Terugtrekking aanvraag kapvergunning

Posted on

 Geachte raadsleden,

Wij hebben kennisgenomen van de brief van het college aan uw raad van 4 november 2020 met zaaknummer 2020004123. Hierin geeft het college onder andere een update van de stand van zaken met betrekking tot de door de Omgevingsdienst Noord Holland Noord stilgelegde uitvoeringswerkzaamheden.
Het is aan u of u genoegen neemt met de uitleg die door het college daarin wordt gegeven. De lijst met door de Omgevingsdienst geconstateerde onjuistheden liegt er naar onze mening niet om. De opgelegde dwangsom evenmin.

Ons valt op dat in deze brief aan u melding wordt gemaakt van het feit dat er een kapvergunning is aangevraagd. Ook wij hebben kennisgenomen van de publicatie dienaangaande op overheid.nl. In reactie daarop hebben wij bij team Flexwonen een kopie van de aanvraag opgevraagd, immers tegen afgifte van de kapvergunning kan bezwaar worden aangetekend. Groot was dan ook onze verbazing dat het team Flexwonen ons welhaast per ommegaande liet weten dat deze aanvraag kapvergunning is ingetrokken (zie bijgevoegde mailwisseling).

Raadsleden wij kunnen niet anders concluderen dan dat het college u in deze zaak wederom bewust onjuist informeert. Raadsleden neem uw verantwoordelijkheid: stop dit college. 

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                      Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877