Verslag Van De Gemeente Over Informatieavond 7 september 2020 Inzake Blekersveld

Posted on

Download hier: Verslag bewonersavond Blekersveld
7 september 2020
Registratienummer: 2020003378

Aanwezig gemeente:

Wethouders Susanne De Roy van Zuidewijn-Rive en Henk Wijkhuisen
Rina van der Werf, communicatie
Joep Stassen, gespreksleider

Aanwezig deelnemers:
Circa 21 deelnemers, waaronder omwonenden van Blekersveld,
vertegenwoordiger vanuit Welzijn Bloemendaal, vertegenwoordiger vanuit
Vluchtelingenwerk Nederland, Bestuurslid en tuinder van
Tuinbouwvereniging Buytentwist

Aanvang 19.30 uur, gemeentehuis Bloemendaal

Agendapunten:
Welkom – Joep Stassen
Beantwoorden van vragen – Wethouders

Welkom – Joep Stassen
Joep Stassen, onafhankelijk gespreksleider, heet de aanwezigen welkom. Er zijn vooraf geen vragen ingediend. Joep geeft aan dat men zo de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en dat de
bijeenkomst bedoeld is om deze te beantwoorden.

Er had zich het maximaal aantal deelnemers (45) voor de bijeenkomst aangemeld, toch zijn er veel lege stoelen. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom de mensen die nog buiten staan niet naar binnen mogen. Joep geeft aan dat deze avond geen vervolg is op de vorige avond, maar eenzelfde bijeenkomst is als die van 26 augustus, georganiseerd om ook andere mensen de kans te geven hun vragen te stellen. Het is dus niet de bedoeling dat mensen een tweede keer komen. De heer Van Wijk wil graag genoteerd hebben dat hij het er niet mee eens is en dat het niet senang voelt.
Omwonende Karin van Schouten geeft aan dat er de vorige keer e-mailadressen zijn genoteerd, maar dat zij na de bijeenkomst geen notulen heeft ontvangen. Mevrouw Van Schouten geeft tevens aan dat er meerdere mensen aanwezig zijn in de zaal die er de vorige bijeenkomst ook bij waren. Zij vindt dat ‘meten met twee maten’.

Wethouder SdRvZ geeft aan dat de notulen van de bijeenkomst op 26 augustus op de https://www.bloemendaal.nl/projecten/flexwonen staan en bevestigt desgevraagd dat de notulen van de bijeenkomst van vanavond zullen worden verstrekt.

-2-

Vragen uit de zaal
Joep vraagt welke vragen de aanwezigen vanavond graag beantwoord willen zien. De vragen wordengenoteerd op een flip-over.

