locatieonderzoek Blekersveld, openstaande vragen

Posted on

Geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn-Rive,

In mijn mail van 26 maart jongstleden heb ik mijn zorgen geuit over het voornemen tot uitbreiding van woningbouw op Blekersveld.

Ik heb in deze mail aandacht gevraagd  voor drie aspecten en bij monde van mevrouw Stam heeft u op twee aspecten gereageerd, de operationele zaken passend bij de portefeuille van een projectleider.  Op basis van het (gedeeltelijke) antwoord concludeer ik dat reeds een keuze is gemaakt voor statushouders in plaats van een brede groep woningzoekenden.  Is dit juist?Overigens gaat u niet in op mijn zorgen t.a.v. de spreiding van sociale huurwoningen over de Gemeente.

Voor de volledigheid herhaal ik deze vraag onderstaand.

“ Tweedeling

Na tien jaar elders in Overveen te hebben gewoond en de periode van ruim drie jaar dat ik op Blekersveld woonachtig ben, is mij opgevallen is dat het gebied aan en benoorden de Dompvloedslaan zich duidelijk onderscheidt van de rest van Overveen en in nog grotere mate van Bloemendaal en Aerdenhout. In deze laatste drie jaar heb ik Blekersveld ervaren als een onevenwichtige mix van een achttal koopwoningen en ca. 40 sociale huurwoningen, geflankeerd door een woonwagenkamp, met een diverse mix van bewoners. Deze onbalans draagt helaas wel bij tot een diversiteit aan gedragsuitingen, soms op het randje van sociaal wenselijk.

Op gemeentelijk niveau lijkt er nauwelijks sprake van integratie van sociale woningen binnen het geheel, maar eerder van een plan dat leidt tot een verdere polariserende tweedeling van de Gemeente Bloemendaal. Dit fenomeen werd recentelijk aan de orde gesteld in het artikel “Achterstandswijk keert terug” van de hand van Thomas Borst en Bart Dirks in de Volkskrant van 4 februari 2020. In het genoemde artikel wordt de onwenselijkheid van verdere expansie van sociale wijken benoemd en wordt een pleidooi gehouden voor sociale vermenging in elitewijken. De Gemeente Bloemendaal lijkt nu echter een oplossing te gaan zoeken die leidt tot verdere vergroting van de onbalans door nog meer sociale woningbouw op Blekersveld.

In de discussie die zich het afgelopen jaar ontspon bij het zoeken naar een locatie voor toekomstige huisvesting is gebleken dat hoe groter het verzet tegen tijdelijke of permanente bebouwing is, des te sneller de gemeente met de staart tussen de benen gaat zoeken naar een andere locatie. Opvallend hoe makkelijk een kapitaalkrachtige wijk zich naar verluidt kan verzetten tegen eventuele besluitvorming en de gemeente vervolgens lijkt te kiezen voor de weg van de minste weerstand en daarbij kiest voor een wijk met minder draagkrachtige , minder daadkrachtige, minder mondige en dus kwetsbaardere bewoners, merendeels huurders. Bloemendaal draagt graag zijn steentje bij aan sociale woningbouw, maar lijkt dit het liefst te doen buiten het gezichtsveld van zijn kapitaalkrachtige inwoners.

De gemeente lijkt een oplossing te gaan zoeken die leidt tot uitbreiding van Blekersveld met een toenemende onbalans in bevolkingsopbouw. Homogener op het Blekersveld maar segregatie op gemeentelijk niveau en daarmee kiest de gemeente voor een polariserende tweedeling. 

Derhalve zou ik graag vernemen in hoeverre er richtlijnen en dus ook plannen zijn die bijdragen aan toenemende integratie. Tevens verneem ik graag in hoeverre de gemeente dergelijke integratie wenselijk vindt, wil prioriteren en dus hierop beleid ontwikkelt. “

Deze vraag valt blijkbaar buiten het mandaat van de betreffende projectleider, maar vraagt desondanks om een passend antwoord. Daarom vraag ik u nogmaals wat het beleid van de Gemeente Bloemendaal is in deze.

Hoogachtend,

[Afzender bekend bij de redactie]