Rappel  verzoek ter verkrijging van de aanvraag omgevingsvergunning bouw- woonrijp maken Blekersveld en de aanvraag omgevingsvergunning bouw 30 flexwoningen Blekersveld.   

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Overveen, 29 september 2021

Geacht college,

Bij brief van 31 augustus hebben wij u verzocht om de onder het onderwerp genoemde stukken aan ons ter beschikking te stellen. Op 3 september 2021 is een herhaald verzoek gezonden, dit in verband de onduidelijkheid die is ontstaan naar aanleiding van extra publicaties over deze zaak op Overheid.nl.

Graag zien wij beide vergunningsaanvragen -met eventuele daarbij behorende bescheiden- per ommegaande tegemoet.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877