Verslag van de Gemeente over informatieavond 26 augustus 2020 inzake Blekersveld

Posted on

Download hier het Verslag bewonersavond Blekersveld
26 augustus 2020
Registratienummer:
Aanwezig gemeente:

 • Wethouders Susanne De Roy van Zuidewijn-Rive en Henk Wijkhuisen
 • San van der Zeijden, Projectmanager Ruimtelijke Ordening
 • Rina van der Werf, communicatie
 • Joep Stassen, gespreksleider

Aanwezig
deelnemers:

 • Circa 40 omwonenden van het Blekersveld,
 • vertegenwoordigers vanuit Stichting Blekersveldgroen,
 • vertegenwoordiger vanuit Vluchtelingenwerk Nederland,
 • Paul Lips (journalist Haarlems Dagblad),
 • een raadslid.

Aanvang 19.30 uur, gemeentehuis Bloemendaal

Agendapunten:
 Welkom – Joep Stassen
 Toelichting op proces – San van der Zeijden
 Beantwoorden van (ingestuurde) vragen – Wethouders

Welkom – Joep Stassen
Joep heet de aanwezigen welkom en stelt zich voor als onafhankelijke gespreksleider van deze avond. Hij geeft aan dat het een informatieavond is, geen inspraakavond, waarin zoveel mogelijk vragen worden beantwoord: vragen die vooraf per mail zijn ingediend en vragen die deze avond worden gesteld. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 45 deelnemers aanwezig zijn.
Vanwege de grote belangstelling is een tweede bewonersavond gepland op maandag 7 september. Na een toelichting op de agenda en punten van orde geeft Joep het woord aan San van der Zeijden,
projectleider huisvesting statushouders van de gemeente Bloemendaal. Toelichting op proces – San van der Zeijden. San geeft aan dat de gemeente ongeveer een jaar geleden het signaal kreeg van de provincie dat er een achterstand is in de huisvesting van statushouders. Dit bleek te gaan om 68 statushouders, een achterstand van 3 jaar. De provincie gaf de gemeente een jaar de tijd om de achterstand in te halen. In december 2019 is een plan van aanpak gemaakt en zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Uit gesprekken met de woningcorporaties is gebleken dat zij voor 28 extra statushouders een woning kunnen verzorgen. Dat betekent dat er nog voor 40 statushouders een woning nodig is. Er bleek geen mogelijkheid tot huisvesting in bestaande panden van de gemeente, daarom wordt ingezet op het realiseren van tijdelijke woningen voor ongeveer 10 tot 15 jaar. De gemeente heeft 15 locaties onderzocht. Van de shortlist viel de locatie Zomerzorgerlaan af in de raad, omdat deze locatie maar voor maximaal 5 jaar beschikbaar is. Na uitvoerige gesprekken met projectontwikkelaar Wibaut van
de Westelijke Randweg 1 viel ook deze locatie helaas af. Dat brengt ons bij de derde locatie op deshortlist: Blekersveld.

-2-
Aanwezigen
Joep vraagt wie er vanavond aanwezig zijn. Het merendeel is bewoner van Blekersveld. Meerdere aanwezigen, die niet aan Blekersveld wonen maar wel zeer nabij de locatie, geven aan geen uitnodiging te hebben ontvangen voor deze bewonersavond. Zij zijn door derden, onder meer via flyers van Stichting Blekersveldgroen, op de hoogte gebracht. Naast direct omwonenden is ook een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig, een raadslid en een journalist en fotograaf van het Haarlems Dagblad. Beantwoorden van (ingestuurde) vragen – Wethouders Joep leest van een flip-over de 10 vragen die vooraf zijn gesteld op. Deze vragen gaan onder meer over de consequenties voor de (verkeers)veiligheid, het groeperen van statushouders, de mate van tijdelijkheid, de vervuilde grond en het onderzoek daarnaar en de groenstrook.
Joep vraagt welke vragen er nog meer zijn. De vragen worden op de flip-over genoteerd.

