Volksverlakkerij en aantasting van de democratische grondbeginselen

Posted on

De website van Bloemendaal meldt sinds kort over de bouwplannen op het Blekersveld het volgende:

Woningcorporatie Brederode Wonen ontwikkelt en bouwt de woningen. Het gaat om 80 sociale huurwoningen van tenminste 40m2”.

Voor de lezer wordt hiermee toch op zijn minst de indruk gewekt dat alle lichten voor de bouw op groen staan. Niets is echter minder waar.

De basis voor vergunningverlening voor bouw –het bestemmingsplan- is immers nog steeds niet definitief. De bestemming van het Veld is daarom nog steeds groen en laat geen woningbouw toe.

Inmiddels bezint de gemeente zich al meer dan een jaar op de vraag hoe zij zal reageren op de door ons (en een andere partij) ingediende zienswijzen (bezwaren) op het ontwerp bestemmingsplan!!
En dan te bedenken dat de wetgever er vanuit gaat dat, 12 weken nadat een bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, er een voorstel tot vaststelling van het plan aan de raad dient te zijn voorgelegd!!.

En hoe verhoudt die stelligheid zich met het feit dat de raad op 2 juni 2022 -met ruime meerderheid aan stemmen- een motie heeft aangenomen om de bestemmingsplanprocedure voor het Blekersveld te beëindigen.

Wij begrijpen dan ook niet waar de zelfverzekerdheid van de uitspraken op de website vandaan komt.

Overigens, ook de brief van wethouder Gamri van 6 september jl. met als onderwerp “Nieuwbouw Blekersveld” straalt uit dat er geen enkele twijfel bestaat over de doorgang van de bouwplannen.

Voor ons als bestuur reden te meer om ons nu reeds te beraden op de te zetten vervolgstappen.