 • Is het al een voldongen feit dat er 30 woningen komen op het Blekersveld? Valt er nogover te onderhandelen?
 • Is er ook gedacht aan het spreiden van de woningen (in plaats van in één hoek 30woningen te plaatsen)? Ook gezien de toestand van de grond.
 • Wat is de reden om de woningen te concentreren? Voor de integratie lijkt het juist goed om statushouders te spreiden.
 • Ik heb zorgen over het groen-aspect. Bloemendaal lijkt nu minder groen te worden.
 • Het gebied wordt aan de oostkant begrens door de Westelijke Randweg en aan de westkant door tuinderijen. Hoe zit het met de bereikbaarheid van het nieuwe terrein? Iser een plattegrond? Hoe wordt het ontsloten? Wordt er een afslag gecreëerd op de Westelijke Randweg?
 • De locaties Zomerzorgerlaan en Tetterodehal zijn vrij snel van tafel geveegd. Het is mij niet duidelijk geworden waarom?
 • Waarom kiest u voor deze locatie, waar al een kamp en sociale woningen zijn? Wij willenhet hier niet hebben, dus ik wil het nu niet hebben over inhoudelijke zaken, zoals bereikbaarheid.
 • Ergens in de kaders staat dat de huisvesting in het noordelijk deel van Bloemendaal moetkomen. Wie heeft dat kader gesteld en waarom?
 • Wie is hier nu leidend of bepalend? Is dat de raad of de wethouder (want die wijzen nu naar elkaar)? Waarom kan de wethouder nu beslissen dat dit de locatie wordt, mag dat?
 • Wat gaat de provincie doen als de taakstelling niet wordt gehaald?
 • Het bestuur van de tuinbouwvereniging geeft aan dat zijn nog geen standpunt heeft ingenomen. Wat zit er in de grond? Het bodemonderzoek dat is gedaan was oppervlakkig. Komt er een vervolgonderzoek? En zo ja, dan willen wij graag de resultaten weten.
 • Op de locatie Zomerzorgerlaan zijn de nutsaansluitingen nog aanwezig; waterleiding, riolering, het ligt er allemaal nog vanwege de school die er tijdelijk stond. Dat lijkt me een pre om de bouw sneller te laten starten en kapitaalvernietiging om dat niet op die locatie te doen. Weet de wethouder hiervan?
 • De communicatie en informatievoorziening is beperkt. Waarom is er wederom voor gekozen om bewoners slecht te informeren?
 • Als het gaat om de tijdelijke woningen, hoe tijdelijk is tijdelijk? Het wordt na 15 jaar waarschijnlijk verlengd. Wees dan eerlijk en zeg geen tijdelijk als permanent wordt bedoeld.
 • Is er een stikstofberekening gemaakt? En, geldt dat ook voor de sanering van de grond (want ook die zorgt voor een grote stikstofaanslag)?
 • Hoeveel woningen komen er? Ik hoor verschillende getallen.
 • De gemeente Bloemendaal is een groene gemeente, ik vind het vreemd dat op dit kleine stukje groen woningen gepland worden. Ik vind dat kwetsend voor Bloemendaal zelf. Het is -met voor je de Randweg en achter je de trein- geen geschikte plek voor woningbouw en zeker niet voor deze -kwetsbare- doelgroep.
 • Wie heeft besloten om vanavond de direct belanghebbenden niet toe te laten en andere belanghebbenden wel?
 • Wie heeft besloten voor een traject zonder participatie van bewoners? Bij de andere twee locaties is wel geparticipeerd, die locaties zijn het niet geworden, en hier wordt het er doorheen gedrukt. Ik wil graag mijn recht op participatie krijgen.
 • Wat is de status van de plannen?
 • Is berekend wat sanering en tijdelijke bouw kost, in relatie tot de kosten die de provincierekent als de gemeente de taakstelling niet haalt?
 • Er wordt gevraagd of er tijdens deze bijeenkomst ook nog een plenaire uitleg komt van de plannen of dat het alleen een vraag-en-antwoordsessie is. Joep geeft aan dat het grotere plaatje in een vraag kan worden gesteld. De bijeenkomst staat in het teken van het beantwoorden van vragen en als dat vanavond niet lukt, komen de antwoorden op de website.

-3-
Beantwoorden van vragen – Wethouders Susanne De Roy van Zuidewijn-Rive (SdRvZ) enHenk Wijkhuisen (HW)

Henk Wijkhuijsen stelt zich voor als wethouder fysiek domein, met o.a. in zijn portefeuille omgeving en infrastructuur. Susanne De Roy van Zuidewijn-Rive is wethouder sociaal domein, waaronder ook de huisvesting van statushouders valt.HW gaat in op de vraag wie leidend of bepalend is en geeft aan dat in Nederland de raad de kaders stelt. Ambtenaren bereiden het beleid voor en het college brengt dat in de raad in. Het college doet voorstellen en de raad bepaalt of ze ermee akkoord gaan. De raad was het niet eens met de locatie Westelijke Randweg 1 en gaf bij de Zomerzorgerlaan aan dat er slechts een beperkt aantal woningen voor maximaal 5 jaar gebouwd kon worden. Uiteindelijk heeft de raad een amendement aangenomen waarin staat dat ze op termijn op Blekersveld permanent willen bouwen. Voor ons, geeft HW aan, was dat het signaal om te kijken naar tijdelijke bouw op locatie Blekersveld. Kunnen we er nog iets tegen doen?
HW antwoordt dat dat alleen kan als de raad zegt dat Blekersveld toch geen goede locatie is. Een tweede optie is via de rechter. Hoe de rechter daarover oordeelt, weten we niet. Het college gaat ervanuit dat het de toets der kritiek kan doorstaan, anders was deze beslissing niet genomen. SdRvZ voegt toe dat het college verschillende voorstellen heeft gedaan, die uiteindelijk niet door de raad zijn bekrachtigd. Nu draagt de raad het college op om zelf een beslissing te nemen en geeft tegelijkertijd aan dat we moeten kijken naar permanente bouw op het Blekersveld.