 • Waarom wordt de keuze beperkt tot 3 opties? Volgens mij is Bloemendaal veel groter en
  is er bijvoorbeeld in Vogelenzang meer ruimte.
 • Waarom wordt er gekozen voor deze locatie die nog zoveel investeringen vereist en niet
  voor een locatie die minder kost, die kant-en-klaar- is? De gemeente heeft immers ieder
  jaar een tekort in het budget.
 • Wat zit er in de grond? Hoe vervuilt is deze? Is dat bekend? Volgens mij niet, dus dan
  weet je niet hoe duur dat wordt.
 • Is er al een goed plan bedacht voor de verkeersveiligheid? Deze komt enorm in het
  gedrang; er zijn hier 2 scholen, het is een doorgaande fietsroute en een enorm druk
  punt.
 • Als er 60 woningen bijkomen, waar komt dan de ontsluitingsweg? En, waar gaan al die
  auto’s parkeren?
 • Waarom is de buurt (omwonenden, maar ook de scholen en kinderopvang) niet actief
  door de gemeente geïnformeerd?
 • Waarom is de politie niet geïnformeerd?
 • De verhouding bestaande woningen en nieuwe woningen zorgt voor een disbalans in de
  sociale structuur.
 • Op de website staat nog steeds asielzoekers in plaats van statushouders. Dat geeft wel
  aan dat e.e.a. met haastige spoed is gegaan. Als je zo makkelijk met terminologie
  omspringt, wat betekent dat dan? Dat geeft geen vertrouwen. De manier van informeren
  en communiceren verdient geen schoonheidsprijs.
 • We wonen aan een prachtig stukje groen waar al 20 jaar rust is. Moet dat opgeofferd
  worden voor 60 woningen? Vorig jaar deed de gemeente nog uitgebreid onderzoek en
  vroeg de bewoners wat wij zinvol vinden om te doen met bijen/bloemen/natuur.
  Bovendien zitten wij dan straks in het fijnstof.
 • Een aanwezige geeft aan een brief te hebben gestuurd, die niet ontvangen bleek. Hij wil
  adresseren dat er veel statushouders zijn met PTSS (Posttraumatische Stress-stoornis),
  dit kan zich uiten in geweld. Het lijkt onverstandig om die te huisvesten vlakbij twee
  scholen. Is hier rekening mee gehouden?
 • Waarom zijn direct omwonenden niet geïnformeerd?
 • Kan de wethouder ons onderzoeken geven over veiligheid?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle vragen die vanavond worden gesteld worden beantwoord?
 • Is er 7 september een grotere ruimte voorzien?
 • Ik heb een bevestiging gekregen, maar stond niet op de aanmeldlijst. Gaat dat volgende keer beter?
 • Een aanwezige geeft aan het verhaal ‘juridisch dun’ te vinden en heeft dit laten toetsendoor een expert. Die geeft aan dat er een grote kans is dat niet de korte, maar de uitgebreide procedure van toepassing is. Alle te volgen procedures zijn niet gevolgd. Hoe gaat het dan lukken om over 3 maanden 30 huishoudens te huisvesten?
 • Waarom komt er niet gelijk permanente bebouwing? Het oorspronkelijke Blekersveld is ook tijdelijk begonnen.
 • Waarom is de Westelijke Randweg 1 niet geschikt/ afgevallen als locatie?
 • Wat heeft de gemeente gedaan richting de provincie toen bleek dat de achterstand in 1 jaar ingehaald moest worden? Het is duidelijk dat dat niet haalbaar is binnen de gemeentegrenzen. Ik mis de argumentatie bij de andere twee locaties.
 • Is het demografisch profiel van de 40 statushouders bekend? Zijn dat gezinnen, alleenstaande mannen, dames met kinderen? En, waar wonen ze nu?
 • Stichting Blekersveldgroen vraagt waarom de omwonenden van Blekersveld anders worden benaderd dan die van Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1. Er zijn voor beide projecten twee collegevoorstellen gedaan, bewoners hebben kunnen inspreken, maar bij ons gebeurt dat niet. We kregen een brief onder ogen dat het een voldongen feit is dat Blekersveld de locatie is.

