Verleende kapvergunning Blekersveld

Posted on

Verleende kapvergunning Blekersveld in Overveen

Op 27 mei 2021 hebben we een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van 154 bomen op het Blekersveld in Overveen. Deze aanvraag is volgens de reguliere procedure behandeld. Dit houdt in dat wij een besluit nemen op de aanvraag waartegen u vervolgens bezwaar kunt maken. Wij hebben de vergunning verleend (onder voorwaarde, met herplantplicht). Het besluit is verzonden op 21 juli 2021.U kunt bezwaar maken tegen ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u uw bezwaar schrijft;
  • Een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (stuur ook een kopie mee van het besluit);
  • De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;
  • Uw handtekening.

U stuurt de brief met uw bezwaar op tijd naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 201, 2050 AE Overveen.

Ons besluit blijft geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist

Een omgevingsvergunning voor het aanleggen, slopen, wijzigen gemeentelijk monument en/of kappen treedt in werking op de dag na afloop van de bezwarentermijn. De inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand wordt opgeschort totdat de termijn van indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. Voor de overige omgevingsvergunningen geldt dat de vergunning direct in werking treedt.In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in Haarlem nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). De precieze voorwaarden en kosten hiervoor leest u op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

  • Per post: Rechtbank Noord-Holland Sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
  • Digitaal: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

    U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.Op de hoogte blijven?Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.