Tijdelijke woningen mogen op vervuilde grond komen, maar dat willen we niet. Daarom stond de locatie Blekersveld in eerste instantie laag op onze lijst met opties. Toen het bericht kwam dat
permanente bouw gewenst is, werd het opportuun om de grond te saneren. Wie heeft bepaald dat de huisvesting in de noordelijke kern moet komen, en waarom? SdRvZ geeft aan dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is en dat zij de kaders stellen. Een van die kaders is dat we in de noordelijke kern moeten kijken naar huisvesting. Er zijn niet veel locaties geschikt. Een groot gedeelte van wat groen is mag niet worden bebouwd, o.a. vanwege Natura 2000, of grond is niet in eigendom van de gemeente. De gemeenteraad heeft de noordelijke kern als kader gesteld omdat er relatief meer sociale woningbouw is in de zuidelijke dan in de noordelijke kernen, o.a. in Vogelenzang. HW voegt toe dat het college werkt binnen wat de raad toelaat. Maar u kunt tocht teruggaan naar de raad? SdRvZ geeft aan dat dat kan, maar dat ze de kaders kunnen volgen en dat ze potentie zien voor woningbouw op Blekersveld. Is dit nu een voldongen feit?

HW geeft aan dat het voor het college een voldongen feit is en dat de raad dat lijkt te steunen. Maar als de meerderheid van de raad ons terugfluit, gaat het niet door.
Hoe zit het met participatie? Waarom heef dat hier niet plaatsgevonden en op andere locaties wel?
HW licht toe dat het college de Zomerzorgerlaan een geschikte locatie vond, o.a. vanwege de bestaande infrastructuur, maar dat het college is teruggefloten door de raad.
De locatie Blekersveld staat vast, maar hoe we dat gaan doen, daar gaan we graag over in conclaaf. Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie, want omwonenden weten het beste hoe die is. Ook in het
sociale deel zouden we graag met u participeren.
Een aanwezige geeft aan dat een doekje voor het bloeden te vinden. Hoe kunnen wij de raad zoverkrijgen om deze locatie niet goed te keuren?
HW zegt dat burgers het recht hebben om naar de raad te stappen en deze te overtuigen.
Joep geeft aan dat Stichting Blekersveldgroen wensen en behoeften inventariseert en heeft aangegeven de raad te zullen benaderen. Zij hebben vorige week ook ingesproken tijdens de commissievergadering. U kunt zich bij hen aansluiten.

-4-
SdRvZ licht de locatiekeuze nogmaals toe en geeft aan dat de raad twee opdrachten meegaf aan het college. Ten eerste, om zelf de locatie te kiezen voor de spoedhuisvesting van statushouders. Ten tweede, om aan de slag te gaan met permanente woningbouw op het Blekersveld. In de periode waarin we nadenken over de tweede opdracht, kunnen we voldoen aan de eerste opdracht door er tijdelijke woningen te plaatsen.
Waarom is gekozen voor de concentratie van woningen op één plek, en niet voor spreiding?

SdRvZ vertelt dat de gemeente per 1 januari 68 statushouders moest huisvesten. Van die 68 kunnen de woningcorporaties in hun bestaande woningvoorraad er 28 huisvesten. Dan blijft er een achterstand van 40 statushouders. Deze kunnen niet worden geplaatst in de bestaande woningvoorraad, daarom is tijdelijke huisvesting nodig. Er zijn veel positieve ervaringen met gemengde bewoning, het bevordert integratie. Daarom vinden we 60 woningen op Blekersveld, waarvan de helft voor statushouders en de helft voor reguliere woningzoekenden is, een goed idee.
De opdracht van de provincie is duidelijk: we moeten de achterstand hebben ingelopen voor het eind van het jaar. Die eerste 30 woningen moeten er dus voor het eind van dit jaar zijn. De vergunning gaan we aanvragen op basis van de reguliere procedure. Daarnaast zullen we via de uitgebreide procedure een vergunning aanvragen voor nog eens 30 woningen. Dat duurt circa 26 weken. De tweede tranche komt dus in tweede instantie.
In 4 maanden tijd bouwen is niet geloofwaardig: de bestemming is nu groen, de vergunning moet nog worden aangevraagd, er zullen bezwaren worden ingediend. Wat zijn de gevolgen als we het niet halen?
SdRvZ geeft aan dat ze zich hebben laten adviseren en dat de eerste tranche op korte termijn zou moeten lukken. Als we onze taakstelling niet halen, kan de provincie besluiten tot een zogenaamde
‘indeplaatsstelling’. Dit betekent dat zij, op kosten van de gemeente, zelf maatregelen nemen om de statushouders te huisvesten. Dat kan in een hotel of vrijstaande woning zijn, het zal niet goedkoper
zijn en minder weloverwogen. Is er een berekening van die kosten?

