Huisvesting statushouders in Bloemendaal

Posted on

Bron Bloemendaalsnieuwsblad door: Robbert-Jan de Bruijne

De rust is weergekeerd op het braakliggende terrein op het Blekersveld. De kettingzagen en versnipperaars zijn door de gemeente onder dwang voortijdig weggehaald. De voorbereidingen voor de bouw van flexwoningen bedoeld als huisvesting voor statushouders zijn daarmee tot nader order gestaakt.

Dit alles na een door een groep inwoners op 26 oktober bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ingediend verzoek tot handhaving. De Dienst reageerde alert en stuurde een dag later haar toezichthouders al op de werkzaamheden af. Zij constateerden dat de werkzaamheden veel verder gingen dan de “snoeiwerkzaamheden” die door de gemeente waren aangekondigd. Niet alleen snoei van struweel maar ook kap van
bomen. En daarmee vernietiging van schuilplaatsen voor (beschermde) diersoorten. Ter plaatse werden de werkzaamheden op last van de
toezichthouders gestaakt.

Op 29 oktober ontving het Bloemendaals College het formele bericht: een last onder bestuursdwang vanwege werkzaamheden
zonder ontheffing dan wel zonder voldoende onderzoek naar aanwezige (beschermde) diersoorten. En passant werd vermeld dat de mate
van bodemverontreiniging ook nog beter onderzoek behoeft. Dreiging met een dwangsom van Euro 50.000,- zorgt voor extra zekerheid dat er niet toch nog wordt doorgewerkt. Maar in een paar dagen kunnen kettingzagen heel wat bomen omhalen, dus van de voorheen vol begroeide groenstrook is weinig over.

‘Arrogant en incompetent’

Gert Valster, bewoner van de wijk Blekersveld en secretaris van de stichting Blekersveldgroen, spreekt hoofdschuddend over het optreden door de gemeente: “hun optreden is zo arrogant en tegelijk zo incompetent; ik heb er geen woorden voor. Het is niet alleen deze overtreding maar het hele proces rond de uitvoering van dit plan hangt aan elkaar van fouten en miscommunicatie”. Over de snelle reactie van Omgevingsdienst is hij natuurlijk zeer te spreken, maar in zijn telefoontje naar de Dienst had natuurlijk wel de nodige urgentie door geklonken. Hij benadrukt overigens dat hun stichting er al jaren voor strijd om het Blekersveld groen te houden, en niet kort geleden uit een NIMBY gedachte is opgericht om de komst van statushouders tegen te houden. Maar ze zeggen inmiddels wel juridische bijstand te hebben en tegen de voorgenomen bouw te zullen procederen “tot het gaatje”.

Gemeente beraadt zich
De gemeente intussen lijkt te hopen de werkzaamheden op korte termijn te kunnen hervatten. Gevraagd naar een reactie verklaren zij “in alle zorgvuldigheid en in overleg met ecologen de flora en fauna regels in acht genomen te hebben…….Na het stilleggen van de werkzaamheden beraden wij ons op een reactie. Uit oogpunt van zorgplicht vanuit de Wet op Natuurbescherming is het van groot belang dat wij de snoeiwerkzaamheden zo snel mogelijk hervatten met als doel de dieren die eventueel op het Blekersveld leven een goed en veilig onderkomen te
bieden” Wat de gevolgen van dit alles zullen zijn voor de statushouders die in de COA’s op huisvesting wachten is op dit moment onduidelijk.
Behalve dan dat er waarschijnlijk een aanzienlijke vertraging zal optreden. Is het niet door deze overtredingen van de wet Natuurbescherming, dan wel door toekomstige vertragende procedures tegen de bouw door de stichting Blekersveldgroen.
Of dit, na lang steggelen uiteindelijk door de gemeenteraad aangenomen, voorstel om (onder meer) huisvesting op het Blekersveld te realiseren nu nog kan worden uitgevoerd is ook onduidelijk. GroenLinks, initiatiefnemer van het voorstel, is in ieder geval uiterst
ongelukkig met deze ontwikkeling en ziet er weinig heil meer in, zo blijkt uit hun publicatie op facebook. Fractievoorzitter
Richard Kruiswijk is voornemens in de komende gemeenteraadsbijeenkomst over de begroting, het College te bevragen over de voortgang van de uitvoering. Ook andere raadsleden willen de wethouder ter verantwoording roepen.
Wethouder de Roy van Zuidewijn-Rive zal de gemeenteraad moeten uitleggen hoe zij nu verder wil met dit dossier. Was dit ook voor haar een onaangename verrassing? Of was zij eigenlijk al nooit zo blij met het besluit door de gemeenteraad en gaat zij weer terug naar de locaties in het oorspronkelijke College voorstel (Zomerzorgerlaan, Randweg)? Of vervolgt zij de procedures voor het Blekersveld en gaat zij proberen het vertrouwen daar te herstellen? Of hoopt zij dat de woningbouwcorporaties toch nog wat meer ruimte vinden in hun bestand?
De vergadering is op 5 november