RE: Reactie plan Blekersveld

Posted on

Geachte heer,

Allereerst onze excuses dat wij uw vragen later beantwoorden dan u van ons gewend bent.

Noodzaak plannen

De provincie heeft Bloemendaal opdracht gegeven om met spoed- uiterlijk eind 2020- 68 statushouders te huisvesten. Als de gemeente Bloemendaal daar niet aan voldoet kunnen zij ‘in de plaats treden’. Dat betekent dat zij een plaats kunnen aanwijzen en alle kosten op de gemeente verhalen. Gemeente Bloemendaal wil de regie houden en ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom is er met spoed een plan van aanpak gemaakt dat de raad op 12 maart 2020 behandelde. De raad heeft toen besloten om naast de Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg 1 ook Blekersveld en de parkeerplaats bij het gemeentehuis toe te voegen en nader te onderzoeken.

Onderzoek naar mogelijkheden

Op korte termijn doen we onderzoek naar de Wet Natuurbescherming (waaronder biodiversiteit), stikstofdepositie (gelinkt aan Natura 2000) en de bodem. Ook de geluidswaarden en milieuomstandigheden op de locatie worden onderzocht. We doen ons uiterste best om de onderzoeken zo snel mogelijk af te ronden. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat er mogelijk bodemvervuiling is op de locatie Blekersveld, worden voor deze locatie de kosten voor bodemsanering in beeld gebracht.

Vervolgtraject en inspraak

De raad heeft het college gevraagd een raadsvoorstel te doen voor de raad van 16 april. Vooralsnog staat het onderwerp nog steeds voor die datum ter besluitvorming op de agenda. Als de raad een besluit heeft genomen over de locatie(s) voor de huisvesting van statushouders, gaat het college uitvoer geven aan dit besluit. Op het moment dat er een nieuw bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning wordt vastgesteld, kunt u bezwaar maken of een zienswijze indienen. Uiteraard maakt Bloemendaal het mogelijk om in te spreken over de woningen op de gekozen locatie en de inrichting van de openbare ruimte.

Hartelijke groet,

 

  Simone Stam