RE: Tijdelijke woningbouw Blekersveld

Posted on

Beste mevrouw ,

Naar aanleiding van uw verzoek om een reactie van de Commissaris van de Koning bericht ik u het volgende:

Op donderdag 10 september 2020 en maandag 19 oktober jl. heeft u per mail een reactie gevraagd aan de heer van Dijk, Commissaris van de Koning. Uw aanleiding hiervoor is dat u het niet eens bent met de tijdelijke woningbouw op het Blekersveld en de besluitvorming hierover door het college van B&W van de gemeente Bloemendaal.

Voor uw informatie is het goed om te weten op welke wijze de huisvesting van verblijfgerechtigden in Nederland is geregeld.

In het kort komt het erop neer dat alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht zijn verblijfsgerechtigden (asielzoekers met een verblijfsvergunning) te huisvesten.

  • De Rijksoverheid bepaalt elke half jaar het aantal verblijfsgerechtigden dat gemeenten moet huisvesten. Dit is de zogeheten gemeentelijke taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden.
  • De provincie: houdt toezicht op de realisatie van deze taakstellingen.
  • De gemeente: draagt zorg voor de feitelijke huisvesting. Dit betekent dat de gemeente Bloemendaal beleidsvrijheid heeft en verantwoordelijkheid draagt voor de wijze waarop en het bepalen van de  locatie(s) van deze huisvesting.

Het college en de gemeente raad maken een politieke afweging/ keuze voor eventuele woningbouw. Bij de voorgestelde tijdelijke woningbouw aan het Blekersveld is dit het geval. Daarna volgen de wettelijk verankerde procedures om de woningbouw mogelijk te maken. Hiertegen is beroep en bezwaar mogelijk voor de direct belanghebbenden.

De provincie NH kan zich niet mengen in deze vastgestelde procedures.

 

Hoogachtend,

Het Kabinet van de commissaris van de Koning