Stand van zaken Huisvesting Statushouders COMMISSIE GRONDGEBIED 31 augustus 2021

Posted on

MEMO
Onderwerp : Stand van zaken Huisvesting Statushouders
Datum : 25 augustus 2021
COMMISSIE GRONDGEBIED 31 augustus 2021

Blekersveld vergunning sanering
De omgevingsdienst heeft besloten de saneringsbeschikking te verlenen. Er is beroep aangetekend tegen dit besluit. Het aantekenen van beroep heeft geen schorsende werking
op de uitvoering van de sanering. Het is nog niet duidelijk wanneer dit beroep wordt behandeld.

Blekersveld kapvergunning
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 20 juli 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen binnen het projectgebied
Blekersveld in Overveen. De door gemeente aangevraagde aanvullende ecologische onderzoeken zijn begin augustus afgerond en gedeeld met de Omgevingsdienst.
Op grond van dit onderzoek wordt verwacht dat voor de kap van de bomen binnen het projectgebied Blekersveld geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming benodigd is. Gemeente Bloemendaal is nog in afwachting van de reactie van de Omgevingsdienst.
Er is een aantal bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om een kapvergunning te verlenen. Deze bezwaren worden 28 september 2021 behandeld in de commissie bezwaar
en beroep.

Blekersveld aanbesteding sanering
De aanbesteding voor de kap van de bomen en de sanering is afgerond. Het werk is binnen de budgettaire kaders gegund aan GP Groot. Het startmoment van de uitvoering is
afhankelijk van de behandeling van de ingediende bezwaren.

Blekersveld bouw- en woonrijp maken
Gemeente Bloemendaal heeft een bestek uitgewerkt voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Er is op 22 juli jl. een omgevingsvergunning voor het bouw- en woonrijp
maken aangevraagd. De aanbesteding van het werk is op 19 augustus gestart. De uitvoering vindt aansluitend aan de sanering van de locatie plaats.
Blekersveld omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen Het ontwerp voor de bouw van 30 woningen is afgerond. De omgevingsvergunning is 22
juli aangevraagd. De procedure loopt.

Blekersveld bestemmingsplan
De vooroverleggen met de betrokken instanties over het concept bestemmingsplan Blekersveld zijn afgerond. Het ontwerpbestemmingsplan is besproken in het college van
B&W. Besloten is de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Blekersveld vrij te geven voor ter inzagelegging. Het bestemmingsplan wordt op 12
oktober 2021 in de Commissie Grondgebied en op 11 november 2021 in de raad behandeld.

Blekersveld informatie omwonenden
Er is een informatieavond voor omwonenden van Blekersveld gepland op woensdag 8 september. Tijdens deze informatieavond wordt het definitief ontwerp van 30 tijdelijke
flexwoningen gepresenteerd en het voorlopige inrichtingsplan en groenontwerp van de openbare ruimte toegelicht.