-3-

Beantwoorden van (ingestuurde) vragen – Wethouders Susanne De Roy van ZuidewijnRive (SdRvZ) en Henk Wijkhuisen (HW)

Waarom worden omwonenden anders benaderd dan die van de Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1? (Stichting Blekersveldgroen)
HW: We hebben een longlist gemaakt van potentiële locaties waar we dachten snel te kunnen bouwen en dit hebben we gedeeld met de raad. Op de Zomerzorgerlaan gaf de raad aan dat er maximaal 20 woningen mogelijk zijn voor maximaal 5 jaar. Dat is een probleem, want de realisatie van woningen moet met een derde partij, de gemeente gaat geen projectontwikkelaar spelen. Om dit rendabel te houden moeten de woningen minimaal 10 jaar staan. De raad is de baas, stelt de kaders, het college voert uit. Wij kunnen met voorstellen komen, de raad heeft daar een mening over, dat is dan in feite onze opdracht. De vraagsteller zegt dat dit niet klopt, dat de raad een controleorgaan is en niet een stellend orgaan. HW geeft aan dat de raad drie rollen heeft: als vertegenwoordiger, controlerend en kaderstellend. Dat de raad bepaalt, klopt niet, geeft de vraagsteller aan.
HW zegt dat de raad wel bepaalt, het is het hoogste orgaan.

Waarom hebben we geen inspraak gehad?
HW: In de laatste vergadering voor de zomer heeft de raad gezegd dat er permanente woningbouw moet komen op Blekersveld. Het college heeft dit als haakje gezien dat dit dan de plek is waar we
kunnen bouwen: als we op termijn gaan ontwikkelen, dan kunnen we daar nu tijdelijk woningen realiseren. De raad geeft de opdracht mee, zoals besloten in de raad van 30 juni jl., die voeren wij
nu uit. Dit is het moment dat we daarover met elkaar van gedachten wisselen. Er is geen inspraak op de locatie.

Wat is de argumentatie achter 5 jaar of 10 jaar? Waarom is 10 jaar geen optie op de Westelijke Randweg 1 en de Zomerzorgerlaan?
HW: De raad beslist anders.

Waarom bent u daar het debat niet over aangegaan?
HW: Zo werkt de wereld niet. Het hoogste orgaan, de gemeenteraad, stelt de kaders, het college voert uit. Discussie kan, maar uiteindelijk bepaalt de raad het. Het is niet gelukt om de raad te
overtuigen van de locatie Westelijke Randweg 1.
SdRvZ licht toe dat aan de Zomerzorgerlaan tijdelijk een school heeft gestaan, na het afbranden van een school in de buurt. Toen is afgesproken dat de school er tijdelijk zou zijn en dat daarna de oude toestand zou worden hersteld. Dat is ook gebeurd. Door deze toezegging, zegt de raad, kun je daar niet korte tijd daarna tijdelijke woningen bouwen. Dat zou onbetrouwbaar bestuur zijn.

Waarom zijn de 2 locaties (Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1) afgevallen?
SdRvZ geeft aan dat de achterstand voor het einde van het jaar moet zijn ingelopen. Op de locatieWestelijke Randweg 1 staat een transformatorstation. Dit leverde veel discussie op met de raad, die
meent dat daar beter niet gebouwd kan worden op de manier die nu voorzien was. Er zal hoogstwaarschijnlijk woningbouw komen, met ook een deel statushouders naar een idee van omwonenden, maar de termijn voor 31 december zal daar niet gehaald worden.