Nee, er is geen berekening, geeft SdRvZ aan, want we weten niet wat de provincie gaat doen. Daarnaast wil de wethouder ook graag meegeven dat het onze verantwoordelijkheid is dat we ook voor zorgvuldige, goede en stabiele huisvesting moeten zorgen. Een noodgreep als een hotel is verre van wenselijk.
De heer van Wijk doet de suggestie om toch eens goed naar de case te kijken, of dat niet op andere manieren mogelijk is. Huisvesting in hotels lijkt nu wel lucratief. Hij geeft aan wel mee te willen rekenen.
Een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland geeft aan dat in 2016 in Haarlem bij de plannen voor de huisvesting van statushouders aanvankelijk bezwaren waren, maar dat nu vier jaar later zelfs bewoners uit de buurt vrijwilligerswerk doen. Ten aanzien van de concentratie van woningen op één plek licht hij toe dat het te duur is om woningen verspreid te bouwen. Joep vraagt of er een verschil in integratie is als woningen geconcentreerd of verspreid zijn. Meneer geeft aan dat statushouders graag integreren en de taal en cultuur willen leren kennen. Dat het juist goed is als ze niet in dezelfde kring blijven. Vluchtelingenwerk wil hier graag in ondersteunen, ook in Bloemendaal.

Is er ook sprake van gezinshereniging?

SdRvZ geeft aan dat elke gemeente een taakstelling krijgt en dat statushouders worden toegewezen door het COA. Dit kunnen ook vaders in afwachting van hun vrouw en kinderen zijn. De precieze samenstelling is nog niet bekend, maar de voorkeur gaat uit naar een gemengd gezelschap.

Is het dan dus mogelijk dat die 60 personen uitgebreid worden naar meer?
Nee, zegt SdRvZ, die mensen die erbij komen, gaan meetellen met de taakstelling van volgend jaar.
Worden ze dan bij de vader in de woning gehuisvest?
-5-

SdRvZ antwoordt dat er wordt gezorgd voor een passende woning. In principe wordt er modulair gebouwd: woningen voor 1 of 2 personen die kunnen worden gekoppeld als het gezin komt. Als het
gezin nareist kan ook met de woningcorporaties worden gekeken naar huisvesting elders. Betekent dat dat het getal van 60 statushouders fluïde is?
Nee, zegt SdRvZ, het gaat om 40 statushouders en 30 woningen, met daarnaast nog 30 woningen voor regulier woningzoekenden. Als een statushouder op Blekersveld start en verhuist naar bijvoorbeeld een andere gemeente, blijft het getal bij Bloemendaal. Waarom wordt er gekozen voor twee keer een tranche van 30 woningen?

