan ook, hoe u dezelfde score kunt uitleggen?
  4. Locatie 6 ligt midden in Aerdenhout. Is dat niet de dorpskern, die geen enkele sociale woning kent? Het is in meerdere commissievergaderingen en raadsvergadering ter berde gebracht, dat er een scheve verhouding is tussen de dorpen qua verdeling van sociale woningen. Toen werd er door de toenmalige wethouder aangegeven dat er geen eigen grond beschikbaar was, want anders hadden ze hier graag sociale woningen gebouwd. En wat schetst mijn verbazing: U heeft wel beschikbare grond! Maar maakt zich er met 2 vraagtekens ervan af, zodat deze grond niet in aanmerking komt. Wat betekent een vraagteken in uw mooie overzicht? Het gebruik van het vraagteken wordt namelijk niet consequent toegepast, hetgeen mij doet denken dat u dit zeer bewust toepast om uw eigen voorkeur door te drukken, en daarmee de gemeenteraad in een richting te duwen. Want als u een vraagteken zet bij wel of geen boekwaarde, dan heeft u werkelijk geen enkele moeite genomen iets te onderzoeken, want het zou mij bevreemden als niemand op het gemeentehuis u deze informatie niet zou kunnen geven.
  5. Locatie 3 scoort slechter dan locatie 4. Waarom is hier dan gekozen om deze volgorde aan te houden? Locatie 3 heeft 3 mintekens, locatie 4 heeft geen mintekens. Deze volgorde is dus puur manipulatief.
  6. U geeft aan bij mogelijke milieubelemmeringen dat die er alleen zijn op het gebied van geluid van de randweg bij locatie 2 en 3. Maar waar is uw afweging voor fijnstof? Het geluid van de goederentreinen? Waar is uw afweging van voor de impact van eventuele bebouwing op het stroomgebied van het water, hetgeen onderdeel uitmaakt van een heel stelsel van waterstromen door Landgoed de Beek.
  7. Voor locatie 18 geeft u aan, dat u voorziet dat de ontwikkeling eerdaags doorgang zal vinden. Hier komen ook sociale woningen toch?  Waarom neemt de gemeente deze woningen niet mee in haar berekening voor woningen voor de statushouders?
  8. De combinatie van locatie 5 en 18, zou toch de spreiding van sociale woningen in de dorpskern Overveen aanzienlijk verbeteren, i.p.v. alles te centreren in de oost-west verbinding ter hoogte van het stadhuis, met daarin de onderbreking van de randweg. Beide moet nog gebouwd worden. Door de bouw te combineren, kan de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing teweeg brengen.
  9. Op geen enkele wijze wordt er weging gegeven aan de diverse punten die u onderzocht heeft. U meent dus dat boekwaarde even zwaar weegt als vervuilde grond?

Ik kan nog een hele tijd doorgaan met alle aan- en opmerkingen omtrent uw “huiswerk” over de locatie vergelijking. Maar het lijkt er verdacht veel op dat het college hier zeer manipulatief de gemeenteraad heeft geïnformeerd of is er wel een gedegen onderzoek gedaan naar deze lijst, maar bent u vergeten de toelichting op deze vergelijking mee te sturen?

Graag zou ik in het openbaar een reactie krijgen op alle door mij gestelde vragen, omdat ik hiervoor niet de gelegenheid krijg geboden. Het is zeer spijtig dat u ons niet in de gelegenheid stelt, om met de gemeente in gesprek te gaan, vragen op een fatsoenlijke manier en ‘en public’ te stellen, en dit alleen via email toe te laten. Want juist wij, de bewoners van het Blekersveld en omliggende huizen zijn totaal niet serieus genomen door de gemeente Bloemendaal, sinds we oktober 2016 op de hoogte worden gesteld van de voornemens van de gemeente t.a.v. sociale woningbouw op het Blekersveld. Nu kunt u zich verschuilen achter de corona crisis die ons allen heeft overvallen, maar het is wel apart dat de gemeente geen enkele haast heeft gemaakt met dit dossier sinds 2016, en ten tijde van de corona crisis ineens haast krijgt, om een fatsoenlijk proces met de omwonenden en andere belanghebbende niet te hoeven volgen.

Ik hoop dat u begrijpt dat met alle zorgen en uitdagingen die er momenteel in Nederland spelen, het zeer onwenselijk is en als zeer ongepast wordt ervaren, dat ik me moet verdedigen tegen de gemeente Bloemendaal om bouwplannen tegen te gaan, die een aanzienlijk effect gaan hebben op mijn gezondheid, door het verwijderen van de natuurlijke filter van fijnstof, terwijl we juist nu een pandemie bestrijden van een virus die een aanslag pleegt op de longen.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]