Twee opvanglocaties binnen een straal van 300 meter in het dorp Overveen

Posted on

De raad van de gemeente Bloemendaal was duidelijk, de twee op basis van het opgestelde “Plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden in Bloemendaal” meest geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting van Nieuwe Bloemendalers mochten het niet worden. Zelf een keuze maken voor aanwijzing van een andere locatie, daar wilde de raad haar vingers niet aan branden. Daarom besloot het college van B & W het Blekersveld maar aan te wijzen. Geen formeel raadsvoorstel, geen mogelijkheid tot participatie, slechts een botte mededeling in een informatiebijeenkomst waarvoor een beperkte uitnodiging was uitgegaan. En dat terwijl het college eerder een besluit had genomen om het Veld als ongeschikte locatie voor tijdelijke huisvesting te bestempelen. Doordat de raad niet reageerde op deze aanwijzing werd e.e.a. aangenomen als een niet terug te draaien “waarheid”. Als zouden er geen andere geschikte alternatieve locaties binnen de gemeentegrenzen zijn te vinden.

Aangezien de raad ook in het vervolgproces weinig kritisch was op door ons aangedragen aanwijsbare fouten in de procedures, voelde het college zich gesterkt om verder te gaan met zijn salamitactiek om de bouwplannen voor tijdelijke huisvesting door te drukken. Er werd goedkeuring verkregen op het saneringsplan en de kapvergunning werd verleend en beiden bleven in de aangespannen gerechtelijke procedures overeind. Met de benodigde kredieten werd ingestemd.

Inmiddels staat de dragline op het Veld en -zoals het er nu uitziet- zal maandag 24 januari 2022 worden begonnen met kap en sanering.

En dat alles zonder enige zekerheid of de door het college afgegeven omgevingsvergunning tot bouw op het Veld de juridische toets der kritiek kan doorstaan en uiteindelijk onherroepelijk wordt verklaard.

Er is immers nog niet beschikt op de namens onze stichting ingediende bezwaren tegen de verlening van de bouwvergunning. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zal de namens ons ingebrachte bedenkingen op 15 februari 2022 behandelen en pas daarna komen met een advies.
En wat te denken van het feit dat het hierna door het college van B&W  te nemen besluit nog onderwerp van beroep en hoger beroep kan zijn. Het zal dan ook nog wel enige tijd duren voordat er een onherroepelijk gerechtelijk besluit over de omgevingsvergunning zal zijn geveld.

Wat is dan de sense of urgency voor kap en sanering, vragen wij ons af. Weegt die haast op tegen het  risico van kapitaalvernietiging. Immers niet alleen de kosten van verricht onderzoek, de gemaakte kosten voor de bouwarchitect en landschapsarchitect en die voor kap en sanering van het Veld spelen hier een rol, maar ook de kosten van natuurherstel op het moment dat onze stichting in het gelijk zal worden gesteld.

En wat te denken van het gegeven dat het college ineens toch een nieuwe locatie voor opvang van statushouders blijkt te hebben gevonden.  Met het bestuur van Sint Jacob is immers tot een contract gekomen om oud verzorgingshuis Oldenhove te benutten voor de opvang van 150 tot 180 statushouders. Een nieuwe opvangplek, echter niet als alternatief, maar als extra locatie. Want de tijdelijke huisvesting op het Blekersveld zou nodig zijn voor de opvang van de statushouders uit Dennenheuvel. Twee opvanglocaties binnen een straal van 300 meter in het dorp Overveen. En dat allemaal onder het credo van de wethouder sociaal domein dat de buurt “voldoende weerbaar” is.

Wij voorspellen grote politieke consequenties op het moment dat deze door het college ingezette wedstrijd ver plassen wordt doorgezet. Wij zullen de buurtbewoners in ieder geval in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan wijzen op de door partijen ingenomen standpunten. Daarbij zullen wij uitleg geven over de procedures waarop die besluitvorming tot stand is gekomen. Namelijk de afwijkende procedures, de ontbrekende participatie, de slechte communicatie, de afstandelijke benadering van omwonenden en het duiken voor verantwoordelijkheid van het college door zich telkenmale te verschuilen achter de “opdracht”van de raad.