onderzoek Blekersveld

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
Overveen, 31 maart 2020

Geacht college,

Zoals u zult begrijpen ben ik als bewoner van het Blekersveld tegen elke vorm van bebouwing van het grasveld tussen Westelijke Randweg (N208) en het bestaande Blekersveld. Immers reeds jaren proberen wij als bewoners het als groen bestemde gebied groen te houden en publiek toegankelijk te krijgen. Met grote verbazing heb ik kennisgenomen van de tot nu toe gevoerde besluitvorming terzake het plan van aanpak huisvesting statushouders. Uw voorstel voor besluitvorming doet u -naar wij als burger toch mogen aannemen- op basis van een door gedegen onderzoek gevulde scoringstabel1 Deze tabel vormde de motivatie/argumentatie voor uw voorstel aan de raad om de locaties Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1 aan te wijzen als locaties voor de realisatie van flexwoningen voor statushouders.

Na bespreking in twee vergaderingen van de Commissie Samenleving, waarin de meeste leden het stuk als broddelwerk betitelden, en waar de eerstverantwoordelijk wethouder zowel in eerste als in tweede termijn nauwelijks inhoudelijk heeft gereageerd op de gestelde vragen, werd tot mijn verbazing door de meerderheid van commissie groen licht gegeven voor doorgeleiding naar de raad. De raad heeft in haar wijsheid op 12 maart jongstleden bijeen, besloten tot aanname van een amendement waarin aan het college wordt opgedragen op basis van extra onderzoek te komen tot een nieuw raadsvoorstel inzake aan te wijzen locaties voor realisatie van flexwoningen voor statushouders en andere woningzoekenden, alsmede voor permanente bouw. In dat kader wordt de locatie Blekersveld – naast nog drie locaties- met name genoemd. In een aparte brief van uw
eerstverantwoordelijk wethouder wonen d.d. 16 maart 2020 geeft zij –blijkbaar op persoonlijke titelaan de bewoners van het Blekersveld uitleg over het meergenoemd amendement.

Het verbaast mij dat
in de tweede alinea van de brief door haar direct al wordt gesproken over de mogelijke plaatsing van 50 tot 70 flexibele tijdelijke woonunits op het Blekersveld. Ook geeft zij aan wat voor soort woningen het betreft en wekt zij -door te stellen dat “met de flexibele tijdelijke woningen komt de gemeente tegemoet aan de grote woonbehoefte op korte termijn in Bloemendaal”- op zijn minst de indruk dat er al een keuze is gemaakt voor het Blekersveld. Gelet op het eerder gestelde over de vulling van de scoringstabel komt dit op zijn minst heel vreemd over.
Als uw college denkt dat met de door de raad gewenste uitbreiding van de scoringscriteria als ruimtelijke kwaliteit en kosten de locatie Blekersveld ineens beter zou scoren, help ik u graag uit die droom. Er ligt in afwijking van door de provincie verleende vergunningen voor 850 tonnen, minimaal 1450 ton aan vervuilde grond. Aangezien deze grond koud op de bestaande onderlaag is gestort mag worden aangenomen dat sanering niet alleen zal bestaan uit afvoeren van de grondwal, maar zelfs tot afgraven tot grotere diepte. De kosten hiervan zullen aanzienlijk zijn. En als gescoord moet worden op ruimtelijke kwaliteit (een zeer subjectief begrip overigens) zal toch duidelijk zijn dat de zich gedurende de afgelopen 25 jaar tot klein natuurgebied ontwikkelde locatie Blekersveld, uit ruimtelijk perspectief een grotere meerwaarde heeft dan de overige in het amendement genoemde locaties.

Tot slot wil ik opmerken dat het mij bevreemdt dat de tot nu toe door bewoners van het Blekersveld aan het gemeentebestuur gerichte brieven inzake dit onderwerp ambtelijk worden afgedaan. Gelet op de
impact van deze kwestie lijkt het mij niet meer dan normaal dat correspondentie hierover (overeenkomstig het bepaalde hierover in de Gemeentewet) door het college wordt beantwoord, danwel door iemand die hiervoor namens het college mandaat heeft. De schriftelijke ambtelijke uitlating aan mevrouw Luca, ik citeer: “Voordat er ontwikkelingen gaan plaats vinden, wordt onderzocht of er vervuiling in de grond zit. Aan de hand van dit bodemonderzoek zal een saneringsplan worden opgesteld. Dat maakt dat de grond geschikt gemaakt wordt voor bebouwing.” doet op zijn minst de indruk ontstaan dat er reeds een besluit over het Blekersveld is genomen c.q. wordt toegewerkt naar een dergelijk besluit. Aangezien we allen weten dat dit nog niet het geval is vind ik dit intimiderend.

In dat verlengde vind ik het schandalig dat bewoners die aangeven “bezwaar” te hebben tegen woningbouw op het Blekersveld een formele reactie krijgen waarin hen wordt gemeld dat er (nog) geen bezwaar kan worden aangetekend aangezien er nog geen besluit door het college danwel raad is genomen. Deze bewoners willen niets anders dan op voorhand het gemeentebestuur laten weten dat zij tegen elke vorm van woningbouw op gewraakt perceel zijn. Een formele opstelling in een tot nu toe gevoerd proces waarin elke vorm van participatie voor de bewoners van het Blekersveld ontbreekt!!

Hoogachtend,

[Afzender bekend bij de redactie]