verslag van informatieavond 1 van een bewoonster van het Blekersveld

Posted on

De grote belangstelling van ongeveer 75 bewoners voor de informatieavond op 26 augustus heeft ertoe geleid dat er op 7 september een tweede avond georganiseerd zal worden voor de overige geïnteresseerden. Hoe deze avond vorm zal krijgen is nog niet bekend, maar wij zijn blij dat de flyer ervoor heeft gezorgd dat velen van u van zich hebben laten horen en hopen op een nog grotere opkomst.

De discussie tijdens de informatieavond van afgelopen woensdag werd door een gespreksleider geleid, die als onpartijdige heeft getracht eenieder aan het woord te laten komen. De vragen die er waarschijnlijk ook bij de tweede avond zullen spelen kunnen grofweg in twee groepen worden verdeeld. Ten eerste de vragen over de informatieverstrekking, communicatie de participatie (zijnde informatie) en het proces dat de gemeente heeft gevolgd. De tweede groep vragen gaat vooral over invulling van de plannen, sanering van de grond, zorgen over statushouders, veiligheid en infrastructuur, etc.

Voor Blekersveld Groen is het nog lang niet zo ver om over de invulling te gaan praten, als we niet de kans hebben gekregen om te participeren in het proces rondom de besluitvorming tot bebouwing van Blekersveld. Daar blijft de stichting naar vragen en, zo bleek, met ons ook vele andere bewoners van Overveen. Het spreekt vanzelf dat de gemeente zich liever richt op de vragen rondom de invulling van bebouwing. En zij heeft dan ook tijdens de eerste informatieavond geprobeerd daar het accent te leggen. Wij menen dat het daarvoor nog te vroeg is.

Misschien bent u van plan naar de tweede informatieavond te gaan en heeft u naast uw eigen vragen ook behoefte aan meer achterliggende informatie. Voor alle stukken die Blekersveld Groen heeft verzameld over stappen van de gemeente ten aanzien van de bebouwing verwijzen we naar de website www.blekersveldgroen.nl.

Ten slotte zullen we de strijd tegen bebouwing van de groenstrook langs Blekersveld kracht bij moeten zetten met een juridisch traject. Dit zal gepaard gaan met de nodige kosten. Wij vragen u dan ook om een bijdrage hiervoor in overweging te nemen.