Vragen Blekersveld

Posted on

Geacht college,

Zoals al eerder aangegeven hebben wij ons zeer overvallen gevoeld door de snoei- en kapwerkzaamheden op het Blekersveld.

Dit feit en de berichten in het nieuws en van de Stichting Blekersveld Groen geven ons weinig vertrouwen in een zorgvuldige en democratische  gang van zaken.

Wij hebben de volgende vragen:

  • Uit het bodemonderzoek dd. September/oktober 2020, komt naar voren, dat er ter plaatse sprake is van bodemvervuiling van het Blekersveld met PAC’s en PCB’s . Onze vraag is welke consequenties dit heeft voor de voor de bouwplannen ?
  • Wat zijn de consequenties voor de gezondheid voor  omwonenden en voor onze tuinders?
  • Wat zijn de gevolgen voor de waterloop langs ons volkstuincomplex? (mogelijke vervuiling, doorstroom, waterkwaliteit?)
  • Hoe gaat het verder met de bestaande, resterende rand bomen en andere begroeiing langs de sloot?
  • Hoe zit het bouwplan eruit? En worden zaken tijdig aangekondigd cq overlegd: zoals ontsluiting van het te bebouwen stuk?
  • Welke problemen/overlast kunnen onze leden verwachten van bouwgeluid en bouwverkeer? En wanneer?
  • Wat zijn de gevolgen voor de bezonning  van onze tuinen?
  • Hoe is het mogelijk, dat een bouwvergunning is/wordt afgegeven voor woningbouw op een vervuild stukje groen langs een drukke en vervuilende randweg?
  • Is er een Milieu Effectrapportage Voorhanden? Die zijn wij niet tegengekomen op uw website?

Voordat wij verder kunnen praten over sociale aspecten en dergelijke zouden wij op bovenstaande vragen eerst duidelijke antwoorden willen krijgen.

Hoogachtend,

namens  bestuur Buytentwist
voorzitter