re: Nieuwsbrief

Posted on

Geachte [naam bekend bij redacatie],

Op 22 maart jl. ontving ik uw email. Hierin stelt u meerdere vragen. In deze brief reageer ik op uw vragen.

Hoe de gemeente de wens voor een zo groot mogelijke biodiversiteit rijmt met het bebouwen van dit stukje groen?
Gemeentes moeten per definitie de afweging maken tussen strijdige belangen; sport en natuur, volkshuisvesting en natuur, recreatie en natuur. Het college van burgemeester en wethouders maakt een afweging waarbij alle betrokken belangen worden meegewogen. Biodiversiteit is in de gemeente Bloemendaal heel belangrijk en in deze coalitieperiode een speerpunt, maar desondanks kan het gebeuren dat op een specifieke locatie aan een ander belang een groter gewicht wordt toegekend.

Daarnaast vraag ik u hoe deze vervuilde grond dan nu wel ineens geschikt zou zijn voor bebouwing?
Voordat er ontwikkelingen gaan plaats vinden, wordt onderzocht of er vervuiling in de grond zit. Aan de hand van dit bodemonderzoek zal een saneringsplan worden opgesteld. Dat maakt dat de grond geschikt gemaakt wordt voor bebouwing.

Waarom koestert de gemeente haar bijzondere groene karakter niet, door nog verdere bebouwing te voorkomen?
De gemeente koestert haar groene karakter. Het behouden van een groen karakter hoeft niet per definitie te beteken dat bebouwing uitgesloten is.

Waarom laat de gemeente zich verleiden tot steeds meer bouw en steeds meer toestroom van (niet sociaal gehuisveste) inwoners vanuit omliggende steden?
Binnen de gehele regio is er sprake van een (extreem) woningtekort. In de gehele regio worden er woningen bijgebouwd. Ook Bloemendaal heeft een verantwoordelijkheid om bij te bouwen. De verhuisbewegingen zijn niet overwegend vanuit omliggende steden maar ook van Bloemendalers zelf die een woning zoeken.

Heeft de gemeente een inschatting gemaakt van de consequenties voor infrastructuur en veiligheid?
Wanneer er een stedenbouwkundig plan is ontwikkeld, worden de infrastructuur, de verkeerstromen en de veiligheid beoordeeld.

Hoe weegt zo een inschatting mee in de besluitvorming over de locatie Blekersveld?
De eerste inschatting is dat het haalbaar is om woningbouw toe te voegen. Zoals in het antwoord bij uw vorige vraag is aangegeven wordt dit definitief onderzocht op het moment dat er een plan is.

Waarom draagt de gemeente geen zorg voor een gelijkmatige verdeling met betrekking tot de sociale en niet sociale huisvesting van haar inwoners?
De gemeente heeft in 2019 een woonvisie vastgesteld. Hiermee en de verordening Sociale woningbouw Bloemendaal 2019  probeert de gemeente te sturen op verdeling van woningtypologiën

Waarom maakt de gemeente gebruik van het feit dat, naar eigen zeggen, de omwonenden van Blekersveld “minder kapitaal- en daadkrachtig” zijn, waardoor het bouwen van woningen daar “makkelijker te realiseren” is?
Binnen de gemeente Bloemendaal bestaan geen locaties waar woningbouw makkelijk te realiseren is.

Waarom laat de gemeente zich imponeren door de dreiging van juridische procedures en personen op bepaalde posities bij haar besluit tot onderzoek van de locaties, waardoor zij ontvankelijker lijkt voor de bezwaren van de omwonenden aan de Zomerzorgerlaan dan aan Blekersveld?
De gemeente laat zich niet imponeren door dreigingen van juridische procedures. De gemeenteraad zal, naar verwachting, op 16 april een weloverwogen besluit nemen voor één of meerdere locaties waarbij bijvoorbeeld goede ruimtelijke ordening als criterium zal worden meegenomen.

Hoe verantwoordt de gemeente het kiezen voor de “gemakkelijkste weg” over de rug van de minder daadkrachtigen die in Blekersveld wonen, onder het voorwendsel nu eenmaal aan de opdracht van de Provincie te willen of moeten voldoen?
De gemeente kiest niet voor de gemakkelijkste weg. Alle inwoners van de gemeente hebben de gelijke rechten en ook de bewoners van de omgeving Blekersveld kunnen volgens dezelfde wijze reageren op plannen vanuit de overheid.

Wat doet de gemeente om aan de Provincie duidelijk te maken dat haar opdracht niet realistisch is en op basis van onder meer bovenstaande argumenten zou moeten worden “teruggeduwd”?
De gemeente heeft meermaals gesprekken gevoerd met de provincie over dit project. Er wordt gezocht naar meerdere oplossingen; zoals gesprekken met de woningbouwcorporaties en gesprekken met ontwikkelaars. Het project “terug duwen” naar de provincie betekent dat de provincie het gaat overnemen. De provincie zal met dezelfde soort oplossingen komen. De gemeente heeft dan geen invloed meer op het proces en de kosten.

Met vriendelijke groet,

San van der Zeijden- Lieste
Projectmanager Ruimtelijke Ordening
Gemeente Bloemendaal