SdRvZ geeft aan dat de eerste tranche via de reguliere procedure gaat, omdat dat vrij snel kan. Bij de uitvoerige procedure zijn uitvoerige onderzoeken nodig en dat neemt langer in beslag. De Raad
van State geeft niet één duidelijke lijn over wanneer welke procedure wordt toegekend. Uit jurisprudentie blijkt dat als het gaat om de bouw van 320 tijdelijke woningen in bestemming groen, dit wordt gezien als een stedelijk ontwikkelingsproject en dat dan de uitgebreide procedure geldt. Dit geldt ook voor 160 woningen. Maar bij een casus van 16 woningen in groen vindt de Raad van State de reguliere procedure voldoende. Daarom knippen we het op: de eerste 30 woningen op basis van de reguliere procedure en de tweede 30 via de uitgebreide procedure.
Dat voelt als een soort salamitactiek, dat u de procedures niet helemaal serieus neemt door deze te omzeilen. Want als u 60 woningen in één keer zou vergunnen, zal de uitgebreide procedure gelden.
Dat voelt toch niet goed?
SdRvZ geeft aan het eens te zijn met deze opmerking als we twee keer 30 woningen vergund zouden proberen te krijgen via de reguliere procedure. Dat zou misbruik zijn van de mogelijkheden die er zijn. Dat is niet het geval: we kiezen ervoor om de vergunning voor de eerste 30 woningen via de reguliere procedure aan te vragen en als we meer gaan bouwen dat via de uitvoerige procedure te
doen. Voor die eerste 30 woningen hoeft dat niet, maar uiteraard moet de onderbouwing wel zorgvuldig zijn. Waarom vraagt u geen vergunning aan voor de 60 woningen in één keer?
SdRvZ geeft aan dat hier het tijdselement meespeelt. Ik heb het idee dat Bloemendaal verkeerde dingen doet. De nut en noodzaak voor de huisvesting van statushouders is duidelijk; het gaat mij om de procedures. Dit is niet de juiste manier om dingen er zo doorheen te duwen. Als u zorgvuldig en correct richting omwonenden zou zijn, dan zou u één aanvraag doen voor 60 woningen. Dat u de 30 woningen erdoorheen drukt, is niet uit te leggen aan de bewoners.
SdRvZ geeft aan dat de woningen er niet doorheen worden gedrukt, dat daar via de reguliere procedure een vergunning voor wordt aangevraagd. Vindt u niet dat Blekersveld een afvoerputje wordt? Ik vind het bedenkelijk dat u op deze plek, waar al een kamp is en veel sociale woningen zijn, 30 woningen plaatst. Het stinkt naar een misdaad.

SdRvZ stelt dat de sociale disbalans ook iets is waarnaar wordt gekeken. Waarom zijn de twee heren van Stichting Blekersveldgroen niet toegelaten vanavond? Zij zijn onze woordvoerders. Ook veel andere gemeentes hebben achterstanden; gaat de provincie daar allemaal werk van maken? Ik vind het schandalig dat het er zo wordt doorgedrukt. En dat we pas van de bijeenkomst wisten door een flyer van de stichting. Mevrouw roept aanwezigen op zich aan te melden bij de stichting. Ze geeft aan de huisvesting niet op Blekersveld te willen en suggereert naar een andere locatie te kijken, bijvoorbeeld in Aerdenhout. SdRvZ geeft aan dat er op de bijeenkomst plek is voor maximaal 45 mensen en dat er 11 mensen hebben overtekend. Ze begrijpt de frustratie bij het zien van de lege stoelen in de zaal. We wilden iedereen de kans geven om te komen, daarom konden mensen zich niet voor een tweede keer aanmelden. Het is geen vervolg op de vorige avond. Ik begrijp de ergernis, maar dat is de context.
-6-

HW voegt toe dat de raad pas eind juni een uitspraak heeft gedaan over Blekersveld en dat de eerstemogelijkheid voor een informatiebijeenkomst eind augustus was omdat het niet wenselijk is dit ín de
zomervakantie te laten plaatsvinden. Enkele aanwezigen geven aan niet door de gemeente te zijn uitgenodigd, terwijl ze op nog geen 50 meter afstand wonen van Blekersveld.
SdRvZ betreurt het dat de kring van uitnodigen blijkbaar niet wijd genoeg is geweest. U heeft de bewoners van Bloemendaal niet goed meegenomen bij zo’n gevoelig onderwerp. U probeert het er in stukjes doorheen te duwen, dat klopt niet. Dit raakt ons kneiterhard, zeg tegen de provincie dat we nog tijd nodig hebben. In de tussentijd zoeken we een oplossing, bijvoorbeeld een leegstaand hotel, en geeft de gemeente burgers de mogelijkheid tot participatie.

