RE: bezwaar locatieonderzoek Blekersveld

Posted on

Geachte heer

Allereerst onze excuses dat wij uw vragen later beantwoorden dan u van ons gewend bent.

Onderzoeken naar ruimtelijke kwaliteit en Wet natuurbescherming

Op korte termijn doen we onderzoek naar de Wet Natuurbescherming (waaronder biodiversiteit, flora en fauna en beschermde plant- en diersoorten), stikstofdepositie (gelinkt aan Natura 2000) en de bodem. Ook de geluidswaarden en milieuomstandigheden op de locatie worden onderzocht. We doen ons uiterste best om de onderzoeken zo snel mogelijk af te ronden. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat er mogelijk bodemvervuiling is op de locatie Blekersveld, worden voor deze locatie de kosten voor bodemsanering in beeld gebracht.

Daarnaast wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de locatie in beeld gebracht en vergeleken met de andere locaties.

De gemeente is voor het afgeven van een omgevingsvergunning gehouden om onderzoek te doen naar de Wet Natuurbescherming.

Bezwaar maken en financiële consequenties

Als de raad een besluit heeft genomen over de locatie(s) voor de huisvesting van statushouders, gaat het college uitvoer geven aan dit besluit. Op het moment dat er een nieuw bestemmingsplan  wordt vastgesteld en/of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u bezwaar maken of andere rechtsmiddelen (bijvoorbeeld zienswijze indienen of beroep) gebruiken.

U doelt ook op een mogelijke waardevermindering van uw woning. U kunt hiervoor een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade indienen. Dit dient u te doen binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden.  Zie voor meer informatie: https://www.bloemendaal.nl/vergunningen/planschade.

Vervolgtraject en inspraak

De raad heeft het college gevraagd een raadsvoorstel te doen voor de raad van 16 april. Vooralsnog staat het onderwerp nog steeds voor die datum ter besluitvorming op de agenda. Dit omdat de provincie opdracht heeft gegeven om de achterstand in de taakstelling nog dit jaar op te lossen. Als de raad een besluit heeft genomen over de locatie(s) voor de huisvesting van statushouders, gaat het college uitvoer geven aan dit besluit. Op het moment dat er een nieuw bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning wordt vastgesteld, kunt u bezwaar maken of een zienswijze indienen. Uiteraard maakt Bloemendaal het mogelijk om in te spreken over de woningen op de gekozen locatie en de inrichting van de openbare ruimte.

Wij hopen uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

Hartelijke groet,

 

Simone Stam
Projectleider