-4-
Stichting Blekersveldgroen merkt op dat is aangegeven dat Blekersveld groen zou blijven en dat nog niet zo lang geleden een brief is gestuurd dat er geen statushouders op het Blekersveld zouden
komen. Dit is toch ook een belofte? Waarom zijn wij andere Bloemendalers dan die van de Zomerzorgerlaan?
SdRvZ licht het proces toe en geeft aan dat samen met de raad gezocht is naar een locatie. De hele lijst is onderzocht. Wat betreft locatie Zomerzorgerlaan heeft de raad bepaalt dat dit geen optie is en Westelijke Randweg is niet haalbaar. Toen heeft de raad gezegd dat Blekersveld een geschikte locatie is voor woningbouw. Dit betekent dat de grond sowieso moet worden gesaneerd. Tijdelijke woningbouw mag in principe ook op vervuilde grond, maar dat willen we niet. SdRvZ zegt dat participatie niet plaatsvindt over de locatie, maar wel over de invulling daarvan. Omwonenden van de Zomerzorgerlaan hebben drie keer boe geroepen en de raad doet het niet. Dat geldt ook voor de Westelijke Randweg. Wij van het Blekersveld krijgen geen gelegenheid om boe te roepen. Heeft het college de bevoegdheid om de locatie vast te stellen? SdRvZ licht toe dat de locatie Blekersveld van de gemeente is, wat het makkelijker maakt om over te beschikken. Er is een shortlist gemaakt van alle locaties die voldoen aan de kaders van de raad. Bijvoorbeeld dat het in de Noordelijke dorpskern moet. Met allerlei kaders die we hebben mee gekregen, zijn we twee keer met een oplossing gekomen. Toen heeft de raad gezegd dat het college zelf de locatie mag aanwijzen. Dat hebben we gedaan; we hebben twee dingen gekoppeld (positieve
uitspraak over permanente woningbouw en tijdelijke woningen voor statushouders). SdRvZ zegt defrustratie en boosheid te begrijpen en dat ze graag het gesprek aangaat over hoe we invulling geven
aan Blekersveld, maar niet over de locatie.Joep vat samen dat over de locatie geen inspraak mogelijk is en dat dat de aanwezigen niet bevalt.

Enkele aanwezigen geven aan dat de vraag niet is beantwoord.

Is het demografisch profiel van de statushouders al bekend?
SdRvZ antwoordt dat daarover nog gesprekken worden gevoerd met Vluchtelingenwerk en het COA, en dat het over het algemeen gaat om een divers gezelschap. Maar voordat je bouwt, geeft wie er gaat wonen richting. Wat is het plan?
SdRvZ geeft aan dat modulaire bouwsystemen het mogelijk maken om heel flexibel te zijn. Het zijn volwaardige woningen, die makkelijk gekoppeld kunnen worden. Het maken van keuzes is onderdeel van het proces. We zijn afhankelijk van wie we toegewezen krijgen. De ervaring met Denneheuvel leert dat goede begeleiding belangrijk is. Veel vrijwilligers hebben daar een belangrijke rol gespeeld, en dat heeft de integratie een onwaarschijnlijke boost gegeven. Hebben we invloed op de komst van getraumatiseerde mensen?

SdRvZ geeft aan dat de statushouders niet uit de aller makkelijkste omstandigheden komen. Bij Denneheuvel speelden dezelfde angsten, maar daar is het heel goed gegaan. We kijken kritisch naar
wat daar geleid heeft tot succes. Zoals een huismeester als aanspreekpunt voor de statushouders én voor omwonenden. Samen met Welzijn Bloemendaal, Vluchtelingenwerk en COA moeten we zorgen
voor een goed sociaal vangnet. De vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk licht toe dat de statushouders nu in AZC’s verblijven endat de PTSS-problematiek bekend is. Zij worden professioneel geholpen door de juiste instanties. Vluchtelingenwerk wil mensen huisvesten die goed zijn voor de samenleving, uiteindelijk worden zeook Nederlanders. We vangen de signalen op van AZC’s en wij begeleiden de mensen 2 jaar. Na 2
jaar kan iemand zelfstandig wonen.Joep concludeert dat getraumatiseerde statushouders niet in de wijk worden gezet. Devertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk geeft aan dat zij eerst behandeld moeten worden.
Een aanwezige vraagt of ze dan beter zijn na 2 jaar?
De vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk antwoordt dat ze dan de taal beter kennen en meer kunnen regelen.

