Reactie gemeente inzake vervuilde grond

Posted on

Bij brief van 16 augustus 2006 wordt ingegaan op de vragen van dhr Numan/Valster om nadere uitleg in de brief van 16 maart 2006. In deze brief van het college wordt het volgende gesteld: “Sinds het van kracht worden van het Bouwstoffenbesluit is ons college zelf het bevoegd gezag over de grondwal. Als zodanig zullen wij ons in de toekomst gaan bezinnen over een mogelijke functie van de grondwal dan wel over het verwijderen van de grondwal. Hierbij zullen wij mede betrekken de vraag of wij de thans niet openbaar toegankelijke locatie in overeenstemming zullen brengen met de geldende bestemming op grond van het bestemmingsplan. Wij hebben echter al eerder gemeld dat wij dit vooralsnog niet van plan zijn. Een beslissing over de grondwal zullen wij dan ook niet op korte termijn nemen.” Download hier de brief!