Reactie op Informatiebrief over ontwikkeling van Flexwoningen op het Blekersveld

Posted on

Beste lezer,

We hebben van Wethouders Wijkhuisen en De Roy van Zuiderwijn weer een informatiebrief ontvangen en we vallen van de ene in de andere verbazing.

Sanering van de grond

Gemeld wordt dat de provincie toestemming heeft gegeven op het plan tot saneren van de grond. Maar verzwegen wordt te vertellen dat hiertegen beroep kon worden ingesteld. Wij melden u dat het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Inzet van de stichting is vernietiging van het besluit van de provincie Noord-Holland door afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ook zal door haar bezwaar -en zo nodig beroep- worden aangetekend tegen de onlangs door de gemeente aangekondigde kap van de resterende 154 bomen op het veld. De kapvergunning waartegen dit bezwaar en beroep kan worden ingesteld wordt afgewacht.
Al het vorenstaande in acht nemende maakt dat wij de kans dat in september 2021 daadwerkelijk tot kap en sanering zal worden overgegaan als klein inschatten.

Hoewel het college van burgemeester en wethouders door middel van een bekendmaking op Overheid.nl heeft gemeld dat een bestemmingsplan voor het Blekersveld in voorbereiding is, is nog geen vergunningaanvraag voor bouw gepubliceerd. Zodra dit  gebeurt, zal het bestuur hiertegen uiteraard ook bezwaar en -zo nodig- beroep en hoger beroep aantekenen.

Definitief Ontwerp Woningen

Hier stellen de wethouders dat het voorlopig ontwerp besproken is tijdens een participatiebijeenkomst online met onder andere omwonenden. Wij melden hier nog maar eens dat 1 bewoner van het Blekersveld deze sessie heeft bijgewoond. Zij werd, zoals in Bloemendaal tijdens de coronapandemie te doen gebruikelijk, de mond gesnoerd door veelvuldig gebruik te maken van de mute knop .

Voorlopig Ontwerp Terreininrichting en Groenvoorziening

In de mailwisseling tussen gemeente en de Omgevingsdienst IJmond over het saneringsplan is door de gemeente de indruk gewekt, dat maar een klein gedeelte bebouwd zou gaan worden. Uit nadere mailwisseling -waarover de stichting beschikt- blijkt dat de plannen uitgaan van een verharding van vrijwel het gehele perceel. Van groen zal dus vrijwel geen sprake meer zijn.

Informatie bijeenkomt op 8 september 2021

Het college stelt op voorhand wederom een limiet aan de capaciteit van mogelijk aanwezigen, te weten 45 personen. In dat kader heeft de gemeente er naar wat ons is gebleken voor gekozen om de bewoners uit het woongebied tussen Julianalaan en Dompvloedslaan niet als belanghebbenden aan te merken. Het lijkt erop dat het college van de gemeente Bloemendaal er vanuit gaat dat de belangstelling voor dit onderwerp inmiddels wel zal zijn verminderd.
Aan u dus de schone taak om door inschrijving voor de informatiebijeenkomst van 8 september 2021 te laten blijken dat dit een foute aanname is.

We zullen u aan het eind van de vakantieperiode op de hoogte brengen van eventuele ontwikkelingen tijdens het zomerreces van het college.

Het bestuur van de Stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                          Gert Valster, secretaris