-5-
Hoe heeft de gemeente zich opgesteld richting de provincie? Heeft de gemeente haar rug recht gehouden? SdRvZ licht toe hoe de achterstand in het huisvesten van statushouders is ontstaan. Toen
statushouders tijdelijk in Denneheuvel konden wonen, was alles op orde. Toen mensen eruit moesten, moesten we ze ineens elders huisvesten. Toen is de achterstand opgelopen, statushouders uit Denneheuvel kwamen ook uit omliggende gemeentes. Natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd met de provincie en omdat we door Denneheuvel goodwill hebben opgebouwd, kregen we nog een jaar de tijd van de provincie. Er zijn toen meteen gesprekken gevoerd met woningcorporaties of zij extra mensen konden huisvesten. Het probleem is dat er in Bloemendaal weinig sociale woningbouw is en de doorstroming beperkt is. Daarom moet er
iets gebeuren, dat kan met tijdelijke woningen. Dit is in mei besloten, het is nu september. Er is veel weerstand, er zullen waarschijnlijk procedures worden gevoerd. Het lijkt me sterk dat je eind van het jaar op Blekersveld statushouders kan huisvesten.

Stichting Blekersveldgroen geeft aan de gang naar de rechterlijke macht te overwegen. De keuze voor nu 30 tijdelijke woningen en straks nog 30 permanent lijkt een truc (salamitactiek) om de verkorte procedure te kunnen rechtvaardigen. Want als je voor 60 woningen ineens kiest, zit je vast aan de langere procedure. SdRvZ legt uit dat er inderdaad twee procedures mogelijk zijn om een vergunning voor tijdelijke woningen aan te vragen: een reguliere en uitgebreide procedure. De Raad van State is hier niet heel duidelijk over, er is geen harde lijn. Uit een casus waar 160 tijdelijke woningen werden ontwikkeld blijkt dat de Raad van State dit ziet als een stedelijk ontwikkelingsproject en dan moet je dus de uitgebreide procedure volgen. Bij een andere casus met 16 woningen werd bepaald dat dit geenstedelijk ontwikkelingsproject is en was de reguliere procedure voldoende.
Als we 60 woningen in één keer aanvragen is de kans dat de Raad van State zegt dat het via een uitgebreide procedure moet groot. We schatten in dat 30 woningen (voor de statushouders) via de
reguliere procedure verdedigbaar is. Dan laten we de volgende 30 woningen (voor regulier woningzoekenden) wel vergunnen via de reguliere procedure.

Een aanwezige merkt op dat de rechter dat uiteindelijk bepaalt en dat er dus een groot risico is dathet project vertraging oploopt.
Wat is het plan precies, om hoeveel mensen en hoeveel woningen gaat het? SdRvZ geeft aan dat het gaat om een achterstand van 68 statushouders, waarvan er 28 door de woningcorporaties door de hele gemeente Bloemendaal zullen worden geplaatst. Dat betekent dat voor 40 statushouders een andere oplossing moet komen. Die zien we in tijdelijke woningen; we denken dan aan 30 woningen voldoende te hebben. Met gemengd wonen zien we goede ervaringen, daarom willen we nog 30 woningen bouwen voor circa 40 reguliere woningzoekenden. Dus totaal gaat het 60 woningen en 80 mensen.

Joep vraagt wat het belang is dat dit project slaagt?
SdRvZ antwoordt dat iedere gemeente de opdracht heeft om statushouders te vestigen. Als ons dat, als welvarende gemeente, niet lukt, daar kan ik geen goed verhaal bij maken en is mijn eer te na. Waarom worden de statushouders op één plek bij elkaar gehuisvest (dat werkt integratie tegen) en niet gespreid over de 5 deelgemeentes?
SdRvZ geeft aan dat de 28 statushouders die worden gehuisvest door de woningcorporaties inderdaad worden verdeeld over alle vijf de kernen. Maar er zijn te weinig woningen om dat voor alle
68 statushouders te doen. Flexibele woningen op ‘plukjes’ plaatsen is te kostbaar.