Hoe tijdelijk is tijdelijk? SdRvZ geeft aan dat dit 10 tot en met 15 jaar is. De locatie is aangewezen voor permanente bewoning. In de tussentijd willen we er 30 tijdelijke woningen plaatsen, via de reguliere procedure.
Ik acht de kans groot dat de statushouders er komen wonen, voor 10 tot 15 jaar. Wat er daarna gaat gebeuren is ongewis en dat die regulier woningzoekenden er komen is ook ongewis, want dan moet de uitgebreide procedure worden gevolgd? Ja, dat klopt, zegt SdRvZ. Er komt dan permanente woningbouw, waarvan ten minste een derdesociaal moet zijn.
Ik vind woningbouw pal naast de Randweg onbegrijpelijk, mensen worden ziek. Dat begrijp ik niet tegenover je eigen inwoners. Deze zorgen zijn vorige keer ook geuit.

SdRvZ geeft aan dat er wel degelijk gekeken wordt naar lucht- en geluidkwaliteit. Hoe zit het met de verontreiniging van de grond en de onderzoeken daarnaar?
HW geeft aan dat er onderzoeken zijn geweest, maar dat je pas kan weten wat er echt in de grond zit als we aan de slag gaan. Het eerste onderzoek waarbij een aantal grondmonsters is gedaan, geeft
een beeld. Er is vervuiling geconstateerd. Je kunt toch nu al dieptemonsters nemen?

HW zegt dat we daar nu mee aan de slag gaan en dat er voor de sanering een x-bedrag moet worden vrij gemaakt. Daar worden offertes voor aangevraagd. De kosten worden openbaar. Er komt dus een toetsing en we gaan sowieso saneren.
Dus er is geen idee van de kosten?
HW zegt dat daarom nu offertes zijn aangevraagd.
Maar de mate van vervuiling is nog niet duidelijk? Hoe kun je dan offertes aanvragen?
SdRvZ vult aan dat de onderzoeken bezig zijn, waarvan de uitslagen binnen nu en 2 weken komen. Als die er zijn, worden offertes aangevraagd.
Kan het nog zijn dat sanering dan te duur blijkt?
Nee, zegt SdRvZ, we gaan saneren.
Is bouw voor einde jaar dan wel haalbaar? Offertes moeten nog worden aangevraagd, dan moet er nog worden gesaneerd en bouwrijp gemaakt.
SdRvZ geeft aan dat er onzekerheden zijn in dit dossier. Een lichte of zware verontreiniging kan invloed hebben op de planning, maar vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het haalbaar is.
Gaat u ons actief meenemen in deze stappen?
SdRvZ geeft aan dat informatie op de website wordt geplaatst of informatie volgt via de stichting en de mensen die e-mailadressen hebben achtergelaten. Zodat de gemeente de mensen die er niet van wisten, nu wel bereikt.
De beslissing is dus al gevallen? Die wordt er doorgedrukt.
Nee, zegt een aanwezige, de Stichting Blekersveldgroen gaat zorgen dat de raad het terugtrekt en de rechter gaat vragen stellen bij of de mensen goed zijn geïnformeerd. En dat is niet het geval.
-7-

Waarom zijn de twee andere locaties afgewezen door de raad?
HW zegt dat het college een voorstel heeft gedaan voor de Zomerzorgerlaan voor de bouw van circa100 woningen. Omdat daar al eens tijdelijk gebouwd is, vonden wij dit een geschikte locatie. De raad vond dat niet en stelde dat hier maximaal 20 woningen mochten komen voor maximaal 5 jaar. Er isgeen projectontwikkelaar te vinden voor wie dit rendabel is.
Werd dit bepaald door specifieke raadsleden? Of de hele raad?
SdRvZ geeft aan dat dit terug te kijken is, zowel de stemming als de argumenten voor en tegen, maar dat er altijd een meerderheid moet zijn.
Een aanwezige geeft aan dat de omwonenden van de Zomerzorgerlaan zelf verbaasd zijn dat het niet meer doorgaat en geen idee hebben waarom dat zo is.
HW vult aan dat de woningen er echt minimaal 10 jaar moeten staan om rendabel te zijn. Het college gaat geen projectontwikkelaar spelen.
Als je de keuze geeft tussen 5 en 10 jaar, dan zegt een projectontwikkelaar natuurlijk nee tegen 5jaar.
HW geeft aan dat we voor 5 jaar geen projectontwikkelaar gaan krijgen.Maar waarom 5 jaar?
Dat heeft de raad bepaalt, zegt HW. Een omwonende geeft aan dat de raad 5 jaar heeft aangegeven, omdat er al een tijdelijke school
heeft gestaan.
HW zegt dat dit inderdaad voor een aantal raadsleden de motivatie was.
SdRvZ vertelt dat de Tetterodehal niet geschikt is als locatie omdat het niet in eigendom is van de gemeente, wat betekent dat er een grondvergoeding betaald moet worden en dat is te duur.
Bovendien is er te weinig ruimte voor tijdelijke woningen. De Westelijke Randweg 1 is in bezit van een projectontwikkelaar die daar woningen wil maken voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Tijdens participatie met omwonenden is gezegd dat ze hier ook wel een aantal statushouders willen huisvesten. Dit leek ons dan ook een goede locatie, maar de raad vindt het te dichtbij het transformatorstation.
Een omwonende geeft aan dat er metingen zijn gedaan, waaruit blijkt dat wonen op deze locatie kan.
Dat klopt, zegt HW, maar de raad was er op dat moment niet rijp voor. Als college waren we al een eind op weg, de projectontwikkelaar wilde daar verhuren. Omwonenden hebben het project Riekerhaven in Amsterdam bekeken, waar statushouders met jongeren wonen, en waren enthousiast. Vanuit het college vonden we het een goede manier om te mixen, op een plek waar draagvlak was, maar ook daar heeft de raad anders beslist en is het niet gelukt. Dan is er weinig speelruimte over en die ligt vooral op gebied wat de gemeente in eigendom heeft en niet Natura
2000 is.

Welke projectontwikkelaar gaat dat hier op Blekersveld doen?
HW geeft aan dat dat nog niet bekend is.
SdRvZ komt nog even terug op de zorgen die er zijn over de sociale disbalans die kan ontstaan en geeft aan dat als er woningen komen, hier samen met samen met CAO, Vluchtelingenwerk, Welzijn Bloemendaal en andere partijen naar wordt gekeken. De ervaringen met Dennenheuvel, waar op het hoogtepunt circa 100 statushouders woonden, worden ook meegenomen. Ook hier waren vooraf bedenkingen, maar is het op een goede manier gegaan en hebben veel Bloemendalers een bepaalde rol op zich genomen. Ook op dit onderdeel, geeft de wethouder aan, zou zij graag participatie willen
laten plaatsvinden. HW geeft aan het te respecteren als mensen tegen het plan zijn en dat eenieder in zijn of haar recht staat om naar de rechter te gaan. Ik reik u nog steeds de hand om mee te denken over als er woningen komen, hoe gaan we daar dan invulling aan geven; hoe gaan we het verkeer inrichten, hoe
-8-
hoog worden de woningen. U noemt het een doekje voor het bloeden, maar de wethouder roept iedereen die er woont op mee te denken, om te komen tot een gedragen plan.
De vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk voegt toe dat statushouders gevlucht zijn om een reden en gewoon mensen zijn. Joep vraagt of er sprake is van mensen met traumatische ervaringen.
Meneer antwoordt dat ze als dat zo is opgevangen worden in het AZC en worden begeleid door GGD en COA en dat hier bij plaatsing rekening mee wordt gehouden.
Hoe kan de gemeente bouwen zonder stikstofberekening? En zonder dat bekend is wat de invloed van de sanering op stikstof is?
HW zegt dat bij elk bouwplan een berekening wordt gemaakt, samen met Omgevingsdienst IJmond.Het gaat om twee berekeningen: de maakfase en de woonfase. Deze laatste fase valt tegenwoordig
beter uit, o.a. door duurzaamheidsmaatregelen.
Een omwonende geeft aan dat de sanering van de grond heel veel stikstof gaat kosten. Een reden om beter voor een andere locatie te kiezen.
Joep sluit de avond af door alle aanwezigen te bedanken voor hun komst. Het verslag en de vragen en antwoorden worden op de projectpagina geplaatst. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen die worden gemaild. Tot slot wijst Joep nogmaals op de aanwezigheid buiten van de Stichting Blekersveldgroen, voor wie zich hierbij wil aansluiten.