-6-
Blekersveld is een klein wijkje met 45 woningen. Hier is al 90% sociaal. Hoe kan het dat de gemeente daarnaast, op een nog kleiner stukje grond, met druk verkeer en 2 scholen, nog eens 60sociale woningen neerzet? Ook neemt fijnstof en geluidsoverlast toe. Heeft u aan die situatie gedacht?
HW bevestigt dat hierover is nagedacht en dat dezelfde discussie is gevoerd bij de locatie WestelijkeRandweg 1. Er is daar intensief gesproken met alle partijen. Je kan daar wonen, de vraag is of je dat wil. We hebben in Nederland een groot woningtekort, een gigantische opgave, en we zullen de schaarse plekken die we hebben moeten gaan bebouwen. Onze buurt bestaat uit 90% sociale woningbouw. Als u op het Blekersveld koopwoningen neerzet, worden ze niet verkocht.

HW geeft aan dat ook tijdelijke woningen moeten voldoen aan de wet en dat de discussie over geluid en fijnstof gevoerd zal gaan worden. Ook voor de verkeers- en parkeerdruk die toeneemt moeten we (verkeerstechnisch) een oplossing vinden. Heeft u die nog niet gevonden? HW geeft aan dat de locatie vaststaat, maar dat we hier juist zitten om in gesprek te gaan over wat we op de locatie kunnen doen en verbeteren. Die participatie wil HW graag voeren de komende tijd.
Joep vraagt om een reactie op de disbalans die ontstaat op deze plek waar al veel sociale woningbouw is. Een aanwezige geeft aan dat het aantal sociale woningen dan verdubbelt.
HW beaamt dat dat klopt, maar geeft aan dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn.

Hoe vervuilt is de grond? Wat zit er in? Is er onderzoek gedaan? Wat gaat dat kosten?
HW geeft aan dat onderzoeken zijn gedaan en dat er offertes uitstaan om exact uit te zoeken wat er in de grond zit.

Volgens een aanwezige zijn dit zware metalen.
HW geeft aan dat er halverwege september duidelijkheid moet zijn en dat de raad dan eerst om budget gevraagd moet worden voor de sanering.

Een aanwezige doet de suggestie om niet te saneren en het daardoor bespaarde geld in te zetten om de statushouders verspreid over de gemeente te huisvesten.
HW zegt dat de raad de opdracht heeft gegeven om op het Blekersveld op termijn woningen te bouwen, dus dat er hoe dan ook gesaneerd moet worden. De kosten hiervan zijn straks openbaar.
Een aanwezige merkt op dat de discussie achterstevoren wordt gevoerd en dat de omwonenden zich niet gekend voelen. Iemand voegt toe dat de raad ook opdracht heeft gegeven om de omgeving tijdig te informeren en dat de wethouder daarin heeft verzuimd. Een andere aanwezige stelt voor dat de wethouders teruggaan naar de raad om te melden dat er ook bij Blekersveld weerstand is.
Daar voegt een van de aanwezigen aan toe dat de wethouder twee keer door de raad is teruggeroepen naar de tekentafel, maar dat nu is besloten dat het college het zelf mag uitzoeken. Dat is raar, en niet te verkopen aan omwonenden.

Joep constateert dat deze discussie al is gevoerd en stelt voor verder te gaan met de overige vragen.
U doet alsof u met de rug tegen de muur staan.
SdRvZ zegt dat zij denken dat Blekersveld een goede locatie is en dat de verkeerssituatie meegenomen wordt om daar van tevoren goed over na te denken.
-7-
In oktober 2016 heeft het college een brief gestuurd over de voornemens om te bouwen op het Blekersveld en dat het participatieproces begin 2017 zou worden opgestart. In al die tijd zijn vragen
niet beantwoord, er is geen informatie gekomen vanuit de gemeente. En nu zegt het college dat er geen tijd is voor participatie.
SdRvZ geeft aan vorig jaar tegen Stichting Blekersgroen te hebben gezegd dat het Blekersveld bebouwd gaat worden en dat permanente woningbouw in een vroeg stadium wordt besproken. U heeft nog geen groen licht voor permanente woningbouw. U speelt casino, u bent alvast bank aan het spelen voor een klant die er misschien komt.
SdRvZ geeft aan dat de raad zich positief heeft uitgesproken over bouw op het Blekersveld.

Ik ben niet tevreden over het verloop van de avond, de vragen die we stelden via de mail zijn nog nauwelijks beantwoord. Volgens mij is de druk op de ketel deels kunstmatig, want wij wijken niet
echt af qua achterstand van buurgemeenten.
SdRvZ geeft aan dit helaas te moeten weerleggen. In Noord-Holland heeft Bloemendaal relatief gezien de grootste achterstand. Dit is verklaarbaar en de tijdelijke huisvesting in Denneheuvel heeft voor vertekening gezorgd, maar de urgentie is dus wel degelijk heel hoog.

Waarom deze enige groene buffer opofferen?
HW geeft aan te snappen dat als je daar woont dat je dit niet kwijt wilt raken. Het probleem is dat Bloemendaal veel groen kent, maar dat veel groen niet bebouwd mag worden omdat het Natura
2000 gebied is. Dit beperkt de mogelijkheden tot grond in eigendom van de gemeente. Een aanwezige geeft aan dat de wethouders zouden terugkomen op vragen die 6 mei gesteld zijn, maar dat dat nog niet is gebeurd en dat antwoord van deze gemeente krijgen bijna onmogelijk is. De tijdelijke school op de Zomerzorgerlaan heeft er maximaal 2 jaar gestaan. Er wordt gezegd dat de toezegging dat dit tijdelijk zou zijn reden is dat de Zomerzorgerlaan geen geschikte locatie is. Hebben die omwonenden zoveel voorrang op ons? Hier zitten mensen die dit allemaal niet willen. Er komen procedures, bezwaar en beroep.

De stichting Blekersveldgroen roept op tot aansluiting bij de stichting en het inhuren van een goede jurist.
De bijeenkomst is bijna afgelopen en vragen zijn niet of nauwelijks beantwoord. Het zou de gemeente sieren als de vragen en antwoorden worden gebundeld, zodat de raad daar kennis van kan
nemen. Waarom is er geen brief gestuurd? Waarom zijn we niet geïnformeerd?
HW geeft aan dat het besluit Blekersveld nog ‘warm’ is: eind juni heeft de raad gezegd te kijken naar permanente bebouwing op Blekersveld. Met de vakantie ertussen, konden we deze bijeenkomst niet
sneller doen. Ik ben niet uitgenodigd en weet van deze bijeenkomst via de Stichting Blekersveldgroen. Dat geeftgeen vertrouwen dat jullie het goed op kunnen pakken.
SdRvZ stelt vast dat de kring van informatievoorziening te beperkt is en dit bij volgende communicatie ruimer genomen zal worden. Op de opmerking dat er nooit reacties zijn gekomen op
vragen, geeft SdRvZ aan dit na te zullen gaan.

De beslissing is gevallen op 30 juni tijdens een openbare zitting waar niemand bij mocht zijnvanwege corona. Waarom gaat u er niet tegenin?

-8-
SdRvZ geeft aan dat de vergadering is uitgezonden en is terug te kijken. Een aanwezige merkt op dat het item niet op de agenda stond. En dat het heel bijzonder is dat juistdan het besluit valt.
Ik ben niet erg onder de indruk van de procedure. Hoeveel mensen hebben zich aangemeld voor deze bijeenkomst?
Er zijn totaal 75 aanmeldingen, zegt SdRvZ. Er is nog gedacht aan een livestream, maar dat was zo snel niet te organiseren. Daarom is een tweede avond gepland op 7 september.
Joep geeft aan dat de tijd helaas om is en constateert dat een hoop vragen niet zijn beantwoord. SdRvZ geeft aan dat de antwoorden op de vragen worden gebundeld en op de projectpagina op de website worden geplaatst.

Tot slot bedankt Joep alle aanwezigen